Fagverksted 2023 – På lag med arbeidsgiver!

Fagverksted 2023 satte søkelys på samarbeidet mellom kommuner og arbeidsgivere. Tittelen på årets konferanse illustrerte hvor viktig samarbeid med arbeidsgivere er for å inkludere flyktninger og innvandrere i arbeidslivet.

Sist oppdatert: 1. november 2023

Målet for konferansen var å bidra til å gi et godt grunnlag for å utforme gode kvalifiseringsløp for den enkelte flyktning – med arbeidsgiverne på laget.

Målgruppen for konferansen var programrådgivere, flyktningkonsulenter, lærere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. 

Her kan du lese mer om de ulike læringsverkstedene som var på årets konferanse, og se de ulike presentasjonene:  

Tysvær kommune

Klar for jobb i kommunen med hurtigspor!  

Fra å ha bosatt mellom 10 og 30 flyktninger årlig, bosetter kommunen i 2023 et rekordhøyt antall ukrainske flyktninger. Med en så stor økning i antall flyktninger har kommunen opplevd et press på tjenestetilbudene, særlig innen skole, barnehage og helse, og hvor det blant annet har vært utfordringer å få på plass tilstrekkelig bemanning med rett kompetanse. For å løse dette problemet har kommunen valgt å satse på nyankomne flyktninger med riktig kompetanse, og fått deltakere raskt ut i arbeid i kommunen. 

Dette prosjektet handler om hvordan voksenopplæring, NAV og Tysvær kommune samarbeider om å utnytte deltakernes medbrakte kompetanse, og få dem raskt ut i arbeid i kommunen. I første omgang har prosjektet fokusert på skolesektoren, og hvor det har vært behov for ukrainske tospråklige lærere. Dette har resultert i at ukrainske deltakere med pedagogbakgrunn har hatt praksis i skole, og hvor flere etter kort tid har fått tilbud om arbeid i kommunen i ulike stillingsstørrelser. Prosjektet jobber også med mentorordningen for å sikre at deltakerne blir godt ivaretatt i kommunen og på deres nye arbeidsplass. Tanken er at måten de nå jobber på kan overføres til andre sektorer som barnehage og helse.  

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet

Klar for jobb i kommunen med hurtigspor! 

Kontaktpersoner for prosjektet

Trondheim kommune

Arbeidsveien - et fleksibelt kvalifiseringsløp

Arbeidsretting av et introduksjonsprogram krever tett og nært samarbeid mellom flere aktører i kommunen. Trondheim kommune setter arbeid på dagsorden, og viser i dette prosjektet gode grep for samarbeid og oppbygging av arbeidsrettede introduksjonsprogram. Kommunen er særlig opptatt av at NAV, med sin markedskompetanse og virkemidler, er med fra start.

Dette prosjektet har arbeidsretting av introduksjonsprogrammet i fokus. Med troen på å gi folk ressurser og verktøy som trengs for å lykkes i det norske arbeidsmarkedet, tilbys norskopplæring, arbeidslivskurs og praksis. Arbeidslivskurset er skreddersydd for å gi deltakerne de nødvendige ferdighetene og kunnskapen som kreves i dagens konkurransedyktige jobbverden. Fra CV-oppbygging til jobbintervjuer og profesjonell kommunikasjon, veileder de deltakerne på veien mot suksess. 

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet

Arbeidsveien - et fleksibelt kvalifiseringsløp

Film med tips om markedsarbeid fra Trondheim kommune. 

Kontaktpersoner for prosjektet

Bydel Søndre Norstrand

Ut i jobb ved bruk av tilpasset supported employment og fremoverlent markedsarbeid – hvordan? 

Jobbsjansen Søndre Nordstrand har gjennom en årrekke drevet med kvalifisering av hjemmeværende kvinner med svak tilknytning til arbeidslivet. Prosjektet viser til svært gode resultater med en måloppnåelse på 75 % overgang til arbeid eller utdanning.

Prosjektet bruker Supported Employment (SE) i sin tilnærming for å få deltakere i arbeid, og hvor det er utviklet egne tilpasninger av metodikken basert på målgruppens kvalifiseringsbehov og forutsetninger. I dette arbeidet legges det stor vekt på et systematisk markedsarbeid, og hvor blant annet måten de følger opp arbeidsgiver på er helt sentral for å lykkes. I Jobbsjansen Søndre Nordstrand jobber de helhetlig med kvalifisering, og hvor det også er et særlig fokus på oppfølging av deltakerne etter at de er kommet i arbeid. Dette for å bidra til en mer varig tilknytning til arbeidslivet. 

