Kapittel 1 Opplæring for asylsøkere i mottak

Sist oppdatert: 19. februar 2021

§ 1. Opplæring i norsk

«Asylsøkere som omfattes av integreringsloven § 5, har plikt til å delta i 175 timer opplæring i norsk. Opplæringen skal følge læreplan i norsk og samfunnskunnskap.

Dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen etter søknad frita asylsøkeren fra plikten til deltagelse i opplæringen. Forskriften § 25 andre ledd gjelder tilsvarende.

Dersom asylsøkeren går i grunnskole eller videregående opplæring etter opplæringsloven, kan kommunen etter søknad frita asylsøkeren fra plikten til deltagelse i opplæringen etter paragrafen her.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap. 4.3, om § 1?

Det videreføres at asylsøkere skal delta i 175 timer opplæring i norsk. Det er få asylsøkere som rekker å fullføre alle timene, blant annet fordi de får behandlet søknaden om beskyttelse før timene er gjennomført, og dermed faller ut av målgruppen for opplæringen. Dette tilsier etter departementets oppfatning at det ikke er behov for flere timer opplæring i norsk for asylsøkere.

Adgangen til å få fritak fra opplæringen i mottak videreføres. Det kan gis fritak ved helsemessige eller andre tungtveiende årsaker eller på grunnlag av at asylsøkeren deltar i opplæring i norsk etter opplæringsloven.

§ 2. Opplæring i norsk kultur og norske verdier

«Asylsøkere som omfattes av integreringsloven § 5, har plikt til å delta i 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier.

Dersom særlige helsemessige eller andre tungtveiende årsaker tilsier det, kan kommunen etter søknad frita asylsøkeren fra plikten til deltagelse i opplæringen. Forskriften § 25 gjelder tilsvarende.»

Hva sier forskriftens forarbeider, kap 4.3 om § 2?

Når det gjelder samfunnskunnskap, viser departementet til forslaget om å innlemme opplæringen i norsk kultur og norske verdier i læreplanen i samfunnskunnskap etter integreringsloven. Som det fremgår av Prop. 89 L (2019–2020) punkt 7.1.4 vil ikke den nye læreplanen tre i kraft før august 2021. Dagens opplæring i norsk kultur og norske verdier vil ikke opphøre som et eget tilbud før den nye læreplanen trer i kraft. Som følge av dette besluttes det at asylsøkere med plikt til å delta i opplæring i samfunnskunnskap etter integreringsloven § 5 skal delta i opplæring i norsk kultur og norske verdier fram til ny læreplan er på plass. Inntil videre videreføres derfor 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak. Bestemmelsen vil bli endret for å gjenspeile den nye læreplanen når den er klar.

Fant du det du lette etter?