Tilskot til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkarar i mottak

Sist oppdatert: 19. april 2021

Kort om tilskotet

 • Tilskotsordninga består av to typar tilskot: asylnorsk og samfunnskunnskap (kulturtilskot).
 • Tilskota blir automatisk utbetalte til kommunar for asylsøkarar i mottak som er i målgruppa for plikt til opplæring i norsk og opplæring i samfunnskunnskap (norsk kultur og norske verdiar).

Mål for ordninga

 • Tilskota skal bidra til at vertskommunar for mottak gjennomfører opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdiar for asylsøkarar i mottak, slik at asylsøkarar raskt får kjennskap til norsk språk, kultur og samfunnsliv.
 • Målet med tilskotsordninga er at asylsøkarar kan oppfylle sin plikt til å delta i 175 timar opplæring i norsk og 50 timar opplæring i norsk kultur og norske verdiar i mottak

eller

 • Målet med tilskotsordninga er at asylsøkarar kan oppfylle sin plikt til å delta i inntil 175 timar opplæring i norsk og 25 timar opplæring i samfunnskunnskap

Kven er i målgruppa

 • Asylsøkarar som bur i mottak, og som er over 18 år, har plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap. Plikta gjeld ikkje dersom asylsøkaren
  • får søknaden sin behandla etter hurtigprosedyrar i Utlendingsdirektoratet
  • blir nekta å få asylsøknaden realitetsbehandla etter utlendingslova § 32
  • bur på ankomstsenter eller i transittmottak
  • har fått avslag frå Utlendingsdirektoratet på søknad om vern

Korleis blir tilskota berekna

 •  Tilskota er ein fast sats og blir utbetalte til vertskommunen der asylsøkarane bur i mottaka.
 • Personar kan berre utløyse tilskota éin gong.
 • Dersom ein person flyttar mellom kommunar, blir tilskota delte likt mellom til- og fråflyttingskommunen. Denne delinga skjer berre éin gong.

Slik får kommunen tilskot

Tilskota blir utbetalte automatisk. Det skjer tidlegast i kvartalet etter at personar i målgruppa er registrerte inn i ordinært mottak.

Dette får kommunen i tilskot

Tilskot  Sats i kroner
Asylnorsk 14 700

Norsk kultur og norske verdiar

Samfunnskunnskap

4 000

2 000

Når blir tilskotsmidlane utbetalte

Planlagd utbetaling Utbetalinga gjeld
Veke 35 Nye personar i målgruppa 1.1.-31.3.2021
Veke 37 Nye personar i målgruppa 1.4.-30.6.2021
Veke 46 Nye personar i målgruppa 1.7.-30.9.2021
Veke 7, 2022 Nye personar i målgruppa 1.10.-31.12.2021

Tilskotskalkulator

Rundskriv

Kontakt oss

Ta kontakt med Kontaktsenter for IMDinett dersom de har spørsmål om tilskota.

Fant du det du lette etter?