Noen å høre til

Fafo har i perioden august 2020 til november 2021 evaluert Bufdirs Mentorordning for unge som har brutt med familien sin - på oppdrag fra IMDi, i samarbeide med Bufdir.

Utgitt: Desember 2021

Evaluering av IMDIs tilskuddsordning "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner"

Evaluering av to sentrale virkemidler

Fafo har i perioden august 2020 til november 2021 evaluert to sentrale virkemidler på feltet: Bufdirs Mentorordning og IMDis tilskuddsmidler til negativ sosial kontroll og tvangsekteskap (NSK). Fafo har skrevet rapportene på oppdrag fra IMDi, i samarbeid med Bufdir.  

Hovedformålet med kunnskapsutviklingen om innsatsen mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap var å få økt kunnskap om metoder og resultater. IMDi skal bruke kunnskapen til å vurdere framtidig støtte og prioriteringer og dele gode metoder. 

Formålet med følgeevaluering av mentorordningen til Bufdir, var å få et kunnskapsgrunnlag for å videreutvikle tjenesten underveis og utvikling av eventuelle nye tiltak. Målgruppa for mentorordningen er unge voksne over 18 år, som har brutt med familie av grunner relatert til negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller æresrelatert vold.

Sentrale funn:

Det fremkommer av rapporten at mange av de unge voksne opplever utfordringer i tiden etter at de har brutt med familie og venner. Mange har emosjonelle, sosiale og praktiske behov ved reetablering og liten evne til å stole på andre mennesker, og noen har behov for å beskytte sin egen sikkerhet ved å ikke dele alt om seg selv med omverdenen. Fafo vurderer at de frivillige organisasjonene bidrar til å dekke store emosjonelle og sosiale behov hos målgruppa og at det offentlige vanskelig kan møte disse behovene gjennom sine tilbud. Et annet sentralt funn, var at det kan være ulike forventninger til hvordan man forstår mentorfamilie og ressursvenn hos de ulike partene.

Basert på funnene, er Fafos anbefalinger til videreutviklingen av ordningen som følger:

1. Mentortiltak som kobler deltakere og frivillige sikres langsiktig finansiering uavhengig av øremerkede midler eller søkbare prosjektmidler.

2. Skille mellom en-til-en koblinger og familie-til-en koblinger.

3. Gi støtte til ulike typer nettverk og likepersonsordninger.

4. Tematisere den frivilliges rolle i mentorordningene.

5. Evaluere om dagens bo- og støttetilbud er tilstrekkelig.

Se flere rapporter om

negativ sosial kontroll og barn og oppvekst.

Evaluering av IMDIs tilskuddsordning "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner"

Fant du det du lette etter?