Samtale og strid

Fafo har evaluert IMDIs tilskuddsordning "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner", delmål C som har mål om å forebygge negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Utgitt: 21. desember 2021

Evaluering av to sentrale virkemidler

Fafo har i perioden august 2020 til november 2021 evaluert to sentrale virkemidler på feltet: Bufdirs Mentorordning og IMDis tilskuddsmidler til negativ sosial kontroll og tvangsekteskap (NSK). Fafo har skrevet rapportene på oppdrag fra IMDi, i samarbeid med Bufdir.  

Hovedformålet med kunnskapsutviklingen om innsatsen mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap var å få økt kunnskap om metoder og resultater. IMDi skal bruke kunnskapen til å vurdere framtidig støtte og prioriteringer og dele gode metoder. 

IMDi forvalter den delen av tilskudd som tildeles nasjonale tiltak, mens 20 utvalgte kommuner forvalter tilskudd til lokale tiltak. Formålet med evalueringen var å få et bedre kunnskapsgrunnlag for hvordan IMDi kunne vurdere framtidig støtte og prioriteringer, samt identifisere prosjekter med gode metoder som hadde overføringsverdi til andre. 

Sentrale funn: Fafo finner en sammenheng mellom organisasjonskategori og hvilke tilnærmingsformer som fremmes. Mange minoritetsorganisasjoner har en informasjonsbasert tilnærming i sitt arbeid. De lokale innvandrerorganisasjonene har relativt ofte en dialogbasert eller samtalebasert tilnærming i sine prosjekter, og retter seg gjerne mot egne nettverk og medlemmer. Mainstream-organisasjonene, som ofte er landsdekkende, har mer sammensatte tilnærminger. Målgrupper for prosjektene er oftest unge mennesker og dernest deres foreldre. Organisasjonene mener kontroll og tvangsekteskap anses som et problem som har sin bakgrunn i kultur og kjønnsperspektivet nevnes i liten grad. Myndighetenes tilnærminger preger diskursen og problemforståelsen hos organisasjonene. Gjennom tematikken det bevilges penger til å arbeide med, settes også i noen grad dagsorden for organisasjonenes arbeid. Organisasjonene ønsker at tilskuddsmidlene utlyses tidligere, slik at de får mer tid til gjennomføring av prosjektene.

Basert på funnene, er Fafos anbefalinger til videreutviklingen av ordningen som følger:

  1. Tilskuddsordningen bør legge til rette for langsiktighet i tiltak – for eksempel ved at flerårig støtte prioriteres.  
  2. Nasjonale myndigheter har et ansvar for å sikre erfaringsutveksling og kunnskapsbygging ved å legge til rette for at lokale og nasjonalt innrettede organisasjoner kan møtes for å dele og bygge kunnskap.  
  3. Nasjonale myndigheter bør ta initiativ til å undersøke erfaringer i de 20 kommunene som nå forvalter tilskudd til lokalt innrettede tiltak mot negativ sosial kontroll og tvangsekteskap (del C i tilskuddsporteføljen). Det bør blant annet undersøkes om og hvordan kommuner arbeider overfor organisasjoner, hvordan arbeidet med dette er organisert i kommunene, hvordan de legger til rette for kunnskap- og erfaringsutveksling mellom organisasjonene, og mellom organisasjoner og lokale myndigheter. 

Se flere rapporter om

negativ sosial kontroll og tvangsekteskap.

Fant du det du lette etter?