Mangfold i statlig sektor

Statlig sektor har kommet et stykke på vei, men har fortsatt et godt stykke igjen å gå før politiske mål om mangfold er innfridd. Det er en av konklusjonene i rapporten, som er utført av Oxford Research i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning.

Utgitt: September 2022

Tre viktige utfordringer når det gjelder mangfold for statlige virksomheter, er den lave andelen ansatte som har innvandrerbakgrunn, kjønnsubalansen på flere områder og lav andel arbeidstakere med nedsatt funksjonsevne. Rapporten viser at overordnet har bare omtrent en av ti ansatte i statlige virksomheter innvandrerbakgrunn, og at 10 prosent av sykepleiere er menn, mens 45 prosent av legene er menn. 75 prosent av befolkningen i yrkesaktiv alder er sysselsatt, mot 41 prosent blant personer med nedsatt funksjonsevne.

Arbeid med mangfold er en langsiktig prosess som krever både kunnskap og tålmodighet. Rapporten gir oss et nytt og viktig kunnskapsgrunnlag for å styrke mangfoldsarbeidet i statlig sektor. Økt mangfold i statlige virksomheter er et overordnet mål og en viktig brikke i integreringsarbeidet.

For å oppnå økt mangfold i statlige virksomheter viser rapporten at det ikke er ett, spesielt tiltak, eller at det er én, spesifikk forutsetning som fører til mangfold. Det er helheten av tiltak og samspillet mellom forutsetninger, tiltak og motivasjon som gir mangfoldsarbeidet retning.

Motivasjon for mangfoldsarbeid

Det finnes ulike beveggrunner og typer motivasjon blant virksomhetene for å jobbe for økt mangfold, ifølge rapporten. For virksomheter i statlig sektor ligger det flere typer motivasjon bak mangfoldsarbeid enn bare det som er direkte gevinster og konkurransefortrinn. I rapporten fokuseres det derfor på hvilken motivasjon virksomhetene har for å jobbe med mangfold i en litt videre forstand, som særlig knyttes til seks punkter. De handler blant annet om samfunnsansvar, representasjon og speiling av befolkningen, forbedret kvalitet eller effektiviteten på arbeidet, arbeidsmiljø og større rekrutteringsmuligheter samt konkurransefortrinn som gjør at virksomhetene tiltrekker seg den beste arbeidskraften og opprettholder og styrker relasjonene med publikum og brukerne av tjenester.

Et viktig og positivt funn i rapporten er at mangfold er kommet på agendaen i svært mange virksomheter, selv om det fortsatt er stort spenn i hvor langt de enkelte virksomhetene har kommet når det gjelder strategier og tiltak.

Om oppdragiveren

Inkluderings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er oppdragsgiver for rapporten på vegne av virksomhetene i det statlige mangfoldsnettverket. Nettverket består av Skattedirektoratet, Politidirektoratet, Tolletaten, Forsvaret, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Direktoratet for forvaltning og økonomistyring i staten, Likestillings- og diskrimineringsombudet og IMDi. Nettverket jobber ut fra en utvidet forståelse av mangfoldsbegrepet som inkluderer alle diskrimineringsgrunnlagene. Nettverkets formål er å bidra til økt kunnskap om mangfoldsarbeid i staten og til erfaringsdeling med tiltak for å forbedre statens mangfoldsarbeid. Oppdragets formål var å kartlegge og analysere tiltak som kan hjelpe mangfoldsarbeidet fremover i statlig sektor. Oxford Research AS har i samarbeid med NTNU Samfunnsforsking AS gjennomført studien.

Se flere rapporter om

arbeidsliv og holdninger og mangfold.

Fant du det du lette etter?