Jobbsjansen

Sist oppdatert: 5. mars 2021

Kort om tilskuddet

 • 16. februar 2021: Regjeringen har i forbindelse med en ny tiltakspakke for integreringen av innvandrere, foreslått å styrke Jobbsjansen i 2021 med 25 millioner kroner (se tilleggsrundskriv). I tillegg er søknadsfristen  utvidet fra 25. februar til 10. mars 2021.
 • Hovedmålet med denne tilskuddsordningen er å øke sysselsettingen blant hjemmeværende innvandrerkvinner som står langt fra arbeidsmarkedet og som har behov for grunnleggende kvalifisering.
 • Jobbsjansen skal gjennom individuelt tilpasset program gi styrkede kvalifikasjoner for varig tilknytning til arbeidslivet og økonomisk selvhjulpenhet. 
 • Programmet skal ha et særskilt fokus på tidlig utplassering av deltaker på ordinær arbeidsplass. For de som trenger det skal det tilrettelegges for økt grunnleggende og formell kompetanse dersom det er nødvendig for å få deltakeren over i jobb eller ordinær utdanning.   
 • Tilskuddsordningen skal også bidra til kunnskapsutvikling.
 • Tilskudd til Jobbsjansen – Prosjektoversikt 2021

Hvem kan søke om tilskudd?

Alle kommuner kan søke om tilskudd til prosjekter som skal kvalifisere innvandrerkvinner ut i arbeid eller utdanning. Dere kan søke om tilskudd alene eller sammen med andre kommuner.

 Et prosjekt som det søkes om tilskudd til, må ha minst 10 deltakere.

Hvem er i målgruppen

 • Hjemmeværende innvandrerkvinner i alderen 18–55 år som i kke er avhengige av sosialhjelp, som ikke har tilknytning til arbeidslivet eller ordinær utdanning , og som har behov for grunnleggende kvalifisering.
 • Hjemmeværende innvandrerkvinner med overgangsstønad som hovedinntektskilde.
 • Innvandrerkvinner som har vært deltakere i introduksjonsprogram etter introduksjonsloven, hvis det har gått minst to år siden deltakerne fullførte eller mistet retten til introduksjonsprogram.

Varighet

Programmet kan vare inntil to år, med mulighet for forlengelse av programmet med inntil ett år, der dette anses som nødvendig og hensiktsmessig. For personer som mangler grunnleggende lese- og skriveferdigheter på eget morsmål kan programperioden utvides med ytterligere ett år, dvs. til sammen fire år.

Samarbeid med frivillige organisasjoner

Det oppfordres til samarbeid med frivillige organisasjoner som har fått støtte over Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner, del B,  der det kan være hensiktsmessig og bidra til måloppnåelse for de to ordningene.

Krav til prosjektene

 • Gjennomfører aktiviteter/tiltak som har som formål å medvirke til at mål for ordningen blir nådd.
 • Minst 70 prosent av deltakerne skal gå over i arbeid eller utdanning på videregående skolenivå eller på høyskole/universitet etter avsluttet program.
 • Kommuner som får støtte, forplikter seg til å dele kunnskap og erfaringer med andre kommuner og offentlige myndigheter med sektoransvar på integreringsfeltet for å styrke kvalifiseringsarbeid nasjonalt.  Kommunene skal også bidra i evaluering av ordningen.
 • Prosjektene skal ha nødvendig arbeidsmarkedskompetanse og etablere forpliktende og systematisk samarbeid med private og offentlige arbeidsgivere.
 • Prosjektene skal etablere forpliktende og systematisk samarbeid med relevante kommunale, fylkeskommunale og statlige sektormyndigheter.
 • Prosjekter som har deltakere under 25 år, skal etablere samarbeid med fylkeskommunens utdanningsadministrasjon og den fylkeskommunale oppfølgingstjenesten.
 • Prosjektene skal ved behov vurdere å tilby voksne deltakere utdanningsrettede løp med grunnskole eller elementer av yrkesrettet fagopplæring eller øvrig videregående opplæring.
 • Prosjektene skal ses i sammenheng med annet utviklingsarbeid i kommunen og bidra til en helhetlig og langsiktig planlegging og utvikling av kommunenes integreringsarbeid.
 • Kvalifiseringen skal tilpasses behovet for arbeidskraft i det lokale og regionale arbeidsmarkedet.
 • Tiltak og stønader i regi av NAV skal brukes både under gjennomføringen av programmet og når deltakerne kan formidles til ordinært arbeid.
 • Det forutsettes at prosjektet skal ses i sammenheng med øvrige statlige, regionale eller fylkeskommunale prosjekter som bidrar til oppfylling av målet med tilskuddsordningen.
 • Prosjektene skal følge opp deltakere som har avsluttet program, også de som har gått over til arbeid og utdanning, inntil ett år etter fullført program.

