«I naturen er alle velkomne»

For å nå fram til innvandrerbefolkningen gjennomførte DNT informasjonskampanjen «I naturen er alle velkomne», som kampanjefilmen om Fareshta Shaheed er en del av.

Oppsummering

 • Utfordring:

  Personer med innvandrerbakgrunn bruker naturen til tur og friluftsliv i mindre grad enn andre. De går dermed glipp av denne kilden til rekreasjon, helse, sosialt samvær og integrering.

  Ikke alle er kjent med DNT sitt tilbud

 • Tiltak:

  For å nå fram til innvandrerbefolkningen gjennomførte DNT informasjonskampanjen «I naturen er alle velkomne», som kampanjefilmen om Fareshta Shaheed er en del av.

 • Resultat:

  Bortimot 2 millioner visninger på Instagram og Facebook i kampanjeperioden i 2019, viser at filmen om Fareshta Shaheed vakte stor interesse i befolkningen.

  I etterkant av kampanjen opplever DNT at det har det vært en økning i antall personer med innvandrerbakgrunn som deltar på turer og andre arrangementer. Flere har blitt medlemmer og frivillige i organisasjonen.

Sist oppdatert: 13. november 2023

Havva på Spiraltoppen. Foto: Marius Dalseg Sætre

Mål og målgruppe

Med kampanjen «I naturen er alle velkomne» ville DNT nå ut til personer som tradisjonelt ikke har vært med på DNT sine turer og arrangementer.

Om tiltaket

Kampanjen ble gjennomført i 2019 i forbindelse med inkluderings -og mangfoldsåret i DNT. Inkluderingen av nye samfunnsgrupper inn i friluftslivet sto sentralt i organisasjonen gjennom hele året. Arbeidet med inkludering var gjennomgående, og preget både rekrutteringen til aktiviteter og turtilbudet, samt organisasjons - og kommunikasjonsarbeidet.

Blant alle aktivitetene og tiltakene som ble iverksatt i inkluderings- og mangfoldsåret 2019 løfter DNT særlig fram kampanjefilmen «Fareshta» fra Afganistan. Hun hadde ingen erfaring fra å gå ute i naturen fra hjemlandet og begynte å gå på tur for å takle utfordringer, få nettverk og lære språk. Hun sier at hun har begynt et nytt liv etter å ha begynt å gå på tur.

I arbeidet med kampanjefilmen ble brukerperspektivet i høy grad ivaretatt. Fareshta Shaheed og andre personer med innvandrerbakgrunn har bidratt i forberedelse og utvikling av kampanjen, og slik bidratt til at den treffer målgruppen, bl.a. ved at folk kan kjenne seg igjen og bli inspirert.

Fra kampanjefilmen "Fareshta". Foto Martin Dalseg Sætre

Organisering og økonomi

Kampanjen ble gjennomført med tilskuddsmidler fra IMDi, og var en del av prosjektet «Et flerkulturelt DNT», og DNT sin strategi for å gjøre organisasjonen og deres tilbud sterkere på mangfold og inkludering.

IMDi støtter prosjektet gjennom tilskuddsordningen "Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner" som lyses ut årlig.

Resultat

I tillegg til bortimot 2 millioner visninger Facebook og Instagram ble filmen om Fareshta videreformidlet gjennom kanalene til DNT sine samarbeidspartnere. Kvikk Lunsj, Devold, Norsk Tipping, NorgesGruppen, ALI kaffe og Kiwi har alle vært med å dele filmen om Fareshta Shaheed i egne kanaler. Videre brukte både Norsk Tipping og Kvikk Lunsj Fareshta som profiler i helsides annonser i A-magasinet høsten 2019. Fareshta er også vært omtalt i ukebladet Hjemmet, der hun snakker om hvorfor hun har fått et nytt liv gjennom naturen og DNT. Kampanjen er altså et godt eksempel på hvordan man kan nå målgruppene gjennom strategisk og mangfoldstilpasset informasjonsspredning og kommunikasjon.

Kampanjen har bidratt til at flere deltar på tur, og har synliggjort at DNT har en flerkulturell profil og et tilbud til alle, uansett bakgrunn og botid i Norge.

IMDis vurdering

IMDi vurderer at de positive resultatene av kampanjen henger sammen med DNT sitt systematiske og lederforankrede arbeid med mangfold og inkludering over flere år. I «Dugnad for et inkluderende friluftsliv» fra 2016 og i strategien «Veivalg 2019-2023», er inkludering løftet fram som en sentral verdi.

Parallelt med kampanjen har DNT gjennomført flere tiltak for å styrke DNT sitt arbeid med mangfold og inkludering. Det er summen av, og samspillet mellom disse tiltakene vi vurderer som viktige for DNT sine gode resultater:

 • Veilederen “Slik blir alle med», er blitt utviklet med bakgrunn i beste praksis fra foreningenes inkluderingsarbeid, og inneholder eksempler på hvordan lokalforeninger har lykkes med å inkludere innvandrere og flyktninger
 • Med utgangspunkt i ALLEMED - en nasjonal dugnad mot bekjempelse av barnefattigdom – har DNT utviklet inkluderingsverktøyet "ALLE MED I DNT
 • En handlingsplan for mangfold og inkludering er utarbeidet og skal sikre systematisk og langsiktig organisasjonsutvikling på feltet.
 • Nye retningslinjer for valgkomiteen, der inkludering står sentralt, er vedtatt. Dette er viktig ettersom komiteens oppgave er å finne kandidater til organisasjonens styre, og kan bidra til at valgkomiteen i større grad foreslår kandidater med innvandrerbakgrunn når nye styremedlemmer skal velges.
 • DNTs satsning på mangfold i egen organisasjon gjenspeiles også i deres etikkregler og i deres stillingsutlysninger.

Om vurderingen

IMDis kvalitetssikring av god praksis er basert på systematiske vurderinger etter gitte kriterier. Kriteriene er:

 • Resultater – hvilke resultater gir praksisen?
 • Beskrivelser – er praksisen godt beskrevet?
 • Økonomi – hva kreves av ressurser for å gjennomføre praksisen?
 • Overførbarhet – er det mulig å gjennomføre praksisen andre steder?   

Perspektivet om kunnskapsbasert praksis ligger til grunn for IMDis arbeid med god praksis. Det innebærer at praksiser blir vurdert ut ifra: Forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap.

IMDis arbeid med god praksis bygger på Rambølls rapport Modell for identifisering og formidling av god praksis.

Lenker

Kontaktinfo

Marte Bulie.jpg

Navn: Marte Bulie

Stilling og arbeidssted: Fagsjef folkehelse og inkludering, DNT

Telefon: +47 99 35 02 03

E-post: marte.bulie@dnt.no

 

151005HenrietteHoie.jpg

Navn: Henriette Høye

Stilling og arbeidssted: HR- og Organisasjonssjef, DNT

Telefon: +47 48 00 77 62

E-post: henriette.hoie@dnt.no

Fant du det du lette etter?