Skjermtolking: et satsningsområde

IMDi har i 2021, i tråd med arbeids- og sosialdepartementets planer for tolkefeltet, etablert skjermtolking som et eget satsningsområde. Vi jobber med å innhente og distribuere kunnskap som skal bidra til økt og bedre bruk av tolk over skjerm.

Sist oppdatert: 8. februar 2023

Tolkeloven stiller krav om bruk av kvalifisert tolk over hele landet

Tolkelovens krav om bruk av kvalifisert tolk gjelder for alle fagpersoner i offentlig sektor. Leger og sykepleiere, dommere i rettssystemet, politifolk, NAV-ansatte og saksbehandlere i små og store kommuner rundt omkring i landet. Det dreier seg om et stort antall fagpersoner og de befinner seg ikke kun i de store byene. Tvert imot. Enhver kommune i Norge med minoritetsspråklige innbyggere kan få bruk for tolk. Ofte vil det være mulig å planlegge samtalen god tid i forveien, men behovet for tolk kan også være akutt.

Skjermtolking øker tilgangen på kvalifiserte tolker

Til tross for at Nasjonalt tolkeregister inneholder et stort antall kvalifiserte tolker som øker hvert år, er det ikke slik at fagpersoner har ubegrenset tilgang på tolker til enhver tid. Skjermtolking er en god løsning når det er vanskelig å finne fremmøtetolk. Det kan være vanskelig fordi det er for lang reiseavstand til nærmeste kvalifiserte tolk, eller fordi behovet for tolk er akutt og hvert minutt teller. Fagpersoner i offentlig sektor har ved bestilling av skjermtolkeoppdrag mulighet til å kontakte tolker bosatt hvor som helst i landet. Det betyr at alle tolker i Nasjonalt tolkeregister er innen rekkevidde. Ved ledig kapasitet kan tolken via skjerm koble seg på en samtale i løpet av få minutter. Skjermtolkeoppdrag gjør det også mulig for tolken å frigjøre reisetid og organisere kalenderen sin effektivt. 

Instruksjons- og informasjonsmateriell om skjermtolking

IMDi samarbeider med fagpersoner, tolker, utdannelsesinstitusjoner, psykologer, ergoterapeuter m.fl. for å fremskaffe oppdatert viten om skjermtolking og produsere og distribuere informasjonsmateriale som kan bidra til å forbedre kvaliteten på tolkesamtalene.

Instruksjonsfilmer

Se våre to instruksjonsfilmer, som viser hvordan tolken med enkle grep kan forbedre sin arbeidssituasjon. Fagpersoner vil også ha utbytte av å se filmene.

Samtaleguide

Samtaleguiden viser rolle- og ansvarsfordelingen mellom fagperson og tolk. Guiden er laget som en enkel huskeliste i A-4 format som partene kan ha for hånden ved skjermtolking.

Veikart for skjermtolking 2022

Ny side om tekniske rammebetingelser for skjermtolking

En vellykket tolkesamtale over skjerm er avhengig av utstyr og teknologi som skal virke sammen og som er egnet for formålet. Vi vil samle og tilgjengeliggjøre retningslinjer, råd og tips til hva slags utstyr du trenger og hva du må passe på ved tolking over skjerm.

E-læringskurs om skjermtolking for fagpersoner og tolker

E-læringskurset vil gi en grunnleggende innføring i de viktigste aspektene ved skjermtolking, inkl. lovmessige plikter, roller og ansvar, utstyr og omgivelser m.m. 

Informasjonsfilm om skjermtolking for fagpersoner

Vi skal lage en informasjonsfilm rettet mot fagpersoner. Kvaliteten på en tolket samtale over skjerm er avhengig av at fagpersonen vet hva hen skal gjøre før, under og etter samtalen. Filmen skal tydeliggjøre fagpersonens ansvar og hva hen kan gjøre for å forbedre vilkårene for samtalen.   

Holdningskampanje om skjermtolking

Det er mye som tyder på at det historisk har oppstått en skepsis til tolking over skjerm. Både blant fagpersoner og tolker. Dårlig nettforbindelse, dårlige programvareløsninger og uavklarte rolleforhold er mulige forklaringer. I takt med den teknologiske utviklingen har utgangspunktet imidlertid blitt bedre år for år og med IMDis satsning på tilgjengeliggjøring av kunnskap er veien banet for nye holdninger. Holdningskampanjen vil vise hvordan dagens muligheter og betingelser for skjermtolking gjør fortidens dårlige erfaringer irrelevante. 

Samle og tilgjengeliggjøre kunnskap og beste praksis

I IMDi lener vi oss på våre gode kontakter og samarbeidspartnere. For å kunne samle og tilgjengeliggjøre kunnskap, beste praksis og anbefalinger om skjermtolking er vi avhengige av et godt samarbeid med et stort nettverk av folk med ekspertise på området. Utdannelsesinstitusjonene OsloMet og HVL, forskere og spesialister, private og offentlige tolkeformidlere og offentlige aktører med høy spisskompetanse på bruk av tolk, som UDI, er noen eksempler. Dette samarbeidet ligger til grunn for satsningsområdet skjermtolking og er en kontinuerlig prosess.

Ikon_Skjermtolking_u_tekst.png Skjermtolking er en viktig forutsetning for en vellykket implementering av tolkeloven og et satsningsområde for IMDi. 

 

Fant du det du lette etter?