Spørsmål og svar om tilskuddsordningen

Sist oppdatert: 11. mai 2022

Kan det søkes om tilskudd til allerede gjennomførte aktiviteter?

Tilskuddsmidlene vil kunne brukes til aktiviteter og tiltak som er igangsatt før innvilgelse.

Kan en kommunal frivillighetssentral få tilskudd over denne ordningen?

Nei, ordningen er forbeholdt frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret. Frivillighetssentraler som er registrert i Frivillighetsregisteret kan motta støtte.

Når kan man forvente svar på søknadene mtp. aktiviteter for sommeren? /Hvor raskt behandles søknadene? /Hvor lang saksbehandlingstid må påregnes?

IMDi prioriterer behandling av søknadene, men kan ikke komme med et konkret tidspunkt for når søkere får svar.

Dersom vi planlegger ett prosjekt rettet mot barn og ungdom, og et eget rettet mot voksne bør vi sende inn søknadene separat, eller burde vi samle det i en søknad?

Dere kan velge selv hvordan dere ønsker å fremme søknaden. Dersom dere sender inn en felles søknad kan vi f.eks. velge å støtte kun deler av de aktivitetene det søkes støtte til.

Må språktreningen som får støtte over delmål B være både på norsk og engelsk?

Språktreningen kan gis kun på norsk, kun på engelsk, eller begge deler.

Kan man leie inn norsklærer til norsk og engelsk trening slik at de står for språktreningen?

IMDi støtter ikke leie av norsklærer / engelsklærer for gjennomføringen av språktreningen.

Kan man søke om midler til aktiviteter der alle nasjonaliteter er velkomne, men hvor kapasiteten utvides for å være klare til å motta ukrainske flyktninger?

Ja, men ukrainske fordrevne skal utgjøre hovedvekten av deltagere.

Kan lokale idrettslag søke om støtte til medlemskontingent og utstyr knyttet til idrettsgrener for å utvide tilbudet?

Ja, det kan søkes om det.

Kan frivillige organisasjoner få støtte til lønn til psykoterapeuter, for at de skal gi veiledning til og opplæring av frivillige som jobber med flyktningene?

Nei

Hvor kan man henvende seg hvis man har spørsmål til søknaden på ett senere tidspunkt?

Fri-tilskudd@imdi.no

Fant du det du lette etter?