Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2021

Sist oppdatert: 19. januar 2022

Kort om tilskuddet

 • Søknadsfristen er ute. Se oversikt over hvem som mottok tilskudd nederst på siden.
 • Frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen i kommunene.
 • Ramme: 40 mill. kroner
 • Søknadsfrist: 14. januar 2021

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til god formidling av myndighetenes informasjon om koronaviruset til innvandrerbefolkningen, herunder informasjon om de helsemessige, sosiale og økonomiske konsekvensene. Formidling av informasjonen skal ivareta innvandrergrupper som av ulike grunner, som for eksempel manglende digitale eller språklige forutsetninger ikke nås gjennom eksisterende informasjonskanaler.

Hvem kan søke tilskudd?

Frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis.

Målgrupper for tiltakene

Målgrupper for tiltakene er innvandrere, herunder flyktninger, familiegjenforente, arbeidsinnvandrere og familieinnvandrere, og barna deres. Beboere i asylmottak er ikke målgruppen for tiltakene.

Hvem forvalter ordningen?

IMDi behandler søknader om støtte til prosjekter og tiltak innen ordningens formål.

Kriterier for tilskudd over ordningen

 • Målgruppen mottar informasjon som omfatter generelle helseråd til befolkningen knyttet til koronaviruset om blant annet smitte og inkubasjonstid, karantene og isolasjon, risikogrupper, når lege skal kontaktes, helsehjelp hjemmefra, reiseråd, hvordan snakke med barn om koronaviruset, skole og barnehage mm.
 • Målgruppen mottar informasjon om sosiale og økonomiske forhold knyttet til den aktuelle situasjonen som for eksempel kan omfatte arbeid, bolig, skole, barnehage, NAV og det offentlige og frivillige hjelpeapparatet overfor sårbare barn og unge.
 • Informasjonen som rettes til målgruppen gjenspeiler smittesituasjonen til enhver tid, og baserer seg på eksisterende offentlige nettressurser (FHI, Helsenorge.no, m.fl.).

Målgruppen skal få informasjon på andre språk enn norsk. Organisasjoner forutsettes å ta utgangspunkt i myndighetenes offisielle råd.

Søkerne oppfordres til å samarbeide med andre organisasjoner.

Hva kan støtten brukes til?

 • Støtte til prosjekter kan benyttes til tiltak og aktivitet, og nødvending administrasjon av disse, i frivillige organisasjoner, inkludert prosjektledelse og -medarbeidere. Det kan omfatte innkjøp av utstyr som er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten eller tiltakene.
 • Tiltak som innebærer oppsøkende virksomhet i form av råd og veiledning av personer i målgruppen prioriteres. Offentlige råd og påbud om smittevern skal overholdes i gjennomføring av tiltakene.
 • Det kan gis tilskudd til tiltak som gir innvandrere kunnskap om hvor de finner oppdatert offentlig informasjon.
 • Det kan både gis støtte til prosjekter som retter seg mot å gi informasjon på kort sikt og til prosjekter som støtter opp om informasjonsarbeidet i en senere fase, se for øvrige punkt 7 i rundskrivet.
 • Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.

Det gis støtte til prosjekter med budsjett på inntil 1 000 000 kr, og enkelttiltak på minimum 20 000 kr. Tilskuddsmidler tildes for ett år, men prosjekter med rask oppstart i første halvår av 2021 vil prioriteres.

Tidsperiode for tilskudd

Det gis kun støtte til prosjekter og tiltak som kan gjennomføres innen utgangen av 2021.

Hvilke prosjekter får støtte?

Når IMDi skal prioritere hvilke søkere som skal få tilskudd er følgende viktig:

 • Tydelig beskrivelse av målene og målgruppene for prosjektet/tiltaket
 • Konkrete og målbare mål for prosjektet/tiltaket
 • Prosjektet/tiltaket kan settes i gang raskt
 • En realistisk fremdriftsplan og budsjett
 • Søkers/organisasjonens kompetanse på området, samt kunnskap om og evne til å implementere relevante metoder og aktiviteter
 • Søkers/organisasjonens nettverk, forankring, og gjennomslag i aktuelle innvandrermiljøer
 • Frivillig innsats i tiltakene
 • Beskrivelse av samarbeid med kommuner, fylkeskommuner, offentlige etater og andre frivillige organisasjoner i gjennomføring av tiltaket

IMDi vil legge til rette for variasjon i type prosjekter, målgrupper og geografisk spredning.

