Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 19. januar 2022

Kort om tilskuddet

 • Søknadsfristen er ute. Se oversikt over de som mottok tilskudd nederst på siden.
 • Frivillige organisasjoner kan få støtte fra tre delordninger til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. IMDi gir tilskudd til nasjonale prosjekter. 20 utvalgte kommuner gir tilskudd til lokale aktiviteter.
 • Tilskuddet forvaltes av IMDi og 20 utvalgte kommuner. Under “Dette kan dere få i tilskudd” står det hvilke kommuner dette er
 • Ramme for IMDi 2021: 41,48 mill. kroner (total ramme 96,2 mill. kroner). Av dette er 15 mill. kroner til satt av til norsktrening (del B).
 • Målene er:

  A Stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering
  B Øke kunnskapen om det norske samfunnet og styrke kvalifisering for arbeid eller utdanning blant innvandrere
  C Forebygge negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Hvem er i målgruppen

Målgrupper for tiltakene er innvandrere, som omfatter flyktninger, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, og norskfødte med innvandrerforeldre. I tillegg er målgrupper beboere i mottak og befolkningen i lokalsamfunn generelt.

Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottaker er frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

 

Kriterier for å få tilskudd

Frivillige organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret for å søke om tilskudd. De kan søke om tilskudd til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter under ett eller flere av delmålene (A–C).

Tiltak og prosjekter som støttes, skal bidra til at

A) innvandrere og deres barn deltar i fellesskap og aktiviteter i regi av frivillig virksomhet som er med på å bygge bro mellom ulike grupper i lokalsamfunnet, og motvirke utenforskap, rasisme og diskriminering

B) innvandrere i kommunen og beboere i mottak får supplement til offentlig kvalifisering og opplæring:

 • Norsktrening
 • Kunnskap om norsk samfunnsliv
 • Arbeidsrettede tiltak

C) innvandrergrupper fra land der negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og/eller kjønnslemlestelse forekommer, får kunnskap om:

 • Konsekvenser av negativ sosial kontroll
 • Foreldrerollen og barns oppvekstsvilkår i Norge
 • Menneskerettigheter og norsk lov
 • Barn og unges rettigheter og retten til å ta selvstendige valg

Tiltakene skal bidra til å endre holdninger og praksis som fører til tvang og overgrep.

Dette kan dere få i tilskudd

Fra IMDi

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til:

 • Prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • Enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner

Fra kommunene

Frivillige lokale organisasjoner i 20 utvalgte kommuner kan søke støtte til lokale prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter:

 • Prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • Enkelttiltak og aktiviteter i lokalsamfunn på minimum 10 000 kroner

Kommunen kan også gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner.

Kommunene har egne utlysninger og frister (se Kontakt).

Kommunene er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg og Ålesund.

Dette utgjør 60 prosent av midlene i ordningen.

 

Hva kan tilskuddet dekke?

Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere

 

Hva kan tilskuddsmidlene brukes til?

 • Frivillig aktivitet i lokalsamfunn, særlig tiltak som bidrar til felles møteplasser mellom innvandrere og den øvrige lokalbefolkningen (A)
 • Tiltak som motvirker utenforskap, diskriminering, rasisme og som bidrar til økt mangfold (A)
 • Frivillige tiltak som øker muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening, informasjon om det norske samfunnet og arbeidsrettede tiltak (B)
 • Tiltak med formål å rekruttere og inkludere innvandrere i frivillige aktiviteter, som medlemmer, ansatte og tillitsvalgte i organisasjonene (A)
 • Aktiviteter for beboere i mottak (A)
 • Tiltak som forebygger negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse (C):
 • Mentortilbud for utsatte personer, for eksempel støttepersoner, nettverk, erfaringskonsulenter, aktivitetsguide eller lignende
 • Informasjon og veiledning for økt bevissthet og kunnskap hos foreldre til barn som kan være utsatt for negativ sosial kontroll
 • Tiltak for å mobilisere unge selv til forebyggende arbeid og for å styrke unge i å ta selvstendige valg
 • Tiltak som bidrar til bedre dialog og samarbeid mellom frivilligheten og religiøse samfunn og mellom skole og foreldre
 • Kunnskapsutveksling mellom organisasjoner som jobber i Norge, og organisasjoner som jobber med tematikken i innvandrerbefolkningens opprinnelsesland. Dette omfatter også støtte til prosjekter og tiltak i regi av norske frivillige organisasjoner som gjennomføres i innvandrerbefolkningens opprinnelsesland.

Erfaring fra arbeid på feltet både i Norge og internasjonalt er viktig som bidrag til å gjennomføre regjeringens Strategi mot skadelig skikker (2019–2023). Denne typen tiltak er derfor prioritert under del C i 2021.

 

Hvilke prosjekter kan få støtte?

IMDi legger vekt på følgende:

 • Tydelig beskrivelse av mål og målgrupper
 • Konkrete og målbare mål for prosjektet/tiltakene
 • Realistisk framdriftsplan
 • Realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og resultatmål for prosjektet
 • At organisasjoner har kompetanse og erfaring på området og kunnskap om og evne til å bruke egnede metoder og aktiviteter
 • At tiltakene er tilpasset målgruppenes alder, kjønn og nasjonale bakgrunn
 • At søker/organisasjon har nettverk, forankring og gjennomslag i aktuelle miljøer/lokalsamfunn
 • At frivillig arbeid skal bli brukt i gjennomføringen av tiltakene
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis det er relevant for tiltaket
 • At prosjektet/tiltaket har overføringsverdi og legger til rette for å dele erfaringer og resultater (gjelder særlig prosjekter med fokus på metodeutvikling)
 • Prosjekter som er rettet mot barn og unge, og samarbeid med barne- og ungdomsorganisasjoner

For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legges det i tillegg vekt på:

 • Avtalt eller inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • Avtalt eller inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • Avtalt eller inngått samarbeid med vertskommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner

Hva gis det ikke tilskudd til?

 • Investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • Konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte
 • Tiltak som kun foregår utenfor Norge

En organisasjon kan ikke motta støtte til samme aktivitet både fra IMDi og kommunen. Som støtte fra IMDI regnes også tilskudd som fordeles via det sentrale leddet i en organisasjon.

Slik søker dere

Logg inn i Søknadsportalen

I søknadsportalen finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Søknader til de 20 kommunene sender dere via kommunenes nettsider.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.

Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapportering

 • Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:
 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn årsregnskap dersom de har det. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer men som ikke har årsregnskap, skal sende inn prosjektregnskap, som er revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2021. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Rundskriv 2021

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDis eller kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker.

IMDi er klageinstans for tilskudd gitt av kommunene. Kunnskapsdepartementet er klageinstans for tilskuddene IMDi forvalter.

Kontakt oss

For tekniske og faglige spørsmål om tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, kontakt oss på Fri-tilskudd@imdi.no eller telefon: 40 02 10 05. 

Kontakt i kommunene

Kommune Kontaktperson E-post Telefon
Arendal kommune Nishi Asdal nishi.asdal@arendal.kommune.no 99 02 11 22
Bergen kommune Sølve Sætre solve.saetre@bergen.kommune.no 95 76 31 65
Bodø kommune Merethe Wie Sandbakk mws@bodo.kommune.no 41 68 04 46
Bærum kommune Nina Kolbjørnsen nina.kolbjornsen@baerum.kommune.no 97 10 57 39
Drammen kommune Safia Hussein Ali Grand safia.hussein.ali.grand@drammen.kommune.no 91 66 21 85
Fredrikstad kommune Anders Tangen taan@fredrikstad.kommune.no 97 09 07 03
Gjøvik kommune Solveig Rønningen solveig.ronningen@gjovik.kommune.no 95 05 63 78
Hamar kommune Wenche Haslie wenche.haslie@hamar.kommune.no 98 69 61 17
Kristiansand kommune Jørgen Skauge jorgen.skauge@kristiansand.kommune.no 45 28 66 04
Lillestrøm kommune Nina Langfeldt nina.langfeldt@lillestrom.kommune.no 93 21 07 50
Oslo kommune Kathrine Tveit Heggset kathrine.tvei.heggset@vel.oslo.kommune.no 97 47 84 57
Oslo kommune Bodil Fremstad bodil.fremstad@vel.oslo.kommune.no 41 58 71 22
Sandefjord kommune Øyvind Rivrud oyvind.rivrud@sandefjord.kommune.no 92 26 01 70
Sandnes kommune Liv M. R. Pedersen liv.pedersen@sandnes.kommune.no 92 63 30 09
Sarpsborg kommune Marit Pedersen marit.pedersen@sarpsborg.com  48 17 98 01
Skien kommune Caroline Wahlstrøm caroline.wahlstrom@skien.kommune.no 95 93 74 26
Stavanger kommune  Jurgita Kristiansen  jurgita.kristiansen@stavanger.kommune.no 90 56 42 07
Tromsø kommune  Evariste Nshimiyimana evariste.nshimiyimana@tromso.kommune.no 95 03 54 18
Trondheim kommune Stine Kvam stine.kvam@trondheim.kommune.no 95 26 32 70
Tønsberg kommune Caroline Mydland  caroline.mydland@tonsberg.kommune.no 46 41 51 47
 Ålesund kommune Hilde Rødal hilde.rodal@alesund.kommune.no 70 16 25 28

Disse fikk tilskudd i 2021

Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Bodø og Omegns Turistforening Ferskingkurs i friluftsliv for polakker 150 000
Bydelsmødre Norge Bydelsmødre til Bygde-Norge 715 000
Caritas Norge enFASE 760 000
Chin Community in Norway Informasjon seminarer for Chin-folk i Norge 40 000
Den Norske Helsingforskomite Forebygging av negativ sosial kontroll mot lhbt+ fra Nord-Kaukasus 200 000
Den Norske Turistforening Et flerkulturelt DNT 455 000
Der du bor - Telemark (DDB-T) Bærekraftig NaboVenn- der du bor, pilot 500 000
Det filippinske hjelpesamfunn i Norge FHS Integrering gjennom samarbeid 250 000
Dia-Praxis End Forced Marriage and Negative Social Control 700 000
Diversify Springboard: Job Creation for and by Immigrants 800 000
Equality Norsk Nok -2021 600 000
Europeiske Minoriteter Online (EMINOL) Intensiv online muntlig norsk språktrening til arbeidsinnvandrere i Norge 210 000
Europeiske Minoriteter Online (EMINOL) Offentlig informasjon omskrevet på enklere norsk og oversatt til syv språk 300 000
Fontenehuset Asker Fontenehusene som integreringsarena for flyktninger og innvandrere 560 000
For Fangers Pårørende (FFP) FFPs landsdekkende minoritetsarbeid 250 000
Forandringsfabrikken Stiftelse Kort vei til vennskap og kunnskap 500 000
Forum for tro og livssyn Kristiansand Inkludering, mangfold og dialog - IMD 500 000
Frivillighet Norge Inkludering i frivillig sektor 800 000
Global Sosial Utvikling (GSU) Etablererkurs for kvinner med innvandrerbakgrunn 230 000
Hadsel Røde Kors Integreringsarbeid Hadsel 150 000
Helgen Idrettslag Søknad om integreringsarbeid for 2021 og 2022 50 000
Hjelpekilden Norge Synliggjøre det usynlige 600 000
Info 123 Forebygging og bekjempelse av FGM med metoden endrings-agent 700 000
Internasjonal Helse- og Sosialgruppe (IHSG ) Empowerment mot negativ sosial kontroll 2021 500 000
International Sandwich Brothers Sandwich Brothers og Sorbet Sisters: Nasjonal is-integrering - år to. 585 000
Juridisk Rådgivning for Kvinner Jussambassadør-prosjektet 470 000
Karen Community in Norway Norsktrening og økt kunnskap om norsk samfunnsliv 50 000
KFUK-KFUM Norge United Sisters Norge 600 000
KFUK-KFUM Norge United Brothers 400 000
Korpsnett Norge Integrering i korps 200 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Mannsgrupper for samfunn-, arbeid- og språkkompetanse 1 269 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Hjelp til å komme i arbeid eller studier for deltagere i KIA Velferd 700 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Inkludering i Hå 90 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Turgrupper for fellesskap 400 000
Kurdish Women Rights Har vennen din like mye frihet som deg? 300 000
Makers' Hub Volunteer Kreative glede 70 000
Menneskerettighetsakademiet Frihet - JA! 600 000
Minoritetspolitisk Tenketank - Minotenk iLove filmproduksjon 630 000
Modernisering Hjelp til selv-integrering - Del 2 480 000
Multikulturelt Initiativ og Ressursnettverk (MIR) Et liv uten frykt og tvang - videreføring og spredning 210 000
Møy Entreprenørskap MØY Entreprenørskap på nett 99 000
Norges Fotballforbund En inkluderende fotballhverdag 700 000
Norges Frivillighetssentraler Økt inkludering med Norges Frivilligsentraler 700 000
Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité Inkludering i idretten 2021 1 000 000
Norges Orienteringsforbund Inkludering og trygghet med orientering 200 000
Norges Røde Kors Røde Kors aktivitet i asylmottak for voksne 400 000
