Delrapport 2: Mangfold i arbeidslivet

Lite endringer i arbeidsgiveres holdninger til mangfoldsarbeid.

Utgitt: 29. april 2024

En pågående evaluering av tiltak for økt etnisk mangfold i arbeidslivet viser at det er lite endringer i arbeidsgiveres holdninger til mangfoldsarbeid og lite endringer i hvordan mangfoldsarbeid skjer i praksis i virksomheter i evalueringens treårsperiode.

En survey blant arbeidsgivere viser blant annet at mangfoldsarbeid i virksomheter i hovedsak knyttes til rekruttering. En av fire virksomheter har målsetting om å rekruttere flere med innvandrerbakgrunn. Motivasjonen for mangfoldsarbeid begrunnes ofte med verdimessige hensyn. Casestudier viser at strategisk arbeid for mangfold og solid lederforankring er avgjørende for å lykkes. Det kommer også frem at mange virksomheter har fortsatt en vei å gå når det gjelder å legge til rette for like muligheter for karriereutvikling for ansatte.

Dette er noen av funnene som kommer frem i delrapport 2 i den pågående følgeevalueringen. Formålet er å gi kunnskap om hvorvidt og på hvilke måter iverksatte tiltak for økt mangfold i arbeidslivet bidrar til å oppnå ønskede resultater. Evalueringen skal også komme med forslag til eventuelle justeringer i gjennomføring av tiltakene. Evalueringen innebærer en årlig spørreundersøkelse blant arbeidsgivere, dybdeundersøkelser i utvalgte casevirksomheter og dokumentgjennomgang. Evalueringen har pågått siden 2021 og avsluttes i 2024.

Se flere rapporter om

arbeidsliv og holdninger og mangfold.

Fant du det du lette etter?