Veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19

Sist oppdatert: 10. februar 2022

§ 1 Formål

Formålet med loven er at deltagere i ordningene etter integreringsloven i størst mulig grad skal få et tilbud etter loven når utbrudd av covid-19 påvirker gjennomføringen.

§ 2 Opplæring i mottak

Kommunen skal sørge for opplæring i mottak for målgruppen. Dette gjelder uavhengig av om undervisningsstedet er stengt eller driver med begrensninger, etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven grunnet utbrudd av covid-19. Kommunens plikt til å tilby opplæringen opphører midlertidig dersom det ikke er mulig å tilby opplæringen via digitale hjelpemidler, eller på annen måte. Terskelen skal være høy, og både kommunen og deltagerne skal strekke seg langt. Dersom deltagerne ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter eller ikke har tilgjengelig utstyr, vil dette innebære at opplæring via digitale hjelpemidler ikke er mulig. Hvis det da ikke finnes andre måter å tilby opplæring på, opphører kommunens plikt midlertidig.

Asylsøkere i mottak har ikke plikt til å delta i opplæringen dersom deltagelse ikke kan gjennomføres grunnet utbrudd av covid-19. Dette gjelder for eksempel i situasjoner der undervisningsstedet er stengt eller driver med begrensninger, deltageren har omsorgsforpliktelser eller at deltageren er i risikogruppen og derfor ikke kan delta.

Deltagerne skal få de resterende timene med opplæring når begrensninger for undervisningsstedet er bortfalt, så lenge de fremdeles er i målgruppen for opplæring for asylsøkere i mottak.

§ 3 Kompetansekartlegging og karriereveiledning

Kommunen skal sørge for at det gis tilbud om kompetansekartlegging til den enkelte under utbrudd av covid-19, så langt det er mulig.

Kommunens plikt opphører midlertidig dersom det ikke er mulig å gi et tilbud via digitale hjelpemidler, eller på andre måter. Terskelen skal være høy, og både kommunen og deltagerne skal strekke seg langt. Dersom deltagerne ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter eller ikke har tilgjengelig utstyr, vil det innebære at det ikke er mulig å gi et tilbud via digitale hjelpemidler. Hvis det da ikke finnes andre måter å tilby opplæring på, opphører kommunens plikt til å sørge for kompetansekartlegging midlertidig.

Dersom det ikke gis et tilbud som følge av utbrudd av covid-19, skal kompetansekartlegging gjennomføres så snart det er mulig.

Fylkeskommunen skal sørge for at det gis et tilbud om karriereveiledning til den enkelte under utbrudd av covid-19, så langt det mulig. Tilbudet kan for eksempel gis ved fysisk oppmøte til veiledning, ved bruk av digitale hjelpemidler eller via telefon.

Dersom det som følge av utbrudd av covid-19 ikke er mulig å sørge for et tilbud om karriereveiledning grunnet forhold hos fylkeskommunen eller den enkelte deltager, opphører fylkeskommunens plikt til å sørge for et tilbud om karriereveiledning midlertidig. Karriereveiledningen skal gjennomføres så snart det igjen er mulig.

Plikt til å sørge for tilbud om karriereveiledning opphører midlertidig når fylkeskommunen må stenge undervisningslokaler eller fylkeskommunen drifter tilbudet med begrensninger som følge av utbrudd av covid-19, og det ikke er mulig å gjennomføre karriereveiledningen ved bruk av digitale hjelpemidler eller via telefon. Dersom deltakeren ikke kan møte opp fysisk til karriereveiledning som følge av utbrudd av covid-19, og ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter eller ikke har tilgjengelig utstyr, innebærer dette at det midlertidig ikke er mulig å gjennomføre karriereveiledningen.

Både fylkeskommunen og deltagere skal strekke seg langt for å oppfylle integreringslovens § 11 om rett og plikt til å gjennomføre karriereveiledning.

§ 4 Introduksjonsprogram

Kommunen skal sørge for at deltagere i introduksjonsprogram får et tilbud. Kommunens plikt opphører midlertidig under et utbrudd av covid-19, dersom det ikke er mulig å gi et tilbud via digitale hjelpemidler, eller på andre måter. Terskelen skal være høy, og både kommunen og deltagerne skal strekke seg langt. Dersom deltagerne ikke har tilstrekkelig digitale ferdigheter eller ikke har tilgjengelig utstyr, vil det innebære at det ikke er mulig å gi et tilbud via digitale hjelpemidler.

Kommunen kan tilby introduksjonsprogram på deltid i perioden med utbrudd av covid-19. Dette regnes som en annen måte kommunen kan gi et tilbud på, og er et unntak fra kravet om at introduksjonsprogram skal være på fulltid.

Utbrudd av covid-19 danner ikke grunnlag for å stanse introduksjonsprogrammet. Stans kan kun besluttes dersom det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold, og fravær knyttet til utbrudd av covid-19 oppfyller ikke vilkårene.