Norges Røde Kors Røde Kors Norsktrening 7 000 000
Norges Røde Kors Røde Kors Flyktningguide 500 000
Norsk Folkehjelp Samfunnsorienterende opplæring for innvandrerkvinners deltagelse 855 000
Norsk Folkehjelp Folkevenn 2021 500 000
Norsk Senter for Flerkulturell Verdiskaping "Job Accelerator" 500 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Språkvenn 1 000 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Aktiviteter for kvinner på asylmottak 300 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Ressursvenn 500 000
Norske Kvinners Sanitetsforening Kurs i æresrelatert vold og negativ sosial kontroll 200 000
Norwegian-Chinese Woman and Children Association Norsktrening og øker kunnskap om norsk samfunnsliv 155 000
Organisasjonen Voksne for Barn Foreldrestøtte til østeuropeiske foreldre og omsorgspersoner 350 000
Oslo Røde Kors Røde Kors-telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse 370 000
Polonia Norsk med samfunnskunnskap- digitalt 430 000
Polske Businesskvinner i Norge Prosjekt-K 205 000
Radio America Latina Nettverk for spansktalende profesjonelle i Norge 600 000
Redd Barna Integrering og frivillighet: retten til lek og fritd 600 000
Reform - Ressurssenter for Menn Bli med! 2021 350 000
Ringerike Soroptimistklubb Vennefamilie 250 000
Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF) Bruk av "change agents" i dialogbasert forebyggendearbeid 400 000
Sala Empowering and involving the African Diaspora for Action 700 000
Selvhjelp for Innvandrere og Flyktninger (SEIF) LOS - La Oss Snakke 500 000
Sisters In Business AS Skalering av samskapingsmodell 794 000
Skeiv Verden Støttenettverk for familier til skeive på tvers av kulturer 300 000
Skeiv Verden Åpen og trygg: tiltak for særlig sårbare LHBTIQ+ personer 350 000
Skeiv Verden "La meg fortelle" Erfaringskonsulenter i Skeiv Verden 250 000
Skeiv Verden Skeiv kompetanse mottak 450 000
Skeiv Verden Skeiv kompetanse introprogram 350 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Aust-Agder og Telemark Det digitale verktøy 500 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Metodeutvikling; mangfold og fellesskap 500 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Doavis for elever på voksenopplæringa 200 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Videostartere til Hvem vil du være 90 000
Stiftelsen Kvinneuniversitetet Nord Jeg elsker, jeg velger - videreføring 300 000
Stiftelsen Mangfold i Abeidslivet Polski Dialog - integrering for polske innvandrere. Sterkere sammen. 600 000
Stiftelsen Røde Kors Nordisk United World College Møteplass for Mangfald; Aktivitetsopplevingar for bebuarar i mottak 99 000
Stord Petanqueklubb Petanque som en sosial aktivitet for alle 50 000
Studieforbundet Kultur og Tradisjon Lokale kurs som inkluderingsarena 230 000
Telemark innvandrerråd Asylmottak - Integrering i praksis 99 000
Tromsø Idrettsråd aktivitetsguiden.no 500 000
Tusmo Association Generasjonsdialog og monteropplæring til flerkulturelle ungdommer 600 000
Tusmo Association Dialog om nye ideer for bedre integrering av somaliere i Norge 400 000
Tverrkulturell helseinfo (THI) Forebygge kjønnslemlestelse & styrke foreldrerollen blant minoriteter 600 000
Tyrkisk Kultur og Aktivitetsforening Øke valgdeltakelse blant norsktyrkere 35 000
Tøyen Unlimited Støttespiller LAB 550 000
Ubumwe Family Kurs i hverdagsoppgaver til nyankomne flyktningkvinner fra Øst-Kongo 80 000

 

Fant du det du lette etter?