Veileder i offentlige anskaffelser av tolketjenester

IMDi har utarbeidet en veileder for å gjøre det enklere å gjennomføre og følge opp offentlige anskaffelser for tolketjenester. Målgruppen er innkjøpere i offentlige organer, kommuner, fylkeskommuner og interkommunale selskap.

Utgitt: 29. juni 2021

Veilederen skal sikre at grunnleggende krav til kvalitet ivaretas i offentlige anskaffelser av tolketjenester, og gi innkjøpere bedre forståelse av tolkemarkedet. Den skal også hjelpe offentlig sektor til å øke andelen tolkeoppdrag som utføres av kvalifisert tolk. Bedre anskaffelser kan dessuten bidra til å modne og skjerpe leverandørmarkedet, og bedre lønns- og arbeidsvilkårene for kvalifiserte tolker.  

Veilederen er utarbeidet med bistand fra Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ), og i tett samarbeid med innkjøpere fra flere offentlige instanser.

Dette finner du i veilederen

Veilederen bygger på DFØ sin prosessmodell for anskaffelser, som omfatter hele anskaffelsesprosessen fra planlegging til oppfølging og avslutning av kontrakt. Brukerne av veilederen har anskaffelsesfaglig kompetanse enten selv eller internt i egen virksomhet, men trenger kunnskap om tolketjenester og hvordan tolkemarkedet fungerer. Veilederen har derfor et tolkefaglig fokus med praktiske råd og tips til hvordan virksomheten kan utforme anskaffelsesdokumenter som dekker formålet med anskaffelsen og som er tilpasset virksomhetens tolkebehov. I tillegg går veilederen i dybden på flere temaer og utfordringer innkjøpere vil møte på i prosessen og derfor bør kjenne til.

Hvorfor egen veileder?

Offentlige virksomheter skaffer normalt tolketjenester gjennom offentlige anskaffelser, der virksomheten inngår en tidsbegrenset rammeavtale med private tolkeformidlere. I 2019 gjennomførte IMDi en kartlegging som viste at anskaffelser og oppfølging av tolketjenester er fagfelt med et stort behov for kvalitetssikret informasjon. Rapportens anbefaling var å utarbeide en praktisk veileder for innkjøpere.

Bruk av tolk sikrer likeverdige tjenester

Ved språkbarrierer skal tolketjenester sikre at virksomheten ivaretar den enkelte innbyggers rettssikkerhet og retten til et likeverdig tjenestetilbud. Mange offentlige virksomheter er avhengige av tolketjenester for å kunne tilby primærtjenester til en sammensatt befolkning.

Den nye tolkeloven (lovdata.no) er vedtatt og sanksjonert, men det er ikke fastsatt et ikrafttredelsestidspunkt. Loven pålegger offentlig sektor å benytte kvalifiserte tolker når det er nødvendig. Gode anskaffelser av tolketjenester er derfor viktig for å innfri dette kravet.

Se flere brosjyrer og håndbøker om

tolking.

Fant du det du lette etter?