Kapittel 8A Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34

Sist oppdatert: 9. august 2022

§ 43a.Utdanning på videregående nivå

Med utdanning på videregående nivå etter integreringsloven § 37c menes en utdanning som oppfyller utdanningskravet på listen om Generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning (GSU-listen). Personer med fullført videregående opplæring fra Ukraina anses for å ha utdanning på videregående nivå, selv om de ikke oppfyller kravet om høyere utdanning i tillegg.

§ 43b.Introduksjonsstønad ved deltidsprogram

Dersom det ved introduksjonsprogram på deltid utbetales introduksjonsstønad tilsvarende deltakelse på fulltid, jf. integreringsloven § 37c fjerde ledd femte punktum, og deltakeren har lønnet arbeid utenfor programmet, reduseres stønaden i samsvar med integreringsloven § 23 andre ledd. Stønaden skal likevel minst tilsvare antall timer i introduksjonsprogrammet.

§ 43c.Unntak fra kompetansekrav for lærere

Dersom det ikke finnes søkere som oppfyller kravene i § 67 første ledd, kan andre tilsettes midlertidig dersom det er nødvendig for at kommunen skal kunne gi tilbud om opplæring i norsk etter integreringsloven § 37d. For øvrig gjelder første til tredje ledd i § 68.

Fant du det du lette etter?