Formålet med NIR

Kommunene bruker Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for å registrere enkeltpersoners deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven og introduksjonsloven.

Sist oppdatert: 21. april 2022

Kommunene bruker også NIR til å registrere opplæring i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere samt integreringsfremmende tiltak for beboere i mottak med oppholdstillatelse. 

Opplysningene kommunene registrerer i NIR benyttes til mange formål, blant annet som datagrunnlag for: 

  • Årlig beregning av størrelsen på norsktilskudd 
  • Utbetaling av norsktilskudd 
  • Anmodning om bosetting av flyktninger 
  • SSB sin publisering av statistikk på integreringsfeltet (NIR-data kobles med data om deltakelse i utdanning og arbeid) 
  • IMDis rapportering til departementet og publisering av statistikk 
  • Forskning og analyse på integreringsfeltet  
  • Statlig tilsyn med integreringsloven og introduksjonsloven 
  • UDIs behandling av søknader om permanent oppholdstillatelse og statsborgerskap for personer etter introduksjonsloven 

Det er derfor viktig at kommunen overholder sin plikt til å registrere i NIR, enten direkte i NIR web eller ved overføring av data fra kommunalt fagsystem til NIR. 

Dette skal kommunen registrere i NIR. 

Kommunene må registrere norsktimer i NIR også for personer omfattet av integreringsloven, da dette utgjør deler av grunnlaget for å beregne den årlige størrelsen for norsktilskudd, publisering av statistikk, rapportering på oppstart i opplæring i norsk og samfunnskunnskap innen 3 måneder samt forskning og analyse.

Kommunen er pålagt å registrere løpende i NIR i henhold til integreringsforskriften og forskrift om behandling av personopplysninger. 

Forskrift til integreringsloven (integreringsforskriften) - Lovdata 

Forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven - Lovdata 

Kommunens forvaltningsansvar

Kommunen skal fatte vedtak om at personen får eller ikke får tilbud om norskopplæring eller introduksjonsprogram, og samtidig opplyse om klageadgang. Dette gjelder også dersom kommunen ønsker å tilby introduksjonsprogram til personer som kommunen ikke er forpliktet å tilby introduksjonsprogram til, men som kan få tilbud. 

Kommunene er avhengige av et så korrekt NIR som mulig for å kunne forvalte og oppfylle sine forpliktelser i henhold til introduksjonsloven. Kommunen kan imidlertid ikke fatte vedtak eller la være å fatte vedtak etter integreringsloven/introduksjonsloven, utelukkende basert på opplysninger i NIR. Det er kommunens ansvar å undersøke fakta og selv vurdere den enkelte persons rettigheter til norskopplæring og introduksjonsprogram. 

Fant du det du lette etter?