Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2022

Sist oppdatert: 1. november 2022

Kort om tilskuddet

 • Søknadsfristen er ute. Se oversikt over hvem som mottok tilskudd nederst på siden.
 • Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.
 • Ramme: 20 mill. kroner
 • Søknadsfrist: Utløpt 6. januar 2022
 • Kontakt: e-post:  Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 40 02 10 05  

Formål med tilskuddsordningen

Hovedformålet med tilskuddsordningen er å bidra til målrettet formidling av myndighetenes vaksinasjonsråd, slik at flere personer med innvandrerbakgrunn vaksinerer seg. Formidling av annen koronarelatert informasjon fra myndighetene kan også være aktuelt.

Formidling av informasjon skal ivareta innvandrergrupper med blant annet ulike språklige, digitale og kulturelle forutsetninger, og ulik tilknytning til det norske samfunnet. Formålet er at så mange som mulig har fått tilstrekkelig med informasjon og fått gode forutsetninger for å følge myndighetenes anbefalinger.

Hvem kan få tilskudd?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, er kvalifisert til å få tilskudd. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgrupper for tiltakene

Hovedmålgruppen er de delene av innvandrerbefolkningen som har lav andel vaksinerte, blant annet for enkelte grupper av arbeidsinnvandrere. I tillegg kan tiltakene rettes mot bredere grupper av personer med innvandrerbakgrunn.

Tidsperiode for tilskudd

Det gis kun støtte til prosjekter og tiltak for ett år og som kan gjennomføres innen utgangen av 2022.

Hvilke prosjekter får støtte?

Når IMDi skal prioritere hvilke søkere som skal få tilskudd vil følgende bli vektlagt:

 • Tydelig beskrivelse av målene og målgruppene for prosjektet/tiltaket
 • Målbare mål for prosjektet/tiltaket
 • Prosjektet/tiltaket kan settes i gang raskt
 • En realistisk fremdriftsplan og budsjett
 • Søkers/organisasjonens kompetanse på området, samt kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle innvandrermiljøer
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater, bedriftseiere og andre frivillige organisasjoner i gjennomføring av tiltaket der det er aktuelt.

IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og geografisk spredning.

Hvor mye kan dere få i tilskudd?

Det gis støtte til prosjekter med budsjett på inntil 1 000 000 kr, og enkelttiltak på minimum 20 000 kr.

Slik søker du

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal.

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (oppgi i så fall dato og saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse opp mot formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Søker bes spesifisere hva IMDi sine midler benyttes til.
 • Eventuelle andre finansieringskilder for prosjektet.
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette.

Hvem forvalter ordningen?

IMDi behandler søknader om støtte til prosjekter og tiltak innen ordningens formål.

Måloppnåelse for tilskuddsordningen

Målgruppene mottar informasjon om myndighetenes vaksinasjonsråd og hvordan de kan følge opp disse. 

Informasjonen bidrar til økt vaksinasjonsgrad blant personer med innvandrerbakgrunn.  

Målgruppen får annen koronarelatert informasjon og veiledning, herunder generelle helseråd om blant annet smitte og inkubasjonstid, karantene og isolasjon, risikogrupper, når lege skal kontaktes, helsehjelp hjemmefra, reiseråd, hvordan snakke med barn om koronaviruset, skole og barnehage mm.  

Organisasjonen etablerer samarbeid med lokale helsemyndigheter med tanke på støtte og veiledning for ressurspersoner. Informasjonen som rettes til målgruppen gjenspeiler smittesituasjonen til enhver tid, og baserer seg på eksisterende offentlige nettressurser (FHI, Helsenorge.no, m.fl.).  

Målgruppen skal ved behov få informasjon på andre språk enn norsk. 

Tilskuddsmottakere forutsettes å ta utgangspunkt i myndighetenes offisielle råd, samt kjenne til oversatt informasjonsmateriell som allerede foreligger. Bruk av organisasjonenes nettverk og ressurspersoner i formidlingsarbeidet vil være sentralt. 

