Bosetting av overføringsflyktninger

Overføringsflyktninger er flyktninger som bosettes i Norge direkte fra utlandet, etter avtale med FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR). De skal bosettes innen seks måneder etter at de har fått innvilget innreisetillatelse.

Sist oppdatert: 2. september 2021

Hvem er en overføringsflyktning?

Overføringsflyktninger omtales ofte som kvoteflyktninger eller FN-flyktninger. De er registrert som flyktninger av UNHCR, og kan ikke tilbys en varig løsning i det landet de befinner seg i. Derfor overfører FN dem til andre land.

Statistisk sentralbyrås tall per 1. januar 2021 viser at 41 800 personer har kommet til Norge som overføringsflyktninger. Siden 2014 er seks av ti overføringsflyktninger som har kommet til Norge fra Syria. Nær halvparten av overføringsflyktningene er under 18 år når de kommer til landet, og andelen unge er økende. Hos SSB kan du lese mer om deres landbakgrunn, utdanning og sysselsetting.

Slik får en overføringsflyktning sin kommune

Stortinget bestemmer antallet

Det er Stortinget som avgjør hvor mange overføringsflyktninger Norge skal ta imot hvert år. Justisdepartementet bestemmer hvilke land flyktningene skal hentes fra, og hvilke grupper som skal prioriteres ved uttak.

Du finner de siste årenes kvotestørrelser på UDIregelverk. Bruk fritekstsøket «overføringsflyktninger».

UDI og IMDi intervjuer flyktningene

Overføringsflyktninger har allerede blitt definert som mennesker med beskyttelsesbehov av UNHCR, og det er UNHCR som fremmer søknadene for overføringsflyktningene. Utlendingsdirektoratet (UDI) vurderer beskyttelsesbehovet opp mot norske regler og bestemmer hvilke av disse flyktningene som får komme til Norge.

Dette skjer ved at en uttakskommisjon bestående av UDI og IMDi reiser til landene flyktningene befinner seg i for å intervjue dem. IMDi skal gi UDI råd basert på vurdering av mulighetene for bosetting og utsiktene til videre integrering. Hvis UDI innvilger søknaden, får søkeren en innreise- og oppholdstillatelse. Uttaket kan også foregå ved at UDI vurderer flyktningene enkeltvis på bakgrunn av en skriftlig henvendelse fra UNHCR. Som følge av koronapandemien har det ikke vært mulig for norske representanter å reise til utlandet for å gjennomføre intervju. Intervjuene har derfor foregått virtuelt via videolink. Det vil bli både fysiske uttakskommisjoner og virtuelle intervju via videolink i 2022.

Erfarne kommuner får forespørsel om bosetting

IMDi tildeler overføringsflyktningene bosettingskommune før de kommer til landet. De skal bare unntaksvis innkvarteres på asylmottak i påvente av bosetting. 

Som regel bosetter IMDi overføringsflyktningene i kommuner som har en viss erfaring med bosetting av denne gruppen. Dette fordi overføringsflyktninger vanligvis vil har større behov for oppfølging enn flyktninger som kommer fra mottak i Norge. I tillegg må kommunen være i stand til å raskt finne bolig.

IOM arrangerer reise til Norge

Når en kommune har sagt ja til å ta imot den enkelte flyktning, arrangerer IOM (International Organization for Migration) reisen til Norge for dem.

Opplæring til kommunene og flyktningene

Landsinformasjon til kommunene

IOM tilbyr landinformasjonsseminar for de kommunene som skal ta imot overføringsflyktninger. På disse seminarene vil kommuneansatte lære mer om situasjonen i flyktningenes hjemland og transittlandet, og om kulturelle forskjeller.

Kommunene som ønsker å få slike seminarer kan kontakte IOM for nærmere avtale.

Kulturorienteringsprogram til flyktningene

Overføringsflyktningene på sin side får kulturorienteringsprogram før de ankommer Norge. Programmet skal gjøre den kulturelle overgangen lettere ved å gi flyktningene grunnleggende innsikt i norsk kultur og dagligliv. Det er IOM som gjennomfører programmet. Lærerne i programmet har samme kulturelle bakgrunn som flyktningene samtidig som de har erfaring med å bo i Norge.

Som følge av koronapandemien har programmet i 2020 og 2021 foregått virtuelt via videolink, og i noen tilfeller ved fysisk fremmøte. "Oppfølging i kommunen" prikkpunkt 4 endres til: Bruk av tolk vil i mange tilfeller være nødvendig. Det er lovpålagt med bruk av kvalifisert tolk.

Oppfølging i kommunen

Når overføringsflyktninger kommer til sin kommune, skal de motta samme tilbud som flyktninger som bosettes fra mottak i Norge.

I starten vil de imidlertid ha behov for tettere oppfølging av bosettingsansvarlige i kommunen:

  • Overføringsflyktningene skal melde seg til politiet innen syv dager etter ankomst til Norge. Først etter at politiet har effektuert UDIs innreisetillatelse, vil de få en gyldig oppholdstillatelse og tildelt personnummer.
  • UDI vil sende melding om flytting til Norge på vegne av overføringsflyktningene til Skatteetaten. For enkelte har ikke UDI tilstrekkelig informasjon om sivilstand, hvilket medfører at personen ved registrering i folkeregisteret blir oppført med uoppgitt sivilstatus. Skatteetaten vil i slike tilfeller sende et brev til de det gjelder om at det er mulig å registrere sivilstatus innen 14 dager, uten at sivilstatus må dokumenteres. Dersom fristen på 14 dager ikke overholdes må sivilstatus dokumenteres for at det skal bli riktig registrert i folkeregisteret.
  • Overføringsflyktningene skal få helsesjekk og obligatorisk tuberkuloseprøve.
  • Bruk av tolk vil i mange tilfeller være nødvendig.
  • Det kan ta tid før de får opprette bankkonto da ID-papirer kan være hos politiet en stund. Noen kommuner løser dette med for eksempel et kommunalt utbetalingskort som fylles med et bestemt beløp.
Fant du det du lette etter?