Hvor mye kan det søkes om?

Det gis støtte til prosjekter med budsjett på inntil 1 000 000 kr, og enkelttiltak på minimum 20 000 kr.

Slik søker du

Søknad til IMDi skal sendes via IMDis søknadsportal.

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet? (oppgi i så fall dato og saksnummer)

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse opp mot formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak og samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Søker bes spesifisere hva IMDi sine midler benyttes til.
 • Eventuelle andre finansieringskilder for prosjektet.
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet, skal det redegjøres for dette.

Rapporteringskrav

Tilskuddsmottakere skal sende inn tilskuddsrapport til IMDi innen 14. januar 2022. I rapporten må organisasjonen beskrive sitt arbeid og hvordan aktivitetene/tiltakene har bidratt til å nå målene for ordningen.

Tilskuddsmottaker bes om en statusrapportering på tiltak og/eller resultater innen en måned etter at tilskuddsmidlene er innvilget. Tilskuddsmottaker bes også forholde seg aktivt til eventuelle koordineringstiltak fra IMDi.

Tilskuddsmottaker skal også, innen 15. mars 2022, levere en regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. Tilskuddsmottakere som mottar støtte på kr 100 000 eller mer skal sende inn årsregnskap eller et prosjekt/tiltaksregnskap, som skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor.

Nærmere rapporteringskrav vil framgå av tilskuddsbrev til søker som får innvilget støtte.

Rundskriv

Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i regi av frivillige organisasjoner 2021

Kontaktpersoner

For tekniske og faglige spørsmål om tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, kontakt oss på Fri-tilskudd@imdi.no eller telefon: 40 02 10 05. 

Disse fikk tilskudd 

Disse prosjektene i regi av frivillige organisasjoner fikk tilskudd til informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen:

