38,2 millionar kroner til frivillig integreringsarbeid for flyktningar

86 prosjekter over heile landet får no til saman 38,2 millionar kroner i tilskot til integreringsarbeid for flyktningar. Pengane går til blant anna språkopplæring, kurs og fritidsaktivitetar innan kultur, idrett og friluftsliv for flyktningar.

Sist oppdatert: 26. mars 2024

Sjå kven som har fått tilskot i år.

Kort om tilskotet

  • Frivillige organisasjonar kan få støtte til prosjekter, enkelttiltak eller aktivitetar som bidrar til å auke arbeids- og samfunnsdeltaking blant innvandrar og deira born.
  • 40 kommunar gir støtte til lokale aktivitetar, kor IMDi gir tilskot til nasjonale prosjekter.
  • Målgruppa for ordninga er personar med innvandrarbakgrunn medrekna innvandrar og norskfødde med innvandrarforeldre samt bebuarar i statleg mottak for asylsøkjarar og øvre befolkning i lokalsamfunn.
  • Frivillige organisasjonar, foreiningar og stiftelsar kan søke. Alle tilskotsmottakarar må vere registrert i Frivillighetsregisteret.
Fant du det du lette etter?