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakere skal sende inn tilskuddsrapport til IMDi innen 16. januar 2023. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker bes om en statusrapportering på tiltak og/eller resultater innen september 2022. Tilskuddsmottaker bes også forholde seg aktivt til eventuelle koordineringstiltak fra IMDi.

Tilskuddsmottaker skal også, innen 15. mars 2023, levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt/tiltaksregnskap, som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.

Rundskriv

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2022

Kontakt

Informasjon om søknad og søknadsportal:

E-post:  Fri-tilskudd@imdi.no

Telefon: 40 02 10 05  

Disse fikk tilskudd

Disse prosjektene i regi av frivillige organisasjoner fikk tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen:

Mottaker Prosjekt Beløp i kroner Kommune/sted for tiltak 
Abloom Abloom deltar i fellesdugnad mot koronaviruset 2022 150 000 Oslo, Bergen, Tromsø
Afrikansk helse- og sosial utvikling organisasjon Culturally tailored health information about Covid-19 for immigrants 250 000 Oslo, Asker, Stavanger, Bergen, Kristiansand, Trondheim, Bærum, Lillestrøm, Lørenskog
A-larm bruker- og pårørendeorganisasjon for åpenhet om rus og behandling Vaksineinformasjon for minoriteter med rusproblematikk og pårørende 150 000 Oslo; bydelene Stovner, Gamle Oslo, Grunerløkka
Beatus cras Sterkere sammen i Covidtid - på vei videre 300 000 Bergen
Bergen moske Informasjonstiltak om COVID-19 for innvandrerbefolkningen 2022 150 000 Bergen, Alver, Øygarden, Voss, Kvam, Sunnfjord, Kinn
Business link Norway Informasjon om Korona Tiltak for Polakker i Norge. www.nportal.no 200 000 Oslo
Buskerud innvandrerråd Vaksinevillighet og vaksinedekning i Buskerud 300 000 Drammen, Kongsberg, Lier, Øvre Eiker, Ringerike
Bydelsmødre Norge Bydelsmødrenes koronaskole 500 000 Oslo, Drammen, Kvam, Grong, Levanger, Melhus, Nordre Follo
Cak - afrikansk kulturinstitutt Søknad om tilskudd til informasjonstiltak for innvandrebefolkningen 50 000 Bærum, Drammen, Lillestrøm
Caritas Bergen Formidling av covid 19- informasjon til innvandrere 200 000 Bergen
Caritas Norge Korona og vaksineinformasjon til innvandrergrupper 700 000 Oslo, Drammen, Arendal, Stavanger og Tromsø
Caritas Trondheim Informasjon vaksinering og smittevern til immigranter i Midt-Norge 300 000 Trondheim, Hitra, Orkland, Frosta, Steinkjer, Frøya, Ålesund, Molde, Levanger, Kristiansund, Midtre Gauldal
Chin community in Norway Sprer informasjon og myndighetenes råd om Koronaviruset på chin språk 40 000 Stavanger, Sandnes, Eigersund, Lund, Grimstad, Hamar, Oslo, Ålesund, Kvinesdal
Clap along as informasjonskampanje mot somaliere om vaksine og Corona. 400 000 Oslo
Crph support group, Norway Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner 99 000 Lillestrøm, Oslo, Lillehammer, Ålesund, Drammen, Hamar, Kristiansand, Froland, Trondheim, Tromsø, Lørenskog, Bærum, Asker, Bodø
Den arabiske foreningen i Norge Kvitt Corona sammen med oss 60 000 Oslo, Drammen
Den etiopiske ortodokse kirke i Norge Informasjonstiltak om koronaviruset 90 000 Landet
