Kapittel 1 Opplæring for asylsøkere i mottak

Sist oppdatert: 1. august 2023

§ 1. Opplæring i norsk

«Asylsøkere som omfattes av integreringsloven § 5, har plikt til å delta i 175 timer opplæring i norsk. Opplæringen skal følge læreplan i norsk og samfunnskunnskap.

Dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen etter søknad frita asylsøkeren fra plikten til deltagelse i opplæringen. Forskriften § 25 andre ledd gjelder tilsvarende.

Dersom asylsøkeren går i grunnskole eller videregående opplæring etter opplæringsloven, kan kommunen etter søknad frita asylsøkeren fra plikten til deltagelse i opplæringen etter paragrafen her.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 4.3, om § 1?

Det videreføres at asylsøkere skal delta i 175 timer opplæring i norsk. Det er få asylsøkere som rekker å fullføre alle timene, blant annet fordi de får behandlet søknaden om beskyttelse før timene er gjennomført, og dermed faller ut av målgruppen for opplæringen. Dette tilsier etter departementets oppfatning at det ikke er behov for flere timer opplæring i norsk for asylsøkere.

Adgangen til å få fritak fra opplæringen i mottak videreføres. Det kan gis fritak ved helsemessige eller andre tungtveiende årsaker eller på grunnlag av at asylsøkeren deltar i opplæring i norsk etter opplæringsloven.

§ 2. Opplæring i norsk kultur og norske verdier

«Asylsøkere som omfattes av integreringsloven § 5, har plikt til å delta i 25 timer opplæring i samfunnskunnskap.

Dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen etter søknad frita asylsøkeren fra plikten til deltagelse i opplæringen. Forskriften § 25 gjelder tilsvarende.

Gjennomførte timer opplæring i samfunnskunnskap i mottak regnes som gjennomførte timer opplæring i samfunnskunnskap etter integreringsloven § 33 første ledd. Timene skal fordeles på den eller de modulene den enkelte har fått opplæring i, jf. forskrift om læreplan i samfunnskunnskap for voksne innvandrere punkt 2»

1. januar 2022 ble det innført en ny ordning for opplæring i samfunnskunnskap etter integreringsloven. Mer informasjon om denne ordningen, inkludert hvilke regler som gjelder for opplæring i samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak.

Fant du det du lette etter?