Prosjektet har også utviklet en egen håndbok som er nyttig for alle som jobber med oppfølging av minoritetsspråklige.  

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet

Ut i jobb ved bruk av tilpasset supported employment og fremoverlent markedsarbeid – hvordan? 

Kontaktpersoner for prosjektet

Sarpsborg kommune og Quality Hotel Sarpsborg

Norskopplæring på hotell

Sarpsborg kommune har lang erfaring med å bosette og kvalifisere flyktninger. For å ivareta deltakere med til dels svært ulike kvalifiseringsbehov, har St. Marie læringssenter sett et behov for å utvikle nye måter å gi norskopplæring og arbeidstrening på. 

Ved å ta utgangspunkt i det lokale arbeidskraftbehovet, har læringssenteret utviklet Bransjeklassen (bransjekompetanse i norskopplæringen). Dette for å kvalifisere deltakere til arbeid, butikk eller kafe, samtidig som de lærer seg norsk. Bransjene er valgt ut på grunn av arbeidskraftbehov, men også fordi det er gode muligheter for å få arbeid uten formell kompetanse. I Bransjeklassen tilrettelegger og differensierer lærer opplæringen til den enkelte deltaker, og dette kan være et tilbud både for dem med kort programtid, men også for dem med litt lengre vei til arbeid. 

Dette prosjektet viser hvordan St. Marie læringssenter jobber direkte med deltakerne i Bransjeklassen, men også hvordan de aktivt oppsøker og jobber med lokale arbeidsgivere om tilbudet.

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet

Norskopplæring på hotell

Kontaktpersoner for prosjektet

Asker kommune

Veien til fagbrev på jobb

Ved å ta utgangspunkt i at fagbrev er en investering i enkeltpersoner, samt at det er en investering for arbeidsgivere, har NAV Asker utviklet en metode som følger deltakere i introduksjonsprogrammet på veien til fagbrev på jobb. 

Prosjektet viser hvordan Asker metodisk arbeider med kartlegging/avklaring av kandidaters kompetanse og bakgrunn. Videre hvordan de har avklart behov for utdanningsretning og matching mellom arbeidsgivere og kandidater. 

Fagbrev på jobb er en ordning for voksne som er i et arbeidsforhold. Dette løpet vil for flere kunne være en enklere vei til fagbrev enn å gå gjennom et ordinært utdanningsrettet løp. I læringsverkstedet vil prosjektet presentere metoden i sin helhet. De vil også dele sin erfaring om å være tett på arbeidsgivere og hvordan de samarbeider og kommuniserer med deltakere, arbeidsgivere, opplæringskontor og fylkeskommunen. Første del av prosjektet har vært rettet mot fagbrevløp som betongfagarbeider, men måten det her arbeides på kan enkelt overføres til andre fagbrevløp.

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet

Veien til fagbrev på jobb

Kontaktpersoner i prosjektet

Lillehammer kommune og Scandic Victoria Lillehammer Hotell

100 % overgang til arbeid

Lillehammer læringssenter og Scandic Victoria Lillehammer har inngått en treårig samarbeidsavtale om kvalifisering av deltakere i introduksjonsprogrammet. Samarbeidet innebærer utplassering i språk- og arbeidspraksis, hvor språkopplæringen skjer både på arbeidsplassen og på læringssenteret. I tillegg til at dette er et kvalifiserings- og språktilbud for deltakere i introduksjonsprogrammet, er det også et tilbud for ansatte på hotellet. Arbeidsgiver og læringssenteret har tett og hyppig kontakt.

Samarbeidet har så langt resultert i at 100 % av deltakerne som har deltatt i opplæringen har kommet over i jobb. I tillegg vant Scandic Victoria Lillehammer Mangfoldsprisen i region Øst-Norge i 2022. Juryens begrunnelse var blant annet at virksomheten har jobbet målrettet og strategisk med mangfold der innvandreres ulike bakgrunn og erfaringer verdsettes og sees på som en ressurs.

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet

100 % overgang til arbeid

Kontaktpersoner i prosjektet

Fant du det du lette etter?