Ekstraordinær tilleggsutlysning: Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 16. mai 2022

Kort om tilskuddet

 • Frivillige organisasjoner kan få støtte fra IMDi til prosjekter, enkelttiltak eller aktiviteter som bidrar til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn.
 • Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål A skal bidra til å stimulere til fellesskap, tillit og tilhørighet i lokalsamfunn for innvandrere og øvrig befolkning, og motvirke utenforskap. Se oversikt over UDI sine akuttinnkvarteringer.
 • Prosjektene/tiltakene som får støtte over delmål B skal bidra til bedre norsk- og engelsk ferdigheter.
 • Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning
 • Ramme : 45 mill kroner.
 • Søknadsfristen er 20.05.2022
 • Spørsmål og svar om ordningen
 • Kontakt: e-post:  Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 40 02 10 05  

Logg inn i Søknadsportalen

Hvem er i målgruppen

Målgruppen for den ekstraordinære utlysningen av tilleggsmidler er fordrevne fra Ukraina med midlertidig kollektiv beskyttelse, både beboere i statlige asylmottak og i lokalsamfunn, og øvrig befolkning.

Tilskuddsmottakere

Det er kun frivillige organisasjoner som kan motta tilskudd over denne ordningen. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig arbeid på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Kriterier for å få tilskudd

Frivillige organisasjoner må være registrert i Frivillighetsregisteret for å kunne motta tilskudd.

OBS! Søkeren må legge følgende ved søknaden: seneste årsberetning/regnskap og/eller organisasjonens vedtekter. Søknader uten nevnte vedlegg blir ikke realitetsbehandlet, dvs. at de blir avvist.

I vurderingen av søknader, legger vi vekt på følgende:

 • Tydelig beskrivelse av målene for prosjektet/tiltaket og at disse samsvarer med målene for tilskuddsordningen.
 • Tydelig beskrivelse av målgruppene for prosjektet/tiltaket
 • Konkrete og målbare resultatmål for prosjektet/tiltaket.
 • En realistisk fremdriftsplan, rask oppstart av aktiviteter vektlegges.
 • Et realistisk og hensiktsmessig budsjett med samsvar mellom søknadssum og prosjektets/tiltakets resultatmål.
 • Søkers kompetanse og erfaring fra gjennomføring av aktiviteter det søkes om støtte til, tilpasset prosjektet/tiltakets mål og målgruppene.
 • Søkers nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle innvandrermiljø/lokalsamfunn.
 • Graden av frivillig innsats i prosjektet/tiltakene.
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner, hvis relevant for gjennomføring av prosjektet/tiltaket.

IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og organisasjoner som mottar støtte.

For tiltak rettet mot beboere i asylmottak legger vi i tillegg vekt på

 • avtalt eller inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • avtalt eller inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak
 • avtalt eller inngått samarbeid med kommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner

Dette kan dere få i tilskudd

Det gis støtte til:

 • prosjekter med årlig budsjett på inntil 1 000 000 kroner
 • enkelttiltak og aktiviteter på minimum 10 000 kroner

Hva kan tilskuddet dekke?

Tilskuddet skal støtte tiltak, aktiviteter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og medarbeidere.

Det gis ikke støtte til:

 • investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene
 • konferanser, seminarer og lignende for offentlig ansatte

Hva kan tilskuddsmidlene brukes til?

Frivillige organisasjoner kan søke om støtte til prosjekter, enkelttiltak og aktiviteter under ett eller begge delmålene (A-B). Under de ulike delmålene et gis det støtte til følgende tiltak og aktiviteter:

 • Delmål A
  • lokale tiltak og aktiviteter som bidrar til at flyktninger og asylsøkere fra Ukraina deltar i felleskap, aktiviteter og møteplasser i lokalsamfunn i regi av frivillig virksomhet
  • tiltakene kan omfatte fysiske aktiviteter, kulturelle opplevelser, hobbyvirksomhet, utflukter, og opplæring i praktiske ferdigheter som kan komme til nytte i Norge eller hjemlandet (ved retur) både for personer i statlige mottak for asylsøkere og i lokalsamfunn.
 • Delmål B
  • tiltak som gir språktrening i norsk og engelsk. Språktreningen kan kombineres med andre aktiviteter, som å gi informasjon om norsk samfunnsliv. Språktreningen skal være et lavterskeltilbud ledet av en frivillig språktrener. Det gis ikke støtte til språkopplæring.
 • Både delmål A og B
  • tiltakene kan omfatte aktiviteter både for personer i statlige mottak for asylsøkere og i lokalsamfunn
  • sentralleddet i frivillige organisasjoner kan søke om midler til fordeling til aktiviteter og språktrening i sine lokallag

Aktiviteter, arrangementer og tiltak skal være direkte rettet mot målgruppen.

Måloppnåelse

Tiltak og prosjekter som mottar støtte, skal bidra til at

Delmål A:

 • Tiltakene bidrar til aktivitet i lokalsamfunn ved at det etableres kontakt, møteplasser og samarbeid mellom asylsøkere og flyktninger fra Ukraina og andre grupper i lokalsamfunnet.
 • Voksne, barn og unge asylsøkere og flyktninger fra Ukraina opplever samhold og tilhørighet til lokalsamfunn gjennom deltakelse på aktiviteter/tiltak igangsatt av frivillige organisasjoner. Se oversikt over UDI sine akuttinnkvarteringer.
 • Organisasjonens tiltak motvirker utenforskap blant voksne, barn og unge.
 • Mangfoldet i samfunnet øker.

Delmål B:

 • Asylsøkere og flyktninger fra Ukraina får styrket sineferdigheter i norsk og engelsk.

Slik søker dere

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal.

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Når utbetales tilskuddsmidlene?

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert.
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst.

Rapportering

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap:

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan aktiviteten/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser.
 • Organisasjoner som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn prosjektregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.
 • Tilskuddet skal brukes og regnskapsførers i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.
 • Organisasjonen skal bruke tilskuddet i samsvar med det formålet, de aktivitetene og den størrelsen på bevilgningen som framgår av IMDis tilskuddsbrev. Ønsker dere å endre grunnlaget for tilskuddet, må dere søke skriftlig og få samtykke fra IMDi i forkant.
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte.
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd).

Rundskriv

Rundskriv nr. 19/2022

Klageadgang

Det er mulig å klage på IMDi og kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker fra vedtaksbrevet er utsendt fra IMDi eller kommunen.

IMDi er klageinstans i saker hvor kommunen fattet avgjørelse, og Arbeids- og inkluderingsdepartementet er klageinstans i saker hvor IMDi fattet avgjørelse.

Kontakt oss

Ta kontakt med oss i IMDi hvis du har spørsmål om tilskuddsordningen:

Telefon: 40 02 10 05

E-post: fri-tilskudd@imdi.no

Fant du det du lette etter?