Arbeidet med bosetting av flyktninger i kommunene og etablering og nedlegging av asylmottak samt omsorgssentre er regulert i en samarbeidsavtale mellom Kommunesektorens organisasjon (KS), Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Formålet med avtalen er at staten og kommunesektoren i fellesskap skal løse de nasjonale oppgavene Norge har når det gjelder mottak av asylsøkere og bosetting av flyktninger. Nåværende avtale gjelder for årene 2016 og 2017.

Hovedformålet med Nasjonalt utvalg for bosetting av flyktninger mv. er å fastsette behovet for vedtaksplasser i kommunene og å forslå mekanismer/tiltak som bidrar til å sikre bosetting av enslige barn og barnefamilier innen tre måneder etter vedtak om opphold og voksne uten barn innen seks måneder etter vedtak om opphold.

Utvalgets mandat

Nasjonalt utvalg skal:

 • Hvert år fastsette behovet for vedtaksplasser i kommunene kommende år innen 15. april.
 • Vurdere kriterier for fordeling mellom regioner og fylker, og fordele behovet for vedtaksplasser etter disse kriteriene. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal legge fram for utvalget de kriterier som legges til grunn for fordeling mellom kommunene av personer med behov for bosettingsbistand.
 • Utarbeide forslag til mekanismer som bidrar til å sikre bosetting av enslige barn og barnefamilier innen tre måneder etter vedtak om opphold og voksne uten barn innen seks måneder etter vedtak om opphold.
 • Anbefale tiltak og vurdere ny fordeling til fylkene når det estimerte bosettingsbehovet øker med mer enn 750 personer totalt og/eller 150 enslige mindreårige.
 • Bidra til at kapasiteten i asylmottakene og omsorgssentrene tilpasses det nasjonale behovet.
 • Bidra med relevant informasjon til kommunene om arbeidet med bosetting og om etablering eller nedlegging av asylmottak/omsorgssentre.
 • Rapportere til Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet om utvalgets arbeid og måloppnåelse i bosettingsåret, og komme med en vurdering av måloppnåelse og eventuelle tiltak som kan sikre en bedre måloppnåelse.

Sammensetning og medlemmer


Utvalget har for perioden 2014-2017 følgende sammensetning:

 • Libe Rieber-Mohn, direktør i IMDi (leder)
 • Gunnar Bendixen, regiondirektør i KS Midt-Norge
 • Nina Gran, spesialrådgiver i KS
 • Terje Heggheim, rådmann, Flora kommune
 • Bodil Sivertsen, rådmann, Sandnes kommune
 • Unni Skaar, rådmann, Sarpsborg kommune
 • Mari Trommald, direktør i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
 • Anne Karin Hamre, fylkesmann i Sogn og Fjordane
 • Christine Wilberg, avdelingsdirektør i Utlendingsdirektoratet
 • Bård Øistensen, administrerende direktør i Husbanken
 • Frode Forfang, direktør i Utlendingsdirektoratet, leder utvalget i saker som angår asylmottak.

Varamedlemmer for kommunesiden:

 • Første vara: Helge Eide, områdedirektør i KS
 • Andre vara: Siri Hovde, rådmann, Aurskog-Høland kommune
 • Tredje vara: Jan Inge Tungesvik, regiondirektør i KS Agder

Varamedlem for fylkesmannen i Sogn og Fjordane:

 • Lodve Solholm, fylkesmann i Møre og Romsdal