Dette skal kommunen registrere i NIR

Kommunen skal fatte en rekke vedtak om den enkeltes deltakelse i introduksjonsprogram og opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Kommunen skal registrere disse vedtakene i NIR, i tillegg til en rekke andre opplysninger.

Sist oppdatert: 22. oktober 2020

Kommunen kan enten registrere direkte i NIR på web eller via et kommunalt fagsystem som overfører data til NIR.

Frister for registering

Kommunen plikter å registrere fortløpende i NIR, og senest innen to måneder. 

For deltakere i introduksjonsprogram:

 • Dato for kommunens tilbud om introduksjonsprogram eller for framsatt krav om introduksjonsprogram
 • Dato for vedtak om tildeling av introduksjonsprogram og omfang og varighet av de ulike tiltakene, eller for vedtak om avslag og begrunnelse for avslag
 • Tidspunkt for start på introduksjonsprogram
 • Tidspunkt for avslutning av introduksjonsprogram og sluttårsak
 • Kommunene rapporterer inn hva som er deltakerens hovedaktivitet ved avslutning av program. Dersom personen har flere statuser, for eksempel er i et ordinært utdanningsløp og i arbeid samtidig, må kommunen vurdere hvilken status som er å regne som personens hovedaktivitet. I tvilstilfeller må kommunene vurdere hovedaktivitet i forhold til målene i personens individuelle plan.

 • Dato for vedtak om innvilgelse av permisjon og varighet på permisjonen, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon
 • Omfang av fravær i introduksjonsprogrammet
 • Dato for vedtak om stansing av introduksjonsprogram
 • Klager og utfallet av klagebehandlingen (NB. IMDi jobber med å utvikle en registreringsløsning for dette.)

For personer omfattet av opplæring i norsk og samfunnskunnskap:

 • Dato for framsatt krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • Tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt opplæringens omfang, eller avslag og begrunnelser for avslag (dato for vedtak)
 • Morsmål og andre opplæringsspråk, samt hvilket opplæringsspor deltakeren følger
 • Tidspunkt for start på opplæringen og opplæringens omfang 
 • Antall timer deltatt i norskopplæringen, samfunnskunnskap og i norskopplæringen utover de lovpålagte timene
 • Permisjon og varigheten av permisjonen
 • Fritak fra plikt til å delta i opplæringen eller til å avlegge avsluttende prøve, og hjemmelen for fritaket (dato for innvilgelse)
 • Omfang av fravær
 • Klager og utfallet av klagebehandlingen (NB. IMDi jobber med å utvikle en registreringsløsning for dette.)
 • Stansing av opplæring i norsk og samfunnskunnskap (dato for vedtak)

For personer som omfattes av opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier for asylsøkere:

 • Antall timer deltatt i norskopplæring per uke
 • Antall timer deltatt i norsk kultur og norske verdier per uke
 • Hvilket spor asylsøkeren plasseres på etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • Fritak fra plikt til å delta i norskopplæring eller norsk kultur og norske verdier