Supported Employment i kvalifiseringstiltak for innvandrere

Forskere konkluderer med at Supported Employment (SE) kan være en god og målrettet metode for å sikre at flere innvandrere får varig jobb. Men metoden trenger noen tilpasninger.

Utgitt: 27. januar 2020

Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) ved OsloMet har i perioden 2016-2019, på oppdrag fra IMDi, gjennomført prosjektet «Supported Employment (SE) i kvalifiseringstiltak for innvandrere».

SE er en helhetlig tilnærming for å bistå mennesker ut i lønnet arbeid og er utviklet for målgrupper med sammensatte behov for bistand. Formålet med prosjektet har vært å undersøke om SE er en god tilnærming for arbeidsinkludering av flyktninger og innvandrere.

Datagrunnlaget i prosjektet var kvalifiseringstiltak i Oslo, Lørenskog og Sarpsborg. I fokus var fire tiltak under introduksjonsordningen for nyankomne innvandrere og fire tiltak for hjemmeværende innvandrerkvinner, finansiert av tilskuddsordningen «Jobbsjansen».

Rapporten kommer med konkrete forslag til tilpasninger av femtrinnsprosessen i SE. Rapporten peker også på hvilke forutsetninger som må være på plass for å kunne iverksette SE – metodikk i NAV eller kommuner for denne målgruppen. Femtrinnsprosessen i SE består av:

Trinn 1: Innledende kontakt og samarbeidsavtale.

Trinn 2: Yrkeskartlegging og karriereplanlegging.

Trinn 3: Å finne jobb.

Trinn 4: Samarbeid med arbeidsgiver.

Trinn 5: Opplæring og trening på og utenom arbeidsplass.

 

Hovedfunn

  • Femtrinnsprosessen i SE, med tilhørende verktøykasse og kvalitetsrammeverk, kan brukes overfor innvandrere med sammensatte behov. Samtidig er det viktig å påpeke at SE- metodikken alltid må tilpasses både den spesifikke målgruppen og den enkelte deltaker.
  • Det anbefales at språkstøtte, og støtte til økt medvirkning og bedre kulturforståelse, hvis kulturforskjeller blir en utfordring på arbeidsplassen, legges til som tilleggsdimensjon i hvert av stegene i femtrinnsprosessen i SE.
  • Jobbspesialistene bør ha målgruppespesifikk kompetanse. Dette er for eksempel flerkulturell kompetanse, kompetanse innen språkopplæring, kommunikasjonsferdigheter og migrasjonshelse.
  • Samlet ser behovene for bistand til målgruppen ut til å kreve bedre sosialfaglig oppfølging, norskopplæring, mer kvalifisering, oppfølging av fysisk og psykisk helse, samt økonomisk veiledning. Dette tverretatlige og tverrfaglige samarbeidet, er i liten grad utviklet i prosjektet.
  • Det er svært viktig med «etter-oppfølging» av deltakerne for å sikre langvarig bistand, karriereveiledning og bærekraftig inkludering i arbeidslivet.

Videre prosess med rapport og håndbok

Jobbspesialister som deltok i prosjektet har utviklet en håndbok for SE basert på funnene i prosjektet. Håndboka kommer med konkrete anbefalinger til hvordan de ulike trinnene i SE-prosessen bør tilpasses innvandrere med sammensatte behov.

IMDi vil i samarbeid med Arbeids- og velferdsdirektorartet og Kompetanse Norge utvikle et veiledningshefte med anbefalinger om bruk av SE mot innvandrere med sammensatte bistandsbehov for ansatte i NAV og kommuner.

Se flere rapporter om

arbeidslivJobbsjansen og introduksjonsprogram.

Fant du det du lette etter?