Kapittel 8A Midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingsloven § 34

Sist oppdatert: 1. juli 2023

§ 43a. Utdanning på videregående nivå

Med utdanning på videregående nivå etter integreringsloven § 37c menes en utdanning som oppfyller utdanningskravet på listen om Generell studiekompetanse for søkere med utenlandsk utdanning (GSU-listen). Personer med fullført videregående opplæring fra Ukraina anses for å ha utdanning på videregående nivå, selv om de ikke oppfyller kravet om høyere utdanning i tillegg.

§ 43b. Introduksjonsstønad ved deltidsprogram

Dersom det ved introduksjonsprogram på deltid utbetales introduksjonsstønad tilsvarende deltakelse på fulltid, jf. integreringsloven § 37c fjerde ledd femte punktum, og deltakeren har lønnet arbeid utenfor programmet, reduseres stønaden i samsvar med integreringsloven § 23 andre ledd. Stønaden skal likevel minst tilsvare antall timer i introduksjonsprogrammet.

§ 43c. Unntak fra kompetansekrav for lærere

Dersom det ikke finnes søkere som oppfyller kravene i § 67 første ledd, kan andre tilsettes midlertidig dersom det er nødvendig for at kommunen skal kunne gi tilbud om opplæring i norsk etter integreringsloven § 37d. For øvrig gjelder første til tredje ledd i § 68.

§ 43d. Varighet av introduksjonsprogram for deltagere med fullført videregående opplæring som ikke har ett års høyere utdanning i tillegg

Deltagere som har fullført videregående opplæring fra Ukraina, og som ikke har ett års høyere utdanning i tillegg, kan delta i introduksjonsprogram i inntil ett år, dersom de har sluttmål om overgang til høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning. Programmet kan ikke forlenges.

§ 43e. Høyere yrkesfaglig utdanning og høyere utdanning som innhold introduksjonsprogrammet

Høyere yrkesfaglig utdanning av ett års varighet eller mindre, forberedende kurs og språkkurs for å fylle kravet til generell studiekompetanse og kompletterende utdanning, kan utgjøre hele eller deler av innholdet i et introduksjonsprogram etter § 37c.

§ 43f. Språktilbud i introduksjonsprogrammet

Språktilbudet i introduksjonsprogrammet kan være norskopplæring etter § 37d, eller et annet norsk eller engelsk språktilbud.

§ 43g.Utvidet norskopplæring

Kommunen og fylkeskommunen kan gi utvidet norskopplæring til deltagere som omfattes av integreringsloven § 37d og har behov for utvidet opplæring for å oppnå et minimumsnivå i norsk, jf. § 27 og § 28. Utvidet opplæring etter første punktum skal gis i tilknytning til opplæringen etter integreringsloven § 37d. Kommunen og fylkeskommunen kan likevel gi utvidet opplæring til deltagere som per 1. juli 2023 ikke lenger har rett til opplæring.

Utvidet opplæring kan gis i inntil seks måneder til deltagere som har utdanning på videregående nivå eller høyere fra før. Utvidet opplæring kan gis i seks måneder av gangen i inntil to år til deltagere som ikke har utdanning på videregående nivå eller høyere fra før.

Fant du det du lette etter?