Tilskudd til klippekortordning for norskopplæring

Sist oppdatert: 19. januar 2022

Kort om tilskuddet

 • Formålet med tilskuddsordningen er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud til innvandrere som har behov å styrke sine norskferdigheter, ved at disse gis tilbud om et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring. Målsetningen er på sikt å få deltakerne opp på nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk.
 • Ramme for 2021: 30 mill. kroner. Rammen vil bli fordelt gjennom to søknadsrunder.
 • Søknadsfrister: 17. mars og 16. august 2021 
 • 2. mars 2021: Webinar om regjeringens norskinnsats: Hvordan bidra til at flere voksne innvandrere lærer seg mer og bedre norsk? Her presenterer IMDi sitt arbeid med norskinnsatsen, herunder tilskuddet til klippekort og til frivillig norsktrening.
 • Første søknadsfrist er ute. Se oversikt over hvem som har mottatt tilskudd nederst på siden.

Hvem er i målgruppen 

Målgruppen er voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter, med behov for å lære mer norsk, uavhengig av botid i Norge og innvandringsårsak.

De som skal få tilbud om norskopplæring på klippekortordningen er personer som har brukt opp sine rettigheter til opplæring etter introduksjonsloven eller integreringsloven, eller som ikke har rett til slik gratis opplæring.

Deltakere som, på sikt eller innenfor rammen av ordningen, har mulighet til å komme opp på nivå B1 eller høyere i muntlig og/eller skriftlig norsk, prioriteres.

Tilskuddsmottakere 

Godkjente, private tilbydere av norskopplæring for voksne innvandrere kan søke.

For å kunne motta støtte må søker oppfylle ett av disse kravene:

 1. være godkjent av Kompetanse Norge som privat tilbyder av opplæring i norsk, norsk og samfunnskunnskap, eller nettbasert norskopplæring
 2. være en privat tilbyder eller studieforbund som har avtale med en kommune om å drive norskopplæring for innvandrere

Søknad om tilskudd kan fremmes i samarbeid med arbeidsgiver eller frivillige organisasjoner

Kriterier for å få tilskudd 

Klippekortordningen skal være et supplement til tilbudet om norskopplæring kommunene tilbyr i dag, og skal bidra til innovasjon i metoder for norskopplæring hvor frivillige organisasjoner og offentlige og private aktører samarbeider.  

Opplæringstilbudet skal kun omfatte norsk. Det skal være tilpasset den enkelte deltakers behov, og kunne foregå på dagtid eller kveldstid, ha ulik intensitet, foregå i klasserom/fysisk tilstedeværelse, som nettbasert opplæring, eller som en kombinasjon av ulike opplæringsformer. 

Dette kan dere få i tilskudd 

Det kan søkes støtte til norskopplæringstimer for deltakere som faller inn under målgruppen.  

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr. 10 000 per klippekortdeltaker, som vil tilsvare om lag 80-100 timers opplæring på klippekortordningen. 

Hva kan tilskuddet dekke? 

Det kan søkes om et samlet tilskudd på inntil kr. 10 000 per klippekortdeltaker. Satsen skal dekke alle kostnader i forbindelse med opplæringen, som kartlegging av deltakere ved kursstart, forberedelser, undervisning, motivasjonsarbeid, møter, utarbeidelse av materiell, retting av oppgaver og evaluering. 

Opplæringstilbudet skal kun omfatte norsk, men kan ses i sammenheng med andre kompetansehevende tiltak. 

Hvilke prosjekter kan få støtte? 

 I vurdering av søknader legger IMDi vekt på følgende:      

 • Tilbudet er fleksibelt og tilpasset den enkelte deltakers behov. 
 • Tilbudet er tydelig spisset mot bestemte målgrupper 
 • Tydelige mål for norskopplæringen, utover målet om å nå B1-nivå i norsk (f.eks. deltakerne opplever økt livsmestring, styrking av foreldrerollen, styrket samfunnsdeltakelse). 
 • Opplæringstilbudet skal knyttes opp til andre opplæringstilbud, og være en del av et lengre opplæringsløp, og dermed gi synergieffekt. 
 • Tilbudet gjennomføres i samarbeid med andre aktører, offentlige eller frivillige. 

Slik søker dere 

Logg inn i Søknadsportalen

I søknadsportalen finner dere også informasjon om hvordan søknadsskjemaet skal fylles ut. 

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert. 

Når utbetales tilskuddsmidlene?  

 • Pengene blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert. 
 • Er tilskuddet på over 30 000 kroner, blir utbetalingen delt i to terminer, vår og høst. 

Rapportering 

Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap: 

 • I årsrapporten skal tilskuddsmottaker blant annet rapportere på antall deltakere på norskopplæringstilbudet, omfang av kurset og måloppnåelse for deltakerne etter avsluttet kurs, eller ved slutten av året. 
 • En regnskapsrapport som skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser. 
 • Tilskuddsmottakere som mottar støtte på 100 000 kroner eller mer, skal sende inn årsregnskap. Dette skal være revidert av statsautorisert eller registrert revisor. 
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsføres i 2021. Dersom tilskuddet ikke kan brukes til formålet i den perioden, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet. 
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte. 
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd). 

Rundskriv 

Rundskriv 2021

Klageadgang 

Det er mulig å klage på IMDis eller kommunens avgjørelse. Klagefristen er tre uker. 

IMDi er klageinstans for tilskudd gitt av kommunene.

Kunnskapsdepartementet er klageinstans for tilskuddene IMDi forvalter. 

Kontakt oss 

For tekniske og faglige spørsmål om tilskuddsordninger for frivillige organisasjoner, kontakt oss på Fri-tilskudd@imdi.no eller telefon: 40 02 10 05. 

Disse har fått tilskudd

Etter første søknadsrunde, som hadde frist 17. mars, har følgende tilbydere fått tildelt midler:

 • AOF Vestlandet – Agder
 • AOF Vestlander
 • Vesterålsprodukter
 • Lingu AS
 • Studieforbundet AOF Norge
 • Norsklærer Helene J. Våtvik
 • Punies norskopplæring for voksne innvandrere
 • Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet
 • Alfaskolen As
Fant du det du lette etter?