Helse og psykososial oppfølging

Mange nyankomne flyktninger vil ha behov for helseoppfølging i kommunen de er bosatt i. På denne siden finner du nyttige ressurser du kan bruke i dette arbeidet.

Sist oppdatert: 28. februar 2023

Tilskudd til kommunene

Kommuner som bosetter personer med alvorlige funksjonshemminger og adferdsvansker, kan søke et eget tilskudd fra IMDi for dette.

Nyttige ressurser

Veileder for helsetjenestetilbud

Helsedirektoratet gir deg veiledning om helsetjenester flyktninger skal få når de blir bosatt i kommunen, og om hvordan dette arbeidet kan organiseres.

Helsedirektoratet anbefaler blant annet at kommuner avsetter fagressurser til å arbeide med likeverdige helsetjenester. Mange kommuner har gode erfaringer med tverrfaglige flyktningehelseteam som opparbeider seg kompetanse på feltet.  

Familieveiledning

Å bli gjenforent etter mange års atskillelse kan vise seg å være utfordrende for mange flyktningfamilier. For å møte noen av disse utfordringene, er det utviklet et veiledningshefte for ansatte i helse- og sosialtjenesten som møter disse familiene. Heftet «Familiegjenforening i eksil: forebygging gjennom familiesamtaler» kan du bestille eller laste ned på sidene til NTNU Samfunnsforskning.

Psykososial oppfølging

Portalen flyktning.net samler relevant informasjon om ressurser om psykososial oppfølging av asylsøkere og flyktninger. Ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforebygging (RVTS) har utviklet portalen.

Mat, munnhelse og psykisk helse

sunnstartnorge.no finner du undervisningsmateriell for innvandrere som omhandler blant annet mat og helse, munnhelse og psykisk helse. Her kan du laste ned presentasjoner, deltakerhefte og lærerveiledning om temaene, samt en informasjonspakke for bruk i asylmottak. Ressurssenteret for migrasjonshelse i Oslo kommune har utviklet opplegget.

Forebygging av negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse

Offentlige myndigheter har plikt til å handle når noen blir utsatt for negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Forskjellige instanser i Norge jobber mot dette, og IMDi har ansvar for flere tiltak. 

Fant du det du lette etter?