Tilskuddet dekker ikke

Finansiering av ordinær drift av tjenester, for eksempel drift av kvalifiseringssenter, flyktningkontor eller voksenopplæring. Investeringer og anskaffelser som inngår i ordinær drift.

Krav om personopplysninger

Kommunen skal innhente personopplysninger om deltakere i prosjektene, jf. integreringsloven § 41 første ledd bokstav b. IMDi kommer tilbake til kommunen med mer informasjon om hvilke opplysninger som skal innhentes, jf. integreringsforskriften. Opplysningene kan brukes av IMDi til forskningsformål, jf. integreringsforskriften.

Kommunen skal informere deltakerne om at det skal samles inn og behandles personopplysninger om deltakerne med hjemmel i integreringsloven § 41. Informasjon skal gis i samsvar med personvernforordningen kapittel III. Formålet med behandlingen er å foreta analyser for resultatoppnåelse og å videreutvikle tilskuddsordningen.

Stønad til deltakere

Deltakere i Jobbsjansen skal motta stønad.

Overgangsstønad

Deltakere som mottar overgangsstønad mottar denne uavkortet, uavhengig av fravær i Jobbsjansen.

Stønad til deltakere som ikke mottar overgangsstønad

Deltakere som ikke mottar overføringer i form av overgangsstønad, skal motta minimum folketrygdens grunnbeløp (1G). IMDis tilskudd kan benyttes til stønad opptil dette beløpet. Deltakerne må betale skatt av denne stønaden (se rundskriv). Utbetaling og beregning av stønad til deltakere i Jobbsjansen gjøres etter modell av introduksjonsordningen. Beregningen av stønaden følger mønsteret fra hovedtariffavtalen, se integreringsloven § 20.

Minimumsnivå på stønaden i Jobbsjansen er 1 G, uavhengig av alder. Om kommunen ser behov for å øke stønaden, må dette dekkes over kommunens eget budsjett. Stønaden per måned utgjør 1/12 av stønaden på årsbasis.

Ved fravær som ikke skyldes sykdom dokumentert med legeerklæring, eller andre tvingende velferdsgrunner som det er gitt tillatelse til, skal stønaden reduseres med trekk etter mønster av intregreringsloven § 21. Regelverket for trekk beskrives skriftlig for deltaker. Unntak er at det ikke er hjemmel for å gjøre avkortning i overgangsstønaden som følge av fravær i Jobbsjansen.

Samordning av stønad og ytelser fra NAV

Det er kommunens oppgave å samordne stønad til livsopphold gjennom Jobbsjansen med eventuell utbetaling av tiltakspenger til deltakere på arbeidsrettede tiltak fra NAV.

Dette får dere i tilskudd

I 2021 kan IMDi til sammen gi  135,3  millioner kroner i tilskudd til alle kommuner som søker, forutsatt at kvaliteten på prosjektene er god nok, og at de oppfyller vilkårene for ordningen.

Flerårig støtte

Kommunene kan søke om flerårig støtte. IMDi kan gi tilsagn om flerårig støtte med forbehold om Stortingets bevilgning for kommende budsjettår. IMDi vurderer søknadene og gjør vedtak om fordelingen av midler etter en  totalvurdering. Tilskuddsmidler tildeles for ett år om gangen.

