Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2022

Sist oppdatert: 16. desember 2021

Kort om tilskuddet

 • Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.
 • Ramme: 20 mill. kroner
 • Søknadsfrist: Utløpt 6. januar 2022
 • 20. desember ble det avholdt informasjonsmøte om tilskuddsordningen. Se opptak fra møtet.
 • Spørsmål og svar om tilskuddsordningen
 • Kontakt: e-post:  Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 40 02 10 05  

Formål med tilskuddsordningen

Hovedformålet med tilskuddsordningen er å bidra til målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, slik at flere personer med innvandrerbakgrunn vaksinerer seg. Formidling av annen koronarelatert informasjon fra myndighetene kan også være aktuelt.

Formidling av informasjon skal ivareta innvandrergrupper med blant annet ulike språklige, digitale og kulturelle forutsetninger, og ulik tilknytning til det norske samfunnet. Formålet er at så mange som mulig har fått tilstrekkelig med informasjon og fått gode forutsetninger for å følge myndighetenes anbefalinger.

Hvem kan få tilskudd?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, er kvalifisert til å få tilskudd. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgrupper for tiltakene

Hovedmålgruppen er de delene av innvandrerbefolkningen som har lav andel vaksinerte, blant annet for enkelte grupper av arbeidsinnvandrere. I tillegg kan tiltakene rettes mot bredere grupper av personer med innvandrerbakgrunn.

Tidsperiode for tilskudd

Det gis kun støtte til prosjekter og tiltak for ett år og som kan gjennomføres innen utgangen av 2022.

Hvilke prosjekter får støtte?

Når IMDi skal prioritere hvilke søkere som skal få tilskudd vil følgende bli vektlagt:

 • Tydelig beskrivelse av målene og målgruppene for prosjektet/tiltaket
 • Målbare mål for prosjektet/tiltaket
 • Prosjektet/tiltaket kan settes i gang raskt
 • En realistisk fremdriftsplan og budsjett
 • Søkers/organisasjonens kompetanse på området, samt kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle innvandrermiljøer
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater, bedriftseiere og andre frivillige organisasjoner i gjennomføring av tiltaket der det er aktuelt.

IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og geografisk spredning.

Hvor mye kan dere få i tilskudd?

Det gis støtte til prosjekter med budsjett på inntil 1 000 000 kr, og enkelttiltak på minimum 20 000 kr.

Slik søker du

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal.

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (oppgi i så fall dato og saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse opp mot formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Søker bes spesifisere hva IMDi sine midler benyttes til.
 • Eventuelle andre finansieringskilder for prosjektet.
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette.

Hvem forvalter ordningen?

IMDi behandler søknader om støtte til prosjekter og tiltak innen ordningens formål.

Måloppnåelse for tilskuddsordningen

Målgruppene mottar informasjon om myndighetenes vaksinasjonsråd og hvordan de kan følge opp disse. 

Informasjonen bidrar til økt vaksinasjonsgrad blant personer med innvandrerbakgrunn.  

Målgruppen får annen koronarelatert informasjon og veiledning, herunder generelle helseråd om blant annet smitte og inkubasjonstid, karantene og isolasjon, risikogrupper, når lege skal kontaktes, helsehjelp hjemmefra, reiseråd, hvordan snakke med barn om koronaviruset, skole og barnehage mm.  

Organisasjonen etablerer samarbeid med lokale helsemyndigheter med tanke på støtte og veiledning for ressurspersoner. Informasjonen som rettes til målgruppen gjenspeiler smittesituasjonen til enhver tid, og baserer seg på eksisterende offentlige nettressurser (FHI, Helsenorge.no, m.fl.).  

Målgruppen skal ved behov få informasjon på andre språk enn norsk. 

Tilskuddsmottakere forutsettes å ta utgangspunkt i myndighetenes offisielle råd, samt kjenne til oversatt informasjonsmateriell som allerede foreligger. Bruk av organisasjonenes nettverk og ressurspersoner i formidlingsarbeidet vil være sentralt. 

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakere skal sende inn tilskuddsrapport til IMDi innen 16. januar 2023. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker bes om en statusrapportering på tiltak og/eller resultater innen september 2022. Tilskuddsmottaker bes også forholde seg aktivt til eventuelle koordineringstiltak fra IMDi.

Tilskuddsmottaker skal også, innen 15. mars 2023, levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt/tiltaksregnskap, som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.

Rundskriv

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2022

Kontakt

Informasjon om søknad og søknadsportal:

E-post:  Fri-tilskudd@imdi.no

Telefon: 40 02 10 05  

Fant du det du lette etter?