Nasjonal brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet

Hva mener deltakerne om introduksjonsprogrammet? IMDi har gjennomført en undersøkelse som danner grunnlag for videreutvikling og forbedring av programmet.

Utgitt: 27. september 2021

Ved årsskiftet 2020-2021 gjennomførte IMDi den første nasjonale brukerundersøkelsen blant deltakere i introduksjonsprogram. Til sammen besvarte om lag 2 700 deltakere fra 150 kommuner undersøkelsen. Dette tilsvarte 28 prosent av alle som deltok i introduksjonsprogram i samme periode som undersøkelsen ble gjennomført.

Formålet med undersøkelsen er å få kunnskap om deltakernes erfaringer med introduksjonsprogrammet. Undersøkelsen danner et grunnlag for videreutvikling og forbedring av introduksjonsprogrammet på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå. Koronapandemien gjorde gjennomføringen utfordrende, og svarprosenten er for lav til å se på enkelte undergrupper. Økt svarprosent i brukerundersøkelse 2021 vil bidra til flere analysemuligheter for undersøkelsen.

Sammenheng mellom opplevd nytte og resultater?

Foreløpige funn viser at i kommuner der flere deltakere opplever programmet som nyttig, er det en større andel tidligere deltaker som har gått over til arbeid eller utdanning. Med andre ord er det en positiv samvariasjon mellom opplevd nytte for nåværende deltakere og resultater for tidligere deltakere. Dette er uavhengig av personkjennetegn som kjønn, statsborgerskap eller utdanningsbakgrunn. Samtidig bør resultatene tolkes med forsiktighet, og videre analyser er nødvendige for å fastsette sammenhenger.

Noen tiltak oppleves som mer nyttige enn andre

I undersøkelsen kartlegges motivasjon, trivsel og nytte i introduksjonsprogrammet. Resultatene viser at et stort flertall av deltakerne, 4 av 5, opplever at introduksjonsprogrammet i sin helhet er nyttig. I tillegg svarte 16 prosent at introduksjonsprogrammet er «litt nyttig». Kun 3 prosent mente at programmet ikke var nyttig for det de ønsket å jobbe med i fremtiden.

Samtidig varierer graden av opplevd nytte mellom ulike typer tiltak og opplæring den enkelte deltar i, som vist i figur 1. Tilsvarende gjelder motivasjon til å delta på ulike tiltak og opplæringstyper.

brukerundersøkelse bilde.jpgFigur 1. Opplever du at tiltaket/opplæringen er nyttig for din plan om videre utdanning og/eller arbeid?

Kvinner opplevde større nytte av programmet enn menn. Deltakere med flest år med utdanning (13-16 års skolegang) opplevde programmet som mindre nyttig. Opplevelsen av nytte økte med tid i programmet, og var høyest blant dem som hadde deltatt i 3 år eller mer.

De aller fleste har god relasjon til lærer og programrådgiver

Opplevelsen av nytte varierer altså noe mellom deltakere med ulike personkjennetegn, som kjønn eller utdanningsnivå. I tillegg kan relasjoner til andre involverte i introduksjonsprogrammet ha en betydning for vurderingen av nytte, trivsel og motivasjon hos hver enkel deltaker. I undersøkelsen ble derfor deltakerne spurt om deres relasjoner til lærer, programrådgiver og andre deltakere. Svarene tyder på at de aller fleste deltakerne, om lag 9 av 10, opplever at de blir møtt med respekt av lærer og programrådgiver. Likevel er det også noen som svarer at de blir behandlet dårlig, utsatt for press for å gjøre ting de ikke vil, eller at de blir hindret fra å delta i programmet. Personer som erfarer press eller blir hindret fra å delta, opplever også introduksjonsprogrammet som mindre nyttig.

Viktig med individuell plan

Deltakerne vurderte veiledning og utforming av individuell plan i stor grad som nyttig. Om lag 80 prosent av respondentene svarte at de hadde en plan for sin deltakelse i introduksjonsprogrammet. Disse deltakerne opplevde i større grad motivasjon til å delta, og nytte av programmet.

Deltakernes digitale hverdag under pandemien

Tilgang til digitale verktøy og digitale ferdigheter ble særlig viktig etter nedstengingene under koronapandemien.

Brukerundersøkelsen gir oss innsikt i hvordan den digitale hverdagen har vært for deltakerne. Om lag tre fjerdedeler svarte at de deltok i digital opplæring hjemmefra i regi av voksenopplæringen, og nesten like mange brukte PC eller nettbrett i opplæring og skolearbeid. 60 prosent av respondentene vurderte sine digitale ferdigheter som gode eller svært gode, men denne andelen varierer en del med kjønn og alder. Mannlige deltakere og yngre deltagere hadde bedre selvvurderte digitale ferdigheter. Deltakere med gode digitale ferdigheter opplevde i større grad motivasjon og nytte av å delta i introduksjonsprogrammet.

Ny runde med brukerundersøkelse til høsten

IMDi planlegger å gjennomføre en ny nasjonal brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogrammet i perioden oktober-november 2021. IMDi vil benytte kommunenes tilbakemeldinger i planleggingen av denne undersøkelsen.

Se indikatorer på kommunenivå. Den enkelte kommune tilgang til egen kommunerapport gjennom portal for brukerundersøkelser.

Se flere rapporter om

IMDis arbeid og introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?