Smittesituasjonen blant innvandrere og lokalt informasjonsarbeid

IMDi ser med bekymring på den høye smittesituasjonen blant innvandrere, og oppfordrer kommunene til å sørge for tilpasset kommunikasjon og økt samarbeid med frivillige organisasjoner for å nå alle innbyggere.

Sist oppdatert: 12. november 2020

IMDi ser med bekymring på den høye smittesituasjonen blant innvandrere. Vi har derfor sendt et brev til alle landets ordførere og rådmenn om denne situasjonen. Vi minner på at kommunene må sørge for tilpasset kommunikasjon ved bruk av kvalifisert tolk og oversatt informasjonsmateriell, slik at sine tjenestemottakere får tilgang til likeverdige tilbud til tross for språkbarrierer. Vi oppfordrer også til økt samarbeid med frivillige organisasjoner og ressurspersoner blant innvandrerbefolkningen om informasjonsspredning og tiltak. Mange frivillige organisasjoner og ressurspersoner bidrar med informasjonsspredning og kan være nyttige samarbeidspartnere lokalt.

Folkehelseinstituttet melder om at personer født utenfor Norge er overrepresentert blant de med påvist smitte og sykehusinnleggelser relatert til covid-19. Innvandrere utgjør ca. 15 prosent av befolkningen i Norge. I uke 45 var andelen utenlandsfødte blant meldte tilfeller 37 prosent og andelen inneliggende med covid-19 født utenfor Norge var 54 prosent. 

Statsminister Erna Solberg hadde dialogmøte med et utvalg av organisasjoner av og for ulike innvandrergrupper 5. november. Bakgrunnen for møtet er den langvarig høye og økende korona-smitten blant flere innvandrergrupper. Formålet var å be om hjelp til å nå bedre ut med budskap om korona-smitte, sykdom og tiltak for å stanse spredningen av pandemien.

IMDi bevilget i vår og sommer tilskuddsmidler til frivillige organisasjoner til informasjonstiltak om covid-19 til innvandrerbefolkningen. Seks landsdekkende organisasjoner mottok kr 6.580 mill (Røde Kors, Caritas, Norges frivillighetssentraler, Norske kvinners sanitetsforening, Kristent interkulturelt arbeid og Norsk folkehjelp). Ytterligere 20 mill. kr. ble tildelt 142 tiltak landet rundt. Regjeringen foreslår tilskudd til informasjonsarbeid rettet mot innvandrerbefolkningen også for 2021 i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet.

IMDi har egen side med korona-informasjon på ulike språk som samler informasjon fra offentlige myndigheter og nasjonale kunnskapssentre på ulike språk. IMDi har også en side med eksempler på godt informasjons- og integreringsarbeid under korona-situasjonen utført av kommuner og frivillige organisasjoner, og som kan være til inspirasjon for andre.

Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet har også laget en kommunikasjonspakke til bruk ved lokale utbrudd, der det vises til forberedelser kommunen bør gjøre som å kartlegge behovet for språklige tilpasninger og samarbeid med bl.a. frivillige organisasjoner og lokale ressurspersoner for å nå alle innbyggere.

Fant du det du lette etter?