Spørsmål og svar om tilskuddsordningen

Her har vi samlet noen vanlige spørsmål om tilskuddsordningen, og svar på disse.

Sist oppdatert: 29. desember 2021

Er det mulig å få utvidet søknadsfrist?

Desverre er det ikke mulig å få forlenget frist. Av hensyn til andre søkere og IMDis saksbehandling må vi holde på fristen 6.01.

Søknadsfristen er 6.januar. Når kan vi forvente svar?

Vi håper at vi har svar i midten av februar - men det vil avhenge av hvor mange søknader som kommer og hvor mye tid vi må bruke på saksbehandlingen. Vi skal jobbe raskt.

Kan man søke tilskudd dersom man ikke har et pågående prosjekt?

Ja man kan søke om tilskudd til nytt prosjekt.

For å få støtte, trenger vi å ha levert rapporten for den nåværende prosjekt?

Nei, rapportfrist for tilskudd 2021 er etter søknadsfrist og vi leser rapport som kommer underveis i behandlingen av nye søknader.

Kan vi søke om støtte på allerede igangsatte tiltak?

Ja så lenge det er søkes om tilskudd i samsvar med rundskrivet.

Vi som har fått tilskudd i år, kan vi søke midler i 2022? Og skal informasjon som fornidles ut være mest knytet til vaksine?

Ja det kan man. Hovedfokuset for 2022 er informasjon om vaksinering, men også andre temaer er aktuelle som berører pandemien.

Er dette bare for å gi info om vaksine? eller andre prosjekter vi søker hvert år?

Hovedfokuset for 2022 er informasjon om vaksinering, men også andre temaer er aktuelle som berører pandemien.

På tidligere utlysinger var det, i tillegg til korona informasjon, viktig med arbeid-, helse- og økonomirelatert informasjon. Er dette mindre aktuelt nå?

Hovedfokuset for 2022 er informasjon om vaksinering, men også andre temaer er aktuelle som berører pandemien.

Er det kun kulturelle foreninger eller menigheter som kan søke?

Alle frivillige organisasjoner registrert i Frivillighetsregisteret kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke offentlig basis.

Hvordan kan små organisasjoner som har nærkontakt med målgrupper/innvandrere også få tilskudd?

Det er alltid de store organisasjonene som får. Det er ikke bare store organisasjoner som har fått tilskudd til informasjonstiltak om korona, og små organisasjoner kan også få støtte. Det er tiltaket det søkes om som er avgjørende, ikke størrelsen på organisasjonen.

Er det større sjanse for å få tilskudd dersom flere organisasjoner jobber sammen?

Det kan være en fordel å samarbeide med andre for å få et godt tiltak, men det er ikke nødvendig for å få støtte til tiltak.

Hva er best: å sende fellessøknad eller hver for seg dersom man skal samarbeide?

Det er tiltaket som vurderes - og om flere skal gjøre det samme kan det være fordel å samarbeide. Vi vil alltid vurdere om flere tiltak skal nå samme målgruppe, og det kan være at vi gir til kun ett av tiltakene.

Kan tilskuddet brukes til å dekke kostnaden til regnskap og revisor?

Ja tilskuddet kan dekke slike kostnader til tiltaket.

Kan tildelte midler benyttes til å kjøpe profesjonell kommunikasjonsbistand for utforming av kampanje, opplæring i kreative teknikker, etc.?

Vi vil vurdere rask oppstart av tiltak samt kompetanse som organisasjonen har for å gjøre tiltak. Det vil være begrenset muighet for opplæringstid. Det er mulig å legge inn kostnader til kjøp av tjenester.

Kan tiltaket gå ut på å dele munbind og antibac til innvandrere?

Vi forstår spørsmålet om tilskuddet kan dekke kostnader for innkjøp av dette. Hovedformålet med tilskuddet er informasjon, og ikke dele ut utstyr. Det kan være mulig i informasjonsarbeidet å dele utstyr som en liten del av informasjonsarbeidet.

Skal vi sende søknaden til IMDI direkte eller til kommunene?

Søknad om tilskudd skal til IMDi som forvalter tilskuddet. Dere må søke i elektronisk søknadsportal som dere finner på IMDis hjemmesider sammen med informasjon om tilskuddsordningen.

Hvor forksningsbasert skal søknaden være? Skal det vises til mye forskning i søknaden? I så fall hvor avgjørende er dette?

Søknaden om tilskudd skal begrunnes - hvorfor og hvordan skal informasjonen gis. Den trenger ikke være forskningsbasert.

Skal man sende søknad kun for korona eller generel søknad?

Dette gjelder Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2022 og skal til IMDi.

Hvilke andre aktører enn helsepersonell kan man samarbeide med?

Frivillige organisasjoner velger ut fra tiltaket hvem de kan kontakte for samarbeid. Skal det gis informasjon på en arbeidsplass må dere kontakte arbeidsgiver - f.eks. bedriftseier.

Hvem bør man rette tiltakene mot?

Artikkel i Tidskriftet gir god oversikt over hvilke deler av befolkningen som har behov for informasjon 

Hvis vi skulle foreslå i søknaden å legge inn en ekstra innsats på 1-2 språkgrupper, hvilke grupper skulle det i så fall gjøres på?

Artikkel i Tidskriftet gir god oversikt over hvilke målgrupper som er aktuelle 

Vet dere om noen tiltak som kan fungere særskilt godt for å nå målet om økt vaksinasjon? Type metode, prosjekt, annet?

Informasjon hvor innvandrere også kan stille spørsmål er generelt en god metode, og vi tror det også vil gjelde temaet vaksinering. Tilpasset informasjon og åpenhet for hva innvandrere trenger av informasjon vil være viktig og det er nyttig at informasjonen kommer fra en de stoler på.

Hvilke landbakgrunn eller språkbakgrunn ligger etter i forhold til vaksinering?

Artikkel i Tidskriftet gir god oversikt over hvilke målgrupper som er aktuelle 

Kan vi få mer informasjon om hvilke gruppe som er underrepresentert i forhold til vaksinasjonsdekning? Slik at vår arbeid er mer målrettet.

Artikkel i Tidskriftet gir god oversikt over hvilke målgrupper som er aktuelle 

Fant du det du lette etter?