Fravær som følge av utbrudd av covid-19 skal legges til introduksjonsprogrammets varighet. Dersom det tilbys introduksjonsprogram på deltid skal differansen mellom det som tilbys og det som tilsvarer introduksjonsprogram på fulltid legges til programmets varighet.

Registrering i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR)

Kommunen skal registrere de tiltakene som gjennomføres i perioden i NIR. Dersom en deltager har fravær som følge av utbrudd av covid-19, registreres dette fraværet under kategorien «permisjon grunnet egen sykdom». Grunnen til at fraværet fra program skal registreres på denne måten, er for å utvide fristen for gjennomføring, samt at det ikke finnes en mer egnet kategori i NIR. Dersom det gis et tilbud på deltid i perioden, skal det registreres «permisjon grunnet egen sykdom» for den delen av perioden hvor det ikke tilbys program. Eksempelvis dersom det tilbys et program tilsvarende ca. 40 prosent av fulltid, registreres tre dager per uke som «permisjon grunnet egen sykdom». Ettersom fraværsregistreringen gjøres i etterkant, er det mulig å registrere en sammenhengende permisjon. Dersom personen har deltatt i ca. 40 prosent av fulltid den siste måneden, må det registreres «permisjon grunnet egen sykdom» tilsvarende tre dager i uken i samme periode. Når det skal registreres fravær for deltagere som deltar på deltid, vil det i mange tilfeller være utfordrende å beregne dette nøyaktig. Kommunen må derfor gjøre et overslag, hvor hensynet til at deltageren skal få et fullverdig introduksjonsprogram er førende for andelen av tiden som registreres under kategorien «permisjon grunnet egen sykdom».

Ordinært sykdomsfravær skal fortsatt registreres på vanlig måte med kategorien «permisjon grunnet egen sykdom».

§ 5 Introduksjonsstønad

Kommunen skal utbetale stønad i perioden uavhengig av fravær som skyldes utbrudd av covid-19. Fravær som normalt ville medført trekk i stønaden anses som gyldig fravær, forutsatt at fraværet er en følge av utbrudd av covid-19. Dersom deltageren kun har fravær som skyldes utbrudd av covid-19, skal utbetalingen tilsvare stønad for deltagelse på fulltid. Kommunen kan ikke gjøre trekk i eller kreve tilbake introduksjonsstønad for den tiden kommunen ikke har tilbudt introduksjonsprogram, eller tilbudet har vært redusert som følge av covid-19 utbrudd. Når det gjelder fravær som ikke er en følge av utbrudd av covid-19, gjelder reglene om fravær og trekk i integreringsloven og integreringsforskriften.

§ 6 Opplæring i norsk og samfunnskunnskap

Kommunen og fylkeskommunen plikter å sørge for opplæring for deltagere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap, uavhengig av om undervisningsstedet er stengt eller driver begrenset etter vedtak og forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Kommunen og fylkeskommunens plikt opphører midlertidig dersom det ikke er mulig å tilby opplæring via digitale hjelpemidler eller på annen måte. Terskelen skal være høy, og både kommunen og deltagerne skal strekke seg langt.  Dersom deltagerne ikke har tilstrekkelige digitale ferdigheter eller ikke har tilgjengelig utstyr, vil dette innebære at opplæring via digitale hjelpemidler ikke er mulig. Hvis det da ikke finnes andre måter å tilby opplæring på, opphører kommunens plikt midlertidig.

Kommunen kan avgjøre at hjemmearbeid skal regnes som gjennomførte timer opplæring i samfunnskunnskap. Bakgrunnen for denne avgrensingen er kravet om et visst antall timer gjennomført opplæring i samfunnskunnskap etter integreringsloven. Det er ikke behov for en tilsvarende avgjørelse for opplæring i norsk, ettersom det ikke er et krav om et visst antall gjennomførte timer i opplæring i norsk etter integreringsloven. Det vil ikke være mulig for kommunene å vite nøyaktig hvor mye tid som er benyttet til hjemmearbeid, men her bør kommunikasjon med deltageren, oversendelse av arbeidet til læreren, og andre liknende tiltak, være et grunnlag for beregning av tid.

Fristen for rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap utvides tilsvarende tiden deltageren ikke får et opplæringstilbud som følge av utbrudd av covid-19.

Utbrudd av covid-19 danner ikke grunnlag for stans av opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Stans kan bare besluttes hvis det er saklig begrunnet i den enkeltes forhold. Fravær knyttet til utbrudd av covid-19 oppfyller ikke disse vilkårene.

Registrering i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR):

Registrering av fravær eller manglende tilbud fra kommunen som følge av utbrudd av covid-19 i NIR er under avklaring og oppdatert informasjon vedrørende dette vil gis så snart som mulig.

§ 7 Forskrift om å utvide ordningene etter integreringsloven

Departementet kan gi forskrift om å utvide ordningene etter integreringsloven i forbindelse med stortingsvedtak om tiltak for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19.

§ 8 Ikrafttredelse og opphevelse

Loven trådte i kraft 1.januar 2021.

§ 1 til 6 oppheves 1. desember 2021. Loven for øvrig oppheves fra den tid Kongen bestemmer.

Fant du det du lette etter?