Der du bor - Telemark CovidTelemark info Der du bor 2022 250 000 Skien, Porsgrunn, Siljan, Drangedal, Nome, Vegårshei, Færder, Nore og Uvdal
Det islamske fellesskap Bosnia og Herzegovina INFO-tiltak covid-19 og vaksinering for 2022 70 000 Oslo, Bergen, Fredrikstad, Drammen, Sandefjord, Kristiansand, Trondheim, Stavanger, Haugesund, Lillehammer, Ålesund, Sarpsborg
Det islamske forbundet Vaksiner deg der du er 99 000 Oslo
Det tyrkiske trossamfunnet i Drammen og omegn Formidling av koronainformasjon til norske tyrkere 50 000 Drammen
Diversify Sammen om å bekjempe COVID-19 - i 2022 150 000 Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim, Stavanger, Molde, Tromsø
Drammen minoritetsråd Informasjonstiltak om coronaviruset 2022 170 000 Drammen
Drammen moské Paigham-e-korona for vaksinering 200 000 Drammen
Drammen sanitetsforening Helseambassadør Pandemi Drammen 150 000 Drammen
Equality Alt blir bra - Tillitsbasert kommunikasjon rundt Covid (2022) 400 000 59 steder oppført; Elverum, Asker, Bærum, Fredrikstad, Færder, Gjøvik, Grimstad, Halden, Hamar, Haugestund, Holmestrand, Horten, Karmøy, Kongsberg, Larvik, Kragerø, Kristiansand, Vestby,Øygård, Ås, Ørsta, Volda, Molde etc.
Europeiske minoriteter online (eminol) Info om Covid, vaksine og organisering av nettverk og oppsøkende akt. 200 000 Oslo, Nittedal, Lørenskog
Forum for integrering og dialog Agder Informasjonstiltak covid-19 200 000 Agder
Frelsesarmeen Informasjon og Veiledning av Arbeidsinnvandrere i Oslo 350 000 Oslo
Grace center for peace and development Informasjonsarbeid om covid19 rettet mot den somalisk-norske gruppen 200 000 Oslo, Innlandet, Vestfold og Telemark
Grønland foreldre og barn gruppe Vaksine Ambassadører i BGO 200 000 Oslo - bydelene Grønland, Tøyen
Hadsel frivilligforening Informasjonstiltak om koronavirus og vaksine 160 000 Hadsel
Halden frivilligsentral Info til innvandrerbefolkningen i Halden om vaksinasjon og smittevern 300 000 Halden
HivNorge Å leve med hiv i koronaens tid 3 98 000 Hele landet
Hjerte for Sandnes Informasjonstiltak med Hjerte for Sandnes 200 000 Sandnes
Håp kompetansesenter Vaksine dugnad 200 000 Oslo
Indica mihi - fortell meg "Fordi jeg er vaksinert kan jeg...- hva med deg?" 70 000 Fredrikstad
Info123 Digital kampanje mot Covid-19 blant somaliere i Norge 350 000 Oslo, Larvik, Skien, Drammen, Fredrikstad og Bodø
Interkulturell kvinne gruppe IKKGs vaksineprosjekt 99 000 Oslo
Internasjonal helse- og sosialgruppe ( ihsg ) Informasjonsspredning  om COVID og vaksinasjonsrådgivning 2022 200 000 Oslo, Lillestrøm, Lørenskog, Nordre Follo, Drammen, Ullensaker, Moss, Ås, Bergen, Bærum, 
Internasjonal velferdsforening Norge IVF - koronaprosjekt 2022 250 000 Trondheim, Stjørdal, Steinkjer, Malvik, Skaun, Orkland, Namsos, Røros, Tynset, Bodø, Melhus, Meråker, Levanger
Islamsk råd Norge Oppsøkende informasjonskampanjer om vaksinasjon til innvandrere 500 000 Hele landet
Kristent interkulturelt arbeid (kia) Koronainformasjonsarbeid KIA Norge 500 000 Arendal, Bamble, Skien, Aksøy, Drammen, Molde, Kristiansund, Hå, Evje og Hornes, Iveland, Lindesnes, Porsgrunn, Kristiansand, Ål, Sandefjord, Sandnes, Stavanger, Gjesdal, Klepp, Time, Oslo
