Nasjonal brukerundersøkelse blant introduksjonsdeltakere i 2021

Introduksjonsprogrammet er viktig for integreringsarbeidet i Norge. Men hva mener de som deltar? For andre gang skal IMDi gjennomføre en nasjonal brukerundersøkelse blant deltakere. Alle kommuner oppfordres til å bli med.

Sist oppdatert: 9. desember 2021

Undersøkelsen kartlegger den enkