Nasjonalt utvalg for bosetting

Utvalgets fulle navn er Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger og etablering og nedlegging av mottak samt omsorgssentra. Her finner du utvalgets mandat og sammensetning.

Sist oppdatert: 8. september 2021

Bakgrunn

Arbeidet med bosetting av flyktninger i kommunene, samt etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre er nedfelt i en samarbeidsavtale mellom Kunnskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og KS. Nåværende avtale gjelder ut 2021. Formålet med avtalen er at staten og kommunesektoren i felleskap skal løse de nasjonale oppgavene Norge har med mottak av asylsøkere og bosetting av flyktninger. Med flyktninger mener vi overføringsflyktninger og personer som er innvilget opphold etter søknad om beskyttelse i Norge. 

Kunnskapsdepartementet har det overordnede ansvaret for å utforme statens integreringspolitikk. Kunnskapsdepartementet koordinerer samarbeidsavtalen og oppnevner Nasjonalt utvalg for bosettinav flyktninger, samt etablering og nedlegging av asylmottak og omsorgssentre (heretter Nasjonalt utvalg).

Formål

Formålet med utvalget er å ha en samordnet og helhetlig gjennomføring av bosettingen av personer som har fått innvilget opphold etter søknad om beskyttelse i Norge. Nasjonalt utvalg skal bidra til felles situasjons- og problemforståelse hos statlige og kommunale aktører, slik at relevante aktører bidrar til så raskt som mulig bosetting i tråd med nasjonale mål fastsatt av Stortinget. Bosetting av enslige mindreårige skal være godt forberedt og tilrettelagt.

Nasjonalt utvalg har en rådgivende rolle overfor nasjonale myndigheter med bosetting av flyktninger, og med etablering og nedlegging av mottak og omsorgssentre. Utvalget skal bidra til at samarbeidsavtalen gjennomføres på best mulig måte. Nasjonalt utvalg skal gi råd til Kunnskapsdepartementet om utvikling av integreringspolitikken generelt, og for bosetting av flyktninger spesielt.

Oppgaver og ansvar

Nasjonalt utvalg skal:

 • Årlig fastsette behovet for vedtaks-/bosettingsplasser i kommunene kommende år. Innen rimelig tid.
 • Foreslå anmodningskriterier for fordeling mellom kommuner/fylker/regioner som bidrar til raskere bosetting og høyere arbeidsdeltakelse, i tråd med nasjonale mål fastsatt av Stortinget. Integrerings- og mangfoldsdirektoatet (IMDi) utarbeider kriteriene og legger de fram for utvalget.

 • Fordele behovet for bosettingsplasser etter anmodningskriterier fastsatt av departementet.

 • Anbefale tiltak og vurdere ny fordeling når det estimerte bosettingsbehovet endres med mer eller mindre enn 10 prosent totalt og/eller med mer eller mindre enn 10 prosent for enslige mindreårige.

 • Utarbeide forslag til virkemiddelbruk og tiltak som bidrar til å sikre bosetting av flyktninger i tråd med nasjonale mål fastsatt av Stortinget.

 • Bidra til at kapasiteten i asylmottakene og omsorgssentrene tilpasses det nasjonale behovet.

 • Bidra til relevant informasjon til kommunene om arbeidet med bosetting og om etablering eller nedlegging av asylmottak/omsorgssentre.

 • Utvalget skal vie særskilt oppmerksomhet til sårbare grupper i sitt arbeid.

Oppnevning og sammensetning

Utvalgets medlemmer oppnevnes av Kunnskapsdepartementet. Oppnevningsperioden er fire år. Det er adgang til gjenoppnevning av medlemmer. Direktør for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal lede Nasjonalt utvalg i saker som gjelder bosetting av flyktninger. Direktør for Utlendingsdirektoratet leder sakene som gjelder etablering og nedlegging av mottak og omsorgssentre.

De respektive virksomhetene møter med sine toppledere og disse møter på vegne av sin organisasjon. KS utpeker medlemmer fra kommunesiden. Følgende virksomheter er representert i Nasjonalt utvalg:

 • Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)
 • Utlendingsdirektoratet (UDI)
 • Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet (Bufdir)
 • Husbanken
 • Statsforvalteren (en representant)
 • KS (to medlemmer)
 • Kommuner (tre medlemmer)
 • NAV, Utdanningsdirektoratet (Udir) og Helsedirektoratet (Hdir) konsulteres og deltar ved behov

Arbeidsform

Utvalget beslutter selv sin arbeidsform. Utvalget er underlagt forvaltningsloven, offentleglova og arkivloven.

Det skal føres referat fra utvalgets møter. Dersom det er uenighet i utvalget, skal dette fremkomme i referatet og de ulike syn/anbefalinger/vurderinger skal formidles til Kunnskapsdepartementet.

Kunnskapsdepartementet fastsetter på bakgrunn av innspill fra utvalget, regler for annen kommunikasjon mellom utvalget og departementet. Utvalget fastsetter selv regler for kommunikasjon og samarbeid med sekretariatet.

Utgifter til deltakelse i utvalget dekkes av virksomhetene.

Sekretariat og møteplan

IMDi er sekretariat for utvalget. Sekretariatsfunksjonen har ansvar for å utvikle et felles årshjul i god tid før inngangen til et nytt år.

Evaluering

Mandat og sammensetning av Nasjonalt utvalg skal evalueres etter fire år, og ved eventuelle endringer i styringsmodeller eller organisering av arbeidet med mottak av asylsøkere og bosetting av flyktninger.

Rapportering

 • Sekretariatet/IMDi skal sende møtedokumenter og referat til Kunnskapsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal og moderniseringsdepartementet til orientering
 • Sekretariatet/IMDi skal sende forslag til anmodningskriterier for fordeling mellom kommuner/fylker/regioner til godkjenning i Kunnskapsdepartementet
 • I årsrapporten skal IMDi rapportere om utvalgets arbeid og måloppnåelse i bosettingsåret, og komme med en vurdering og eventuelle forslag til tiltak som kan sikre en bedre måloppnåelse.

Sammensetning og medlemmer


Utvalget har for perioden 2018–2021 følgende sammensetning:

 • Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi, leder for utvalget
 • Helge Eide, områdedirektør i KS
 • Nina Gran, fagleder i KS
 • Bodil Sivertsen, kommunedirektør i Sandnes kommune
 • Ola Stene, kommunedirektør i Levanger kommune
 • Inger Lysa, kommunedirektør i Kragerø kommune
 • Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Per Arne Olsen, statsforvalter i Vestfold og Telemark
 • Osmund Kaldheim, direktør i Husbanken
 • Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet, leder utvalget i saker som angår asylmottak.

Varamedlemmer for kommunesiden:

 • Gunnar Bendixen, regiondirektør i KS Midt-Norge
 • Unni Elisabeth Skaar, rådmann i Sarpsborg kommune
 • Kari Hesselberg, kommunalsjef i Øvre Eiker kommune

Varamedlem for statsforvalteren i Vestfold og Telemark:

 • Frank Jenssen, statsforvalter i Trøndelag
Fant du det du lette etter?