Kvinnenettverket noor Helseparty3.0- Informasjonsarbeid om Covid vaksinasjon og bedre helse 250 000 Bodø, Rana, Herøy, Alstadhaug, Dønna, Sørfold, Steigen, Leirfjord
LIN Likestilling inkludering og nettverk LINs mobile vaksinetiltak 350 000 Oslo, Asker, Drammen, Lillestrøm, Lørenskog
Lobi euro-atlantik shqiptar Informasjonstiltak covid -19 30 000 Kristiansand
Lope forening for mikrointegrering Informasjon gjennom mikrointegrering 99 000 Skien, Porsgrunn, Siljan, Bamble, Bø, Nome
Minority welfare Koronavett for språksvake 85 000 Oslo
Mio minoritetenes interesseorganisasjon MIOs Korona tiltak 200 000 Oslo
MIRA ressurssenter for innvandrer og flyktningkvinner Minoritetskvinners egen innsats teller 600 000 Oslo, Bergen, Stavanger, Haugesund, Lillestrøm
Multikulturelt initiativ og ressursnettverk (mir) Forenklet informasjon om koronaviruset 90 000 Oslo, Stavanger
Muslimsk dialognettverk Korona tiltak 2022 150 000 Oslo, Drammen, Trondheim, Bergen, Skien, Sandefjord, Kongsvinger, Ålesund, Bærum
Muslimsk råd Agder Informasjonstiltak om koronaviruset, på Agder 250 000 Arendal, Farsund, Flekkefjord, Grimstad, Kristiansand, Lindesnes, Lyngdal, Kvinesdal, Vennesla
Nabo Norge Nabo Norge, koronatiltak videreføring 200 000 Oslo, Bærum
Narvik frivilligsentral Vaksine til alle 2022 99 000 Narvik
Newuse Undervisningsmodul: Helse 60 000 Sandefjord
Norges frivilligsentraler Informasjon om korona til innvandrerbefolkningen 500 000 Alle fylker
Norges Røde kors Informasjonstiltak om koronaviruset 2022 700 000 Alle fylker
Norsk folkehjelp oslo Ressursformidlere for å gi info. om vaksinering og Covid-19 situasjon 250 000 Oslo
Norsk tamilsk helseorganisasjon Norsk-Tamilsk Koronatiltak 2022 99 000 Asker og Bærum, Ulsteinvik, Ålesund, Østfold, Drammen, Trondheim, Tøyen, Florø, Bergen, Mortensrud, Molde, Rommen, Lørenskog, Veitvet, Stavanger
Norwegian-chinese women and children association Spre informasjon og råd/tiltak om vaksine og koronapandemi på kinesisk 98 000 Hele landet
Pakistansk kulturforening Skedsmo Opplyst befolkning - Pandemi 2022 250 000 Lillestrøm, Lørenskog, Ullensaker
Polsk kultur skole i Trondheim - Szkola kultury polskiej w Trondheim Korona-Info til polske innvandrere i Trøndelag 200 000 Trondheim, Trøndelag
Polsk-norsk forening razem=sammen Razem Kristiansand. Lokalavisa til polske innvandrere 200 000 Kristiansand
Prosjekt hverdagsglede Prosjekt om liv og død - informasjon til arbeidsinnvandrere 99 000 Oslo, Kongsvinger, Sør-Odal, Nord-Odal, Elverum
Radio America Latina Lokalradio med viktig Korona infomasjon til minoriteter 2022 300 000 Oslo, deler av Viken
Radio inter fm Vaksine informasjon 200 000 Oslo
Radio mangfold Norge 91 Covid-19 informasjon til arabisktalende innvandrere 85 000 Hele landet
Radio tamil / then tamil osai Korona informasjon 2022 50 000 Oslo, Bergen
Rådet for kulturkompetanse i forebyggende arbeid (rkf). "Norge Be-Amaregna": Et informasjonsformidlings prosjekt på AMHARISK 99 000 Agder, Innlandet, Vestfold og Telemark, Trøndelag, Troms og Finnmark, Rogaland, Oslo, Nordland, Møre og Romsdal, Innlandet, Agder
Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn Med tro på vaksine 99 000 Oslo, Drammen, Kristiansand, Stavanger, Bærum, Ålesund, Skien, Trondheim, Bergen
Samfunnsstiftelsen ungdom mot vold Informasjonstiltak om vaksinasjon 2022 200 000 Oslo, Lillestrøm, Ullensaker, Ås, Nordre Follo
Sarpsborg somaliske organisasjon Ta vaksinen for å få friheten vår tilbake 60 000 Sarpsborg
Somaliere i Tromsø - sit iRåd 3 99 000 Tromsø
Sortland frivilligsentral Årets største dugnad 60 000 Sortland
Stiftelsen kirkens bymisjon i Bergen Informasjon om korona til utsatte minoritetsmiljø i Bergen 400 000 Bergen
Stiftelsen kirkens bymisjon i Trøndelag Covidinformasjon til mennesker som selger seksuelle tjenester 99 000 Trøndelag
Stiftelsen kirkens bymisjon i Østfold Informasjons om vaksinering til innvandrerbefolkningen 150 000 Fredrikstad, (Sarpsborg)
Stiftelsen kirkens bymisjon Oslo Informasjon om vaksinasjon covid 19 med fokus på øst europere 99 000 Oslo
Stiftelsen kirkens bymisjon Oslo Informasjonstiltak om koronavaksinasjon i Bydel Stovner 99 000 Oslo
Stiftelsen kirkens bymisjon Oslo Informasjonssenteret i Hollendergata 10 250 000 Oslo
Stiftelsen kirkens bymisjon Oslo Vaksine og koronainformasjon i PMVs nettverk 150 000 Oslo
Stiftelsen kirkens bymisjon Rogaland Informasjon, veiledning og støtte til sårbare og utsatte migranter 99 000 Stavanger
Stiftelsen kirkens bymisjon Tromsø Videreføring av informasjon om koronafare  og agitering for vaksine 99 000 Tromsø, Sør-Varanger
Stiftelsen mangfold i arbeidslivet Mangfold mot Korona 2022 500 000 Tromsø, Bergen, Trondheim, Skien, Stavanger, Bærum, Lillestrøm, Kristiansand, Ålesund
Stiftelsen tamilsk ressurs og veiledningssenter Sammen skaper vi digitale minner 99 000 Oslo, Lørenskog, Bærum, Lillestrøm
Syrisk forening Riktig informasjon om covid og vaksine 35 000 Skien
Søndre Nordstrand innvandrerforening (sni) Korona informasjon go motivasjon til vaksinering 200 000 Oslo
Telemark innvandrerråd Koronavaksine for alle 250 000 Skien, Porsgrunn, Bamble, Kragerø, Siljan, Sandefjord, Midt-Telemark, Tønsberg
Tilpasning av informasjon og veiledning organisasjon tivo Tilpasset korona info til somaliere spesielt eldre - Vaksinefokus 99 000 Oslo, Asker, Drammen, Bærum
Tusmo association Sammen mot pandemien 200 000 Bergen, Stavanger, Oslo, Tromsø
Tverrkulturell helseinfo (thi) Informasjon om spredning av- og vaksiner mot coronaviruset 250 000 Lørenskog, Bodø, Oslo, Sandnes
Tyrkiske foreningers hovedorganisasjon i Norge Coronarelatert informasjon på tyrkisk 98 000 Hele landet
Ubumwe family Etablering av god dialog, trygghet og tillit i kampen mot Covid-19 60 000 Bodø, Drammen, Kinn, Trondheim, Bergen, Stavanger, Kristiansand, Kinn, Oslo, Ålesund, Arendal
Unge minoriteter Tilpasset og bedre informasjon til innvandrerbefolkningen i Rogaland 200 000 Stavanger, Sandnes, Sola, Randaberg, Time, Klepp, Strand, Eigersund
Unity spark Vaksineformidling på en kreativ måte 99 000 Bergen, Oslo, Bodø, Nordkapp, Stavanger
Utrop as Distribusjon av korona-info til innvandrere på lettlest norsk 300 000 Oslo
Way forward Covid-19 formidlingsarbeid til fremmedspråklige 2022 99 000 Bergen, Øygarden
Fant du det du lette etter?