Informasjon om integreringspakke II

Stortinget har vedtatt tiltakspakker og midlertidige lover på integreringsområdet som følge av pandemien. Integreringspakke II gir mulighet for å utvide introduksjonsprogrammet og norskopplæring.

Sist oppdatert: 7. april 2021

I forbindelse med integreringspakke II vedtok Stortinget 9. mars 2021 endringer i midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser av pandemien.

Endringene innebærer en utvidelse av integreringspakken som ble vedtatt våren 2020. Mange kommuner har tatt i bruk virkemidlene i integreringspakken, men det er ønskelig at flere kommuner tar i bruk de ulike tiltakene. IMDi har i samarbeid med Kompetanse Norge utarbeidet både veiledning til midlertidig lov til introduksjonsloven og veiledning til midlertidig lov til integreringsloven.

Endringene i midlertidig lov til introduksjonsloven innebærer blant annet at flere deltakere i introduksjonsprogrammet kan få utvidet tilbud i norsk og samfunnskunnskap.

Integreringspakke II gir mulighet for å utvide introduksjonsprogrammet og norskopplæringen med fire måneder. 

Tilskuddssatsen til kommunene per deltaker som får utvidet introduksjonsprogram er 45 000 kr, og satsen per deltaker som får utvidet norskopplæring er 8 000 kr. 

Utvidet programtid innebærer at deltakere som er i sluttfasen av introduksjonsprogrammet får rett til utvidet programtid ved behov. Deltakerne som var i sluttfasen høsten 2020 kunne få utvidet program på inntil seks måneder, mens deltakere som er i sluttfasen denne våren kan få utvidet program med inntil fire måneder ved behov.

Utvidet norskopplæring innebærer at personer som er i avslutningen av sin opplæring i norsk og samfunnskunnskap får rett til utvidet opplæring. De som var i slutten av sin opplæring i fjor høst hadde rett til inntil 6 måneders utvidet opplæring, mens de som skal avslutte opplæringen denne våren har rett til inntil 4 måneders opplæring.

Et viktig poeng her er at mens utvidet tid i introduksjonsprogrammet er en behovsprøvd rett – det vil si at kommunene først skal vurdere om de mener det er behov for utvidet introduksjonsprogram - så er ikke utvidet norskopplæring behovsprøvd. Deltakerne i målgruppen for utvidet norskopplæring har rett til utvidet norskopplæring. Det som kommunene skal vurdere er omfanget av opplæringen – ikke om den enkelte skal ha utvidet norskopplæring.

Les mer om hvem som omfattes av målgruppene i veiledningen til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven.

Kommunene må kartlegge hvem som omfattes av tiltakene og gi tilbud

Det er svært viktig at kommunen setter seg godt inn i informasjonen om hvem som omfattes av tiltakspakken, og gir tilbud til de deltakerne den gjelder for.

Rapporteringsløsning for utbetaling av midler

IMDi har sendt ut en rapporteringsløsning hvor kommunene må rapportere antall personer i målgruppene som får tilbud. Det er kommunenes ansvar å sikre at antall deltakere de innrapporterer tilsvarer antallet som faktisk mottar tilbud fra kommunen. Basert på innrapporteringen og påfølgende kontroll, vil kommunen motta tilskudd innen sommeren. Svarfristen er 4. juni. Mer informasjon.

fagverkstedet 2021, webinar 1: Kvalifiseringsarbeid under koronapandemien 8. april formidlet statssekretær Grunde Kreken Almeland viktig informasjon om integreringspakkene. IMDi svarte også på spørsmål som har kommet inn fra kommunene om de midlertidige lovene og la frem plan for utbetaling av tilskudd til utvidet introduksjonsprogram og utvidet norskopplæring.

Fant du det du lette etter?