Mottaker Prosjekt Beløp i kroner
Abloom Abloom deltar i fellesdugnad mot koronaviruset 350 000
Afaq islamske kultursenteret i Grimstad (AFAQ) En bevissthetskampanje for innvandrere om farene av Covid-19-viruset 300 000
Afghansk forening i Tromsø (AFT) Koronainformasjon 90 000
Afghansk sosial og kulturell forening i Trondheim Bevisstgjøring om koronaviruset 30 000
Afrikansk forening i Aust-Augder Sammen mot Covid-19 – info for hjelp til selvhjelp 80 000
Afrikansk helse- og sosial utvikling organisasjon Culturally tailored health information about Covid-19 for immigrants 650 000
Aktive kvinner i Bjerke Informativ arrangementer og sammenkomst i en Covid-19 hverdag 40 000
Aktivno Informasjonstiltak for russisktalende innvandrere 60 000
Al Hidaya kultursenter Corona Info Platform 75 000
A-larm bruker og pårørende organisasjon for åpenhet om rus og behandling Koronainformasjon rettet mot arbeidsinnvandere 95 000
Albansk kultur og trossamfunn Kristiansand Covid-19 informasjon 20 000
Alevi Kultur Forening Videreformidling informasjon om korona for tyrkisk/kurdisk/ talende befolkning 70 000
Alle Sammen Forening Covid-19: Kunst og helse  30 000
Beatus Cras Sterkere sammen i Covidtid 460 000
Bergen moské Informasjonstiltak om Covid-19 for innvandrerbefolkningen 2021 400 000
Blå Kors Kristiansand Formidling av kunnskap om Covid-19 450 000
Borgen Nærmiljøsentral Korona: Hør, se og forstå på ditt eget språk 80 000
Buskerud innvandrerråd Opplysnings-og holdningsendrende arbeid om Covid-19 i Viken-Buskerud 550 000
Caritas Bergen Koronarelatert informasjon til innvandrere 350 000
Caritas Norge Koronainformasjon til innvandrere 800 000
Caritas Trondheim Informasjon om smittevern til immigranter i Møre og Trøndelag 500 000
Chin Community In Norway  Korona-informasjon på Chinspråk 45 000
Dankahadal Får riktig og viktig informasjon om koronasituasjonen til somaliske 50 000
Den Alevitiske Kultur Senter i Norge Informasjon om Covid-19 til våre medlemmer 20 000
Den Arabisk Foreningen i Norge Alle står sammen mot spredning av korona 40 000
Den Etiopiske Ortodokse Kirke i Norge Ekstraordinært tilskudd til informasjonstiltak for innvandrere 2021 400 000
Den Somaliske Foreningen i Nordhordaland  Stopp Covid-19 og dets nye varianter 40 000
Der Du Bor - Telemark (ddb-T) Covid-19 Telemark info 2021 500 000
Det Islamske Fellesskap Bosnia og Herzegovinia Informasjonstiltak Covid-19 280 000
Det Islamske Forbundet Animasjonsfilm og brosjyrer 400 000
Det Tyrkiske Trossamfunnet i Drammen og Omegn Formidling av Coronavirus Informasjon Til Norsk -tyrkere 42 000
Diakonhjemmet Omsorg AS Samtaletjeneste for norske muslimer 500 000
Dialogforum Østfold Informasjonstiltak til innvandrermiljøer i Østfold 120 000
Diversify Sammen om å bekjempe Covid-19 400 000
Drammen minoritetsråd Informasjonstiltak om coronaviruset 2021 150 000
Drammen moské Paigam-e-Korona / Budskapet korona på urdu og punjabi 400 000
Drammen og omegn tros- og livssynsforum Koronakunnskap ut og inn 99 000
Dyrøy Grendalag  Informasjonstiltak Koronapandemien - Dyrøy Grendalag 166 000
Equality Alt Blir Bra, tillitsbasert dialog rundt Covid-19. 2021 400 000
Eritrean Professionals Association in Norway Formidling av tilpasset korona-informasjon til innvandrere fra Eritrea 345 000
Eritreisk Forening i Stange Økt kunnskap om Covid-19 blant vår medlemmer i Stange 25 000
Europeiske Minoriteter Online (EMINOL) Info om Covid-19 gjennom organisering av nettverk og oppsøkende aktivitet 300 000
Face 2 Face Brobygger Senter Koronaveiledningtelefon for somali og tigrinja talende 350 000
Flam Norge Opplyst! Informasjonstiltak gjennom oppsøkende arbeid 99 000
Forum For Integrering og Dialog Asker Aktivitet/arbeid med Covid 19 300 000
Frelsesarmeèn Råd og Veiledning til arbeidsinnvandrere i Oslo 600 000
Grace Center Race Center For Peace and Developmet Informasjonstiltak om korona til den Norsk-Somaliske befolkningen 286 000
Groruddalen Think Tank Koronainformasjon i Groruddalen 650 000
