Nasjonal brukerundersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet i 2021

IMDi gjennomførte en nasjonal undersøkelse blant deltakere ved årsskiftet 2021-2022. Til sammen 2 245 deltakere fra 129 kommuner besvarte undersøkelsen, som forsøker å kartlegge hvilke elementer som indikerer god kvalitet i introduksjonsprogrammet.

Utgitt: Mai 2022

Hva har vi lært av å måle tilfredshet med introduksjonsprogrammet blant nyankomne flyktninger? Deltakere som oppgir de har gode relasjoner til lærere, programrådgiver og andre i introduksjonsprogrammet, og får tilstrekkelig veiledning og digital opplæring, opplever programmet som mest nyttig. Det er også positiv sammenheng mellom opplevd nytte og resultater etter avsluttet program.

Nøkkeltall

2 245 deltakere fra 129 kommuner besvarte undersøkelsen

80 % synes at introduksjonsprogrammet er nyttig

90 % blir møtt med respekt av sin programrådgiver og lærer

6 % blir hindret fra å delta eller opplever press til å gjøre noe man ikke vil i programmet

78 % hadde en individuell plan for deres deltakelse i programmet

93 % har fått informasjon om covid-19 og tilbud om å ta vaksine

IMDi gjennomførte for andre år på rad en nasjonal undersøkelse blant deltakere i introduksjonsprogrammet ved årsskiftet 2021-2022. Sammenlagt besvarte 2 245 deltakere fra 129 kommuner undersøkelsen. Dette tilsvarer 30 prosent av alle som deltok i introduksjonsprogram i samme periode som undersøkelsen ble gjennomført.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge sentrale elementene som indikerer god kvalitet i introduksjonsprogrammet: motivasjon, trivsel og nytte av å delta i programmet. Undersøkelsen skal bidra til å forbedre og videreutvikle introduksjonsprogrammet på kommunalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Sammenheng mellom opplevd nytte og resultater

Rapporten finner at det er en større andel blant tidligere deltakere som har gått over til arbeid eller utdanning i kommuner der deltakere i større grad opplever programmet som nyttig.  Med andre ord er det en positiv samvariasjon mellom opplevd nytte for nåværende deltakere og resultater for tidligere deltakere. Dette funnet gjelder også når det i analysen kontrolleres for personkjennetegn som kjønn, alder, statsborgerskap, utdanningsbakgrunn eller kommunenes sentralitet. Resultatene bør imidlertid tolkes med forsiktighet, og videre analyser er nødvendige for å fastsette sammenhenger.

Noen tiltak oppleves som mer nyttige enn andre

Resultatene i rapporten viser at et stort flertall av deltakerne, fire av fem, opplever introduksjonsprogrammet som nyttig. Samtidig varierer graden av opplevd nytte og motivasjon mellom ulike typer tiltak og opplæring den enkelte deltar i. Tilfredsheten er høyest blant deltakere i norskopplæring og grunnskoleopplæring, og lavest blant deltakere som deltar på kurs hos NAV.

De fleste har god relasjon til lærer og programrådgiver

Relasjoner til andre i introduksjonsprogrammet har en betydning for vurderingen av nytte, motivasjon og trivsel. I undersøkelsen ble deltakerne spurt om deres relasjoner til lærer, programrådgiver, og andre deltakere i introduksjonsprogrammet. Svarene tyder på at de aller nesten ni av ti, det vil si de fleste, opplever de blir møtt med respekt av lærer og programrådgiver. Men et mindretall oppgir også at de blir behandlet dårlig. Videre oppgir enkelte også at de blir utsatt for press til å gjøre ting de ikke ønsker, eller at de blir hindret fra å delta i programmet. Undersøkelsen finner at disse personene opplever introduksjonsprogrammet som mindre nyttig enn andre deltakere uten slike opplevelser.

Viktig med tilrettelagt veiledning og praksis

Funnene peker på at personer som oppgir de har lærerike arbeidsoppgaver og noen å kommunisere med på praksisplassen, er mer motiverte i introduksjonsprogrammet. De vurderer også i større grad programmet som nyttig.

Dette gjelder også deltakere som har fått veiledning om valg av utdanning og yrker, samt fått utarbeidet individuell plan for sin deltakelse, vurderer nytten av introduksjonsprogrammet som høyere enn deltakere som ikke har fått det. I årets undersøkelse svarte 72 prosent av respondentene at de hadde fått veiledning om valg av yrker og utdanning i Norge, og 78 prosent oppga at de hadde en plan for deltakelse i introduksjonsprogrammet.

De fleste har fått informasjon om covid-19

Brukerundersøkelsen ser også nærmere på spørsmål knyttet til om deltakerne i introduksjonsdeltakerne har fått informasjon om covid-19 og vaksinasjon. Resultatene viser at så godt som alle deltakerne – 93 prosent – oppgir de har fått dette. De fleste deltakere får informasjon fra flere ulike kanaler. Oftest nevnte informasjonskilder er kommuneansatte, men også sosiale medier og tradisjonelle mediekilder.

Ny runde med undersøkelsen og utvidet målgruppe til høsten

IMDi vil gjennomføre en ny nasjonal brukerundersøkelse i perioden september-desember 2022. Det er også behov for å innhente data for alle deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, det vil si også deltakere som ikke deltar i introduksjonsprogram. Brukerundersøkelsen for 2022 vil derfor  utvides til å også omfatte alle deltakerne i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Undersøkelsen vil gjennomføres i samarbeid med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir).

Her finner du indikatorer for nytte, motivasjon og trivsel på kommunenivå. Den enkelte kommune har tilgang til egen kommunerapport gjennom portal for brukerundersøkelser.

Se flere rapporter om

introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?