Dette skal kommunen registrere i NIR

Kommunen har plikt til å registrere vedtak og deltagelse for personer som er omfattet av enten integreringsloven eller introduksjonsloven i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR). 

Sist oppdatert: 3. april 2023

Kommunen kan enten registrere direkte i NIR på web eller via et kommunalt fagsystem som overfører data til NIR. Opplysningene skal registreres innen to måneder etter at de foreligger.

Kommunen skal registrere følgende opplysninger om deltakere i de ulike ordningene etter integreringsloven og introduksjonsloven:

For deltakere i introduksjonsprogram etter integreringsloven

 • Tilbud om og tildeling, start og stans av introduksjonsprogram
 • Sluttmål for deltagelsen i introduksjonsprogram
 • Hvorvidt kompetansekartlegging og karriereveiledning er gjennomført (Registreres automatisk i IMDinett Bosetting når kommunen/fylkeskommunen ved karrieresenter har registrert kompetanseopplysninger og karriereveiledning i IMDinett Bosetting /Kompass)
 • Innholdet i introduksjonsprogrammet, herunder varighet og omfang av elementer og andre tiltak
 • Hvorvidt kurs i foreldreveiledning og livsmestring er gjennomført
 • Permisjoner og fravær, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon
 • Klager og klagebehandling

For deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven

 • Dato for kommunens tilbud om introduksjonsprogram eller for framsatt krav om introduksjonsprogram
 • Dato for vedtak om tildeling av introduksjonsprogram og omfang og varighet av de ulike tiltakene, eller for vedtak om avslag og begrunnelse for avslag
 • Tidspunkt for start på introduksjonsprogram
 • Tidspunkt for avslutning av introduksjonsprogram og sluttårsak
 • Kommunene rapporterer inn hva som er deltakerens hovedaktivitet ved avslutning av program. Dersom personen har flere statuser, for eksempel er i et ordinært utdanningsløp og i arbeid samtidig, må kommunen vurdere hvilken status som er å regne som personens hovedaktivitet. I tvilstilfeller må kommunene vurdere hovedaktivitet i forhold til målene i personens individuelle plan.

 • Dato for vedtak om innvilgelse av permisjon og varighet på permisjonen, herunder årsak til fravær etter endt permisjon ved fødsel og adopsjon
 • Omfang av fravær i introduksjonsprogrammet
 • Dato for vedtak om stansing av introduksjonsprogram

For deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven

 • Tildeling, start og stans av opplæringen
 • Morsmål
 • Norskmål
 • Fritak fra plikten til å delta i opplæringen og rettsgrunnlaget for slikt fritak
 • Fritak fra plikten til å avlegge prøver og rettsgrunnlaget for slikt fritak
 • Språket opplæringen blir gitt på
 • Antall timer gjennomført opplæring i norsk
 • Antall timer gjennomført opplæring i samfunnskunnskap
 • Omfang av opplæring som oppfølging under omsorgspermisjon
 • Permisjoner og fravær
 • Klager og klagebehandling

Kommunen må i tillegg registrere utdanningsbakgrunn i NIR, da dette benyttes for å beregne varigheten/gjennomføringsfristen for opplæringen i norsk. Dette dreier seg om en enkel registrering der kommunen krysser av for om personen har gjennomført videregående opplæring fra tidligere eller ikke.

For deltakere i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven

 • Dato for framsatt krav om opplæring i norsk og samfunnskunnskap
 • Tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap, samt opplæringens omfang, eller avslag og begrunnelser for avslag (dato for vedtak)
 • Morsmål og andre opplæringsspråk, samt hvilket opplæringsspor deltakeren følger
 • Tidspunkt for start på opplæringen og opplæringens omfang 
 • Antall timer deltatt i norskopplæringen, samfunnskunnskap og i norskopplæringen utover de lovpålagte timene
 • Permisjon og varigheten av permisjonen
 • Fritak fra plikt til å delta i opplæringen eller til å avlegge avsluttende prøve, og hjemmelen for fritaket (dato for innvilgelse)
 • Omfang av fravær
 • Stansing av opplæring i norsk og samfunnskunnskap (dato for vedtak)

For asylsøkere i mottak som deltar i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter integreringsloven

 • Tildeling, start og stans av opplæringen
 • Morsmål
 • Språket opplæringen blir gitt på og opplæringens omfang
 • Fritak fra plikten til å delta i opplæringen og rettsgrunnlaget for slikt fritak

For asylsøkere i mottak som deltar i opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier etter introduksjonsloven

 • Antall timer deltatt i norskopplæring per uke
 • Antall timer deltatt i norsk kultur og norske verdier per uke
 • Hvilket spor asylsøkeren plasseres på etter læreplanen i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere
 • Fritak fra plikt til å delta i norskopplæring eller norsk kultur og norske verdier

For beboere i mottak som deltar i integreringsfremmende tiltak etter integreringsloven

 • Hvorvidt beboeren har gjennomført kurs i foreldreveiledning og livsmestring
 • Hvilke andre integreringsfremmende tiltak som er påbegynt eller gjennomført

Vedtaksmaler

Fant du det du lette etter?