Dette skal kommunen registrere i NIR

Kommunen har plikt til å registrere vedtak og deltagelse for personer som er omfattet av enten integreringsloven eller introduksjonsloven i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). 

Sist oppdatert: 19. januar 2024

Kommunen kan enten registrere direkte i NIR på web eller via et kommunalt fagsystem som overfører data til NIR. Opplysningene skal registreres innen to måneder etter at hendelsen finner sted, jf. integreringsforskriften § 58 og forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven § 15.

Her er en oversikt over hvilke opplysninger kommunen skal registrere om deltakere i de ulike ordningene etter integreringsloven og introduksjonsloven (tabell):

Kommunen skal registrere følgende opplysninger i NIR etter integreringsloven:

For deltakere i introduksjonsprogram

 • Tilbud om og tildeling, start og stans av introduksjonsprogram
 • Sluttmål for deltagelsen i introduksjonsprogram
 • Innholdet i introduksjonsprogrammet (varighet og omfang av tiltak og deltakelse i hurtigspor)
 • Hvorvidt kurs i foreldreveiledning og livsmestring er gjennomført
 • Permisjoner og fravær, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon
 • Klager og klagebehandling
 • Gjenåpning av programmet dersom personen avsluttes til arbeid før opprinnelig frist for gjennomføring (fordrevne fra Ukraina)

For deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 • Tildeling, start og stans av opplæringen
 • Morsmål
 • Foretrukket opplæringsspråk i samfunnskunnskap
 • Norskmål
 • Utdanningsbakgrunn fra før (benyttes for å beregne frist for gjennomføring på enten 18 måneder eller 3 år. Benyttes i tillegg for å beregne hvor mange vedtak om utvidet deltakelse i norsk fordrevne fra Ukraina kan få) 
 • Fritak fra plikten til å delta i opplæringen og rettsgrunnlaget for slikt fritak
 • Fritak fra plikten til å avlegge prøver og rettsgrunnlaget for slikt fritak
 • Antall timer gjennomført opplæring i norsk
 • Antall timer gjennomført opplæring i samfunnskunnskap og fordeling av timene på moduler
 • Omfang av opplæring som oppfølging under omsorgspermisjon
 • Permisjoner og fravær
 • Klager og klagebehandling
 • Fulltid deltakelse i videregående opplæring (ligger til grunn for deling av norsktilskuddet mellom kommune og fylkeskommune) 

For asylsøkere i mottak som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap

 • Tildeling, start og stans av opplæringen
 • Morsmål
 • Foretrukket opplæringsspråk i samfunnskunnskap
 • Fritak fra plikten til å delta i opplæringen og rettsgrunnlaget for slikt fritak
 • Antall timer gjennomført opplæring i norsk og samfunnskunnskap og fordeling av gjennomførte timer opplæring i samfunnskunnskap på moduler

For beboere i mottak som deltar i integreringsfremmende tiltak etter integreringsloven

 • Hvorvidt beboeren har gjennomført kurs i foreldreveiledning og livsmestring
 • Hvilke andre integreringsfremmende tiltak som er påbegynt eller gjennomført

Kommunen skal registrere følgende opplysninger i NIR etter introduksjonsloven:

For deltakere i introduksjonsprogram

 • Dato for kommunens tilbud om introduksjonsprogram eller for framsatt krav om introduksjonsprogram
 • Dato for vedtak om tildeling av introduksjonsprogram og omfang og varighet av de ulike tiltakene, eller for vedtak om avslag og begrunnelse for avslag
 • Tidspunkt for start på introduksjonsprogram
 • Tidspunkt for avslutning av introduksjonsprogram og sluttårsak
 • Kommunene rapporterer inn hva som er deltakerens hovedaktivitet ved avslutning av program. Dersom personen har flere statuser, for eksempel er i et ordinært utdanningsløp og i arbeid samtidig, må kommunen vurdere hvilken status som er å regne som personens hovedaktivitet. I tvilstilfeller må kommunene vurdere hovedaktivitet i forhold til målene i personens individuelle plan.
 • Dato for vedtak om innvilgelse av permisjon og varighet på permisjonen, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon
 • Omfang av fravær i introduksjonsprogrammet
 • Dato for vedtak om stansing av introduksjonsprogram

For deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Dato for framsatt krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • Tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt opplæringens omfang, eller avslag og begrunnelser for avslag (dato for vedtak)
 • Morsmål og foretrukket opplæringsspråk i samfunnskunnskap
 • Tidspunkt for start på opplæringen og opplæringens omfang 
 • Antall timer deltatt i norskopplæringen, samfunnskunnskap og i norskopplæringen utover de lovpålagte timene
 • Permisjon og varigheten av permisjonen
 • Fritak fra plikt til å delta i opplæringen eller til å avlegge avsluttende prøve, og hjemmelen for fritaket (dato for innvilgelse)
 • Omfang av fravær
 • Stansing av opplæring i norsk og samfunnskunnskap (dato for vedtak)

For asylsøkere i mottak som deltar i opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier

 • Antall timer deltatt i norskopplæring per uke
 • Antall timer deltatt i samfunnskunnskap per uke
 • Fritak fra plikt til å delta i norskopplæring eller samfunnskunnskap

Vedtaksmaler

Fant du det du lette etter?