Endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven (Integreringspakke III) vedtatt

Stortinget har vedtatt endringer i midlertidige lover om tilpasninger i introduksjonsloven og integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 (integreringspakke III).

Sist oppdatert: 23. juni 2021

Bakgrunnen for tiltakene i integreringspakkene og de midlertidige lovene er blant annet at koronapandemien har hatt konsekvenser for både innholdet i og omfanget av opplæring og program og for deltakernes læringsutbytte. I tillegg har koronapandemien ført til høy arbeidsledighet, og særlig deltakere med lav formell kompetanse og liten yrkeserfaring kan få utfordringer med å komme i jobb.

Forlengelse av tiltakene utvidet introduksjonsprogram og utvidet opplæring i norsk

Endringene som er vedtatt innebærer at målgruppene for tiltakene utvidet introduksjonsprogram og utvidet opplæring i norsk er utvidet:

  • Deltakere som startet introduksjonsprogrammet mellom 1. januar 2019 og 1. januar 2020 (utvidelse fra 1. juli 2019), har rett til å få utvidet programmet med inntil fire måneder, dersom den enkelte har behov for slik utvidelse for å komme i jobb eller utdanning.
  • Deltakere som har rett og plikt til å delta i opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven § 17 første ledd og som avslutter opplæringen mellom 1. januar 2021 og 31. desember 2021 (utvidelse fra 30.jun 2021), har rett til utvidet opplæring i norsk i inntil fire måneder.

Det er viktig å merke seg at mens utvidet tid i introduksjonsprogrammet er en behovsprøvd rett, det vil si at kommunene først skal vurdere om de mener det er behov for utvidet introduksjonsprogram, så er ikke utvidet opplæring i norsk behovsprøvd.

Deltakerne i målgruppen for utvidet opplæring i norsk har rett til utvidet opplæring i inntil 4 mnd. Det kommunene skal vurdere er omfanget av opplæringen, ikke om den enkelte skal ha utvidet opplæring i norsk.

Kommunene må kartlegge og gi tilbud til deltakere som omfattes av tiltakene

Det er svært viktig at kommunen setter seg godt inn i informasjonen om hvem som omfattes av tiltakene, og gir utvidet tilbud til de deltakerne tiltakene gjelder for.

Utbetaling av midler

Tilskuddssatsen til kommunene per deltaker som får utvidet introduksjonsprogram er 45 000 kr, og satsen per deltaker som har rettighet til utvidet norskopplæring er 8 000 kr. 

IMDi vil komme med ytterligere informasjon til kommunene knyttet til framgangsmåte for utbetaling av tilskudd etter sommeren.

Informasjon og veiledning

IMDi oppfordrer kommunene å lese veiledningen til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven ved eventuelle spørsmål. Ved behov for ytterligere oppklaringer om tolkninger av regelverket bes kommunene om å kontakte Statsforvalteren i det aktuelle fylket, eller eventuelt å sende en henvendelse til post@imdi.no.

Statsforvalterne og IMDi svarer på spørsmål vedrørende integreringspakkene og de midlertidige lovverkene fortløpende, men grunnet ferieavvikling i sommerperioden vil det kunne måtte påregnes noe ventetid.

Se også:

Fant du det du lette etter?