Grønland Foreldre og Barn Gruppe Sammen mot epidemien! Sammen er vi sterke! 200 000
Hadsel Frivilligforening Informasjonstiltak for innvandrerbefolkning i Hadsel 115 000
Halden Frivilligsentral Smittevernambassadører i Halden med informasjon og engasjement 300 000
Hiv Norge Omsorg, glede, trygghet og fakta om korona 125 000
Hjerte for Sandnes Koronatiltak med Hjerte for Sandnes 200 000
Holmlia Nærmiljøsenter og Frivilligsentral Innvandrer og koronainformasjon 400 000
Hopeful Hopeful gir koronaråd 99 000
Idrettsrådet i Stavanger Informasjonstiltak Idrettsrådet Stavanger om koronaviruset 2021 60 000
Indica Mihi - Fortell meg Fortell meg hva du trenger å vite for at du bedre håndterer  korona 85 000
Info123 Digital kampanje mot Covid-19 blant somaliere i Norge 450 000
Interkulturell Kvinne Gruppe Koronainformasjon og psykisk helse for innvandrere 200 000
Internasjonal Helse-og Sosialgruppe (IHSG) Informasjonsspredning og holdningsskapende tiltak om Covid-19 - 2021 500 000
Internasjonal Velferdsforening Trøndelag IVT - koronaprosjekt 2021 330 000
Inter- Nationals Hva som gjelder nå? 500 000
Islamsk Råd Norge Informasjonsarbeid om korona rettet mot innvandreregruppene 550 000
Korona Humanitær Hjelpegruppen Sammen i digital kommunikasjon 25 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Koronainformasjon i regi av KIA Velferd Oslo og KIA Øst 150 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Koronainformasjon i regi av KIA Velferd og KIA Sør 99 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Covid-19 informasjonsarbeid Rogaland 99 000
Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Koronainformasjon KIA Bjørgvin 50 000
Kvinnen A-Å Corona FM 20 000
Lin Likestilling og Inkludering og Nettverk LINs hjelpe- og informasjonstiltak for innvandrere 600 000
Lørenskog Sanitetsforening Sammen for Lørenskog 150 000
Maanta Utvikling Koronavaksinasjonsprogrammet- tiltapssset informasjon 50 000
Mangfoldhuset Stavanger Mangfoldshuset i Stavanger korona info utvalget 50 000
Mio Minoritetenes Interesseorganisasjon Oppsøkende informasjonstiltak Covid-19 99 000
MIRA Ressurssenter for innvandrer og Flyktningkvinner Minoritetskvinners egen innsats teller 700 000
Moss og Omegn Kvinneråd Dugnad - alle sammen. 420 000
Multikulturell Initiativ og Ressursnettverk (MIR) Dybdekunnskap for familien under koronapandemien 300 000
Muslimsk Dialognettverk Koronatiltak 2021 600 000
Muslimsk Råd Agder Informasjonstiltak om koronaviruset på Sørlandet 99 000
Nabo Norge Nabo Norge - i koronatid 260 000
Narvik Frivilligsentral  Informasjon om koronaviruset 2021 300 000
Nepali Jana Samparka Samiti (Jss Norway) Living amidst Corona 90 000
Nordic Chinese Communication Koronavirus informasjon til den kinesiske gruppen i Norge 2021 20 000
Norges Frivilligsentraler Informasjon om korona på ulike språk 750 000
Norge Røde Kors Informasjonstiltak om koronaviruset 800 000
Norges Unge Muslimer Koronatiltak mot barn, ungdommer og unge voksne (5-30 år) 500 000
Norsk Folkehjelp Bodø  Walk & talk 2 60 000
Norsk Folkehjelp Oslo Opprettelse av digitale ressursformidler grupper mot Covid-19 i Oslo 500 000
Norsk Senter for Training og Integrering- organisasjon Hold avstand 20 000
Norsk Tamilsk Helse Organisasjon Norsk-tamilsk koronatiltak 99 000
Norske kvinners Sanitetsforening Helseambassadører - utvidelse 325 000
Norwegian Charity Action (NCA) Informasjonstiltak om koronaviruset 2021 20 000
Norwegian-Chinese Women and Children Association Spre informasjon og råd/tiltak om koronapandemi på kinesisk 296 000
Nøtterø Sanitetsforening Brobyggerne i Færder 400 000
Open Hands For You Sammen mot korona 350 000
Oslo Døveforening Informasjon på norsk tegnspråk 60 000
Oslo Røde Kors Informasjonstiltak- Oslo Røde Kors 500 000
Pakistansk Kulturforening Skedsmo Vesten møter Østen 300 000
Papillon Kunnskap på ditt språk. Lev trygt i pandemien. 500 000
PARS Bevissthet fører til forebygging 50 000
Polonia Koronainfo polonia.no 600 000
