Registrere deltakelse i introduksjonsprogrammet etter integreringsloven i NIR

Kommunen har plikt til å registrere vedtak og deltagelse for personer som er omfattet av enten integreringsloven eller introduksjonsloven i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). Opplysningene skal registreres innen to måneder etter at de foreligger.

Sist oppdatert: 18. januar 2021

Kommunen skal registrere følgende opplysninger om deltakere i introduksjonsprogram etter integreringsloven:

  • Tilbud om og tildeling, start og stans av introduksjonsprogram
  • Sluttmål for deltakelsen i introduksjonsprogram
  • Hvorvidt kompetansekartlegging og karriereveiledning er gjennomført
  • Innholdet i introduksjonsprogrammet, herunder varighet og omfang av elementer og andre tiltak
  • Hvorvidt kurs i foreldreveiledning og livsmestring er gjennomført
  • Permisjoner og fravær, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon
  • Klager og klagebehandling

Fra 1. januar 2021 vil kommunene kunne benytte NIR for å få oversikt over hvem som er i målgruppen for den nye loven, og hvilke kategorier og ordninger de har i henhold til ny lov. Funksjonalitet for å registrere vedtak og deltakelse på personer som omfattes av ny lov vil etter planen komme i mars 2021. 

For mer informasjon se Ny integreringslov – endringer i NIR og juridisk veileder kap 4 § 12.