"Vi har nå holdt hjulene i gang". Kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet

Deltakerne i introduksjonsprogrammet har fått et mindre omfattende opplæringstilbud. Deltakere med lav utdanning og lav digital kompetanse har dessuten hatt svake forutsetninger for å dra nytte av det alternative tilbudet kommunen fikk på plass.

Utgitt: August 2020

"Vi har nå holdt hjulene i gang". Kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet

Vi har nå holdt hjulene i gang (PDF, 545 KB)

På oppdrag fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet har Fafo gjennomført en undersøkelse av kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet.

Formålet med undersøkelsen har vært å kartlegge hvordan kommunenes opplærings- og oppfølgingsarbeid overfor nyankomne flyktninger og innvandrere ble påvirket av korona-pandemien våren 2020.

Grunnlaget for rapporten er ti kvalitative intervjuer med ledere og ansatte med ansvar for gjennomføring av introduksjonsprogram og norskopplæring i fire kommuner, samt en web-survey til kommuner med minst 5 bosatte flyktninger.

Hovedfunn

Mange kommuner oppgir at de er bekymret for hvordan pandemien og nedstengningen har gått utover det arbeidsrettede programinnholdet, og konsekvenser for deltakere som nærmet seg slutten av sitt introduksjonsprogram. I samtalene med Fafo har også både ledere og lærere uttrykt bekymring for hvilket læringsutbytte deltakere i introduksjonsprogrammet har hatt av det tilbudet de har fått.

Flere kommuner oppgir at de har hatt utfordringer med å forstå eller bruke det midlertidige regelverket for å registrere fravær denne våren. Noen er bekymret for at uklarheter kan ha ført til ulik praksis av regelverket.

Koronasituasjonen har ført til at kommunene har funnet nye arbeidsmåter, undervisningsformer og bruk av nye digitale hjelpemidler i opplæringen. Kommunene selv rapporter at noen av tilpasningene som ble gjort i denne våren kan bidra til mer langsiktig utvikling av oppfølging og opplæringstilbudet i introduksjonsprogrammet. Dette kan for eksempel gjelde digitalisering av møtevirksomhet og undervisningstilbud, og fokus på ansattes og deltakeres digitale kompetanse.

Gode eksempler

I forbindelse med undersøkelsen fant Fafo to gode eksempler på hvordan kommunene har løst utfordringene i denne perioden. Det er Haugesund og Ålesund som blir trukket frem. Disse eksemplene har blitt omtalt på imdi.no under Korona-situasjonen: Eksempler til inspirasjon

Ålesund kommune har kombinert WhatsApp, papiroppgaver og YouTube for å gi digital norskundervisning til elever i alfabetiseringsklassen, se Norsk på nett.

I Haugesund kommune har deltakere i introduksjonsprogrammet fått tilbud om digitale refleksjonsgrupper. Hensikten har vært å skape alternative treffpunkter, praktisere norsk og tilby en arena for sosial kontakt, se Digitale reflekssjonsgrupper.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram og integrering.

"Vi har nå holdt hjulene i gang". Kommunenes integreringsarbeid under koronautbruddet

Vi har nå holdt hjulene i gang (PDF, 545 KB)

Fant du det du lette etter?