Polsk-Norsk Forening Razen = Sammen Razem Kristiansand. Lokalavisa til polske innvandrere 400 000
Radio America Latina Lokalradio med viktig Korona infomasjon til minoriteter 400 000
Radio Inter FM Radio Inter FM – Koronainformasjon til innvandrerbefolkningen 500 000
Radio Mangfold Norge 91 Korona informasjon på Arabisk Språk 50 000
Radio Tamil / Then Tamil Osai Radio program angående  korona virus epidemien 2021 70 000
Rådet for Kulturkompetanse i Forebyggende Arbeid (RKF) Covid-19 studio- Formidling av korona-relaterte informasjon på Amharisk 340 000
Sagene Frivilligsentral  Stopp korona blant innvandrere i Sagene bydel 160 000
Samfunnsstiftelsen Ungdom mot Vold Informasjonstiltak om koronaviruset 2021 350 000
Sandefjord Frivilligsentral Smittevernambassadørene for innvandrerbefolkningen i Sandefjord 99 000
Sarpsborg Somaliske Organisasjon Forebyggende tiltak mot Covid-19 99 000
Sentral og Østeuropeisk Kulturforening (SØK) Koronainformasjon 95 000
Skeiv Verden Vest Filmserie om psykisk helse, korona og minoritetsstatus 200 000
Somaliere i Tromsø - SIT iRåd del 2 500 000
Somalisk Forening i Harstad og Omegn Informasjon om koronavirus for somalisk flykninger 60 000
Somalisk Velferdsforening Koronainformasjon 2021 370 000
Somalisk Velferdsforening for Østfold  Spredning av korona-informasjon og korona vaksiner på flere språk 220 000
Sortland Frivliigsentral Mot lysere tider 60 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon i Bergen Informasjon om korona til utsatte minoritetsmiljø i Bergen 500 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Korona informasjonstiltak i Bydel Stovner 700 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Koronavirus - informasjonstiltak ved PMV 600 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo Informasjonssenteret i Hollendergata 600 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Rogaland Informasjon, veiledning og støtte til sårbare og utsatte migranter 500 000
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø Informasjon om smittefare og smittevern - Korona - Fortsettelse 500 000
Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet Mangfold mot Korona: Fra informasjon til aktivitet 650 000
Stiftelsen Tamilsk Ressurs og Veiledningssenter Sammen skaper vi digitale minner 500 000
Stiftinga Grannehjelpa  Informasjonstiltak om koronaviruset for innvandrarbefolkningen i Kvam 99 000
Storhamar Fotball Informasjonstiltak for innvandrerbefolkningen i Hamar 50 000
Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet Kompass21 50 000
Syrisk Forening Null nye med påvist koronasmitte 75 000
Tabassum Kulturell og Sosial forening i Østfold Tilskudd for Tabassum forening 95 000
Tamilenes Solidaritetsgruppe i Norge Formidling av informasjon om koronavirus fra FHI og Helsenorge 50 000
Tamilsk Kvinne Organisasjon Formidling av informasjon om koronaviruset til tamilsk innvadrergruppe 40 000
Telemark innvandrerråd Vet mer og ta ansvar, stopp Covid-19, lev i harmoni! 500 000
Tilpasning av Informasjon og Veiledning Organisasjon Tivo Hvordan være bevisst på Korona pandemien - informasjonstiltak 50 000
Tusmo Association Flerespråklig informasjon om Covid-19 i Vestland og på Øslandet 500 000
Tverrkulturell helseinfo (THI) Begrense spredningen av koronaviruset blant innvandrere 400 000
Tyrkiske Foreningers Hovedorganisasjon i Norge Korona-informasjon til tyrkiske innvandrere 95 000
Ubumwe Family Sammen mot Koronaviruset 150 000
Ubuntu Afrika Informasjonsarbeid om korona 212 000
Unge Minoriteter Unge Minoriteters innsats mot Covid-19-Pandemien i Rogaland 99 000
Unity Spark Flerspråklig koronainformasjon 400 000
Utrop AS Koronainformasjon på lettlest norsk 650 000
Vintage baby Smittevernsagentene Mamas - Tillittsbasert smittevernsforebygging 150 000
Way Forward Covid-19-pandemien - formidlingsarbeid til fremmedspråklige 2021 470 000
Zomi Innkuan Norway Lager filmer om koronainformasjon for Zomi 30 000
Fant du det du lette etter?