Klageadgang

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl.) § 2. Kommunene har derfor ikke klageadgang jf. fvl. §§ 3. For øvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.

Slik søker dere

Logg inn i Søknadsportalen

I Søknadsportalen finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut.

Søknadsfristen er 10.03.2021.

Søknaden skal signeres elektronisk av rådmannen i kommunen / bydelsdirektøren i Oslo eller etter tildelt fullmakt i IMDis søknadsportal

 

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for remittering av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Søkers forutsetninger/kompetanse søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket
 • Informasjon om tilsvarende tiltak kommunen har gjennomført tidligere
 • Dato og saksnummer for tidligere prosjekter, hvis søker har tidligere mottatt  tilskudd fra IMDi

 Prosjektet/tiltaket:    

 • Begrunnelsen for søknaden
 • Mål for prosjektet, både kvantitative og kvalitative mål
 • Hvordan oppfyller prosjektet målsettingen med tilskuddsordningen
 • Målgruppe
 • Antall deltakere i prosjektet
 • Plan for rekruttering av deltakere
 • Plan for gjennomføring
 • Forventede resultater
 • Interne og eksterne samarbeidspartnere som kommunen vil samarbeide med om gjennomføring av prosjektet

 Finansiering:

 • Budsjettet for tiltaket/prosjektet
 • Hvordan prosjektet blir finansiert 
 • Størrelsen på egenfinansieringen – i antall kroner

Når utbetales tilskuddsmidlene

 • Tilskuddsmidlene utbetales to ganger i året, vår og høst.
 • Før første utbetaling må kommunen akseptere vilkårene i tilskuddsbrevet. Fristen for å akseptere tilskuddsbrevet er tre uker fra brevet ble sendt. Tilskuddet kan falle bort dersom IMDi ikke mottar akseptbrev innen fristen.

Bruk av midlene

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsførers  i 2021. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet. For flerårige prosjekter som har ubenyttede midler i 2021, kan ubenyttede midler videreføres til 2022. De ubenyttede midlene må rapporteres i tilskuddsrapport og prosjektregnskap for 2021  og framkomme i budsjett for 2022  i søknaden.

Dere skal bruke tilskudd et i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som framgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal kommunen sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at kommunen har fått samtykke fra IMDi.    

Hvis kommunen samarbeider med andre aktører om prosjekter/tiltak, skal den gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.    

Dersom prosjektrapport, årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at dere opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette rundskrivet, kan IMDi    

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Rapportering

Frister for rapportering

 • 15.9.2021  – en kort statusrapport om gjennomføringen av prosjektet
 • 15.2.2022  – tilskuddsrapport/årsrapport og prosjektregnskap

Tilskuddsrapporten (i februar 2022) skal inneholde resultat- og måloppnåelsen og regnskap. Nærmere rapporteringskrav finner dere i tilskuddsbrevet.

IMDi vil i god tid før rapporteringsfristen oversende informasjon om hvordan rapporteringen skal skje via IMDis nettbaserte løsninger. I  tilskuddsrapporten må kommunen dokumentere hvordan arbeidet har bidratt til å nå målet med tilskuddsordningen, og redegjøre for resultater, ressursbruk og utfordringer.

Dere skal levere prosjektregnskap med oversikt over prosjektets inntekter og utgifter i 2021. Prosjektregnskapet skal være godkjent av prosjektansvarlig og av prosjektansvarliges overordnede i kommunen/bydelen.

Prosjektene skal følge opp deltakere som har avsluttet programmet, også de som har gått over til arbeid og utdanning, i inntil ett år etter fullført program.

Dere skal også rapportere på deltakernivå. Dette får dere mer informasjon om etter hvert.

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene.

Rundskriv

Rundskriv 2021

Rundskriv 2021 - tillegg

Kontakt 

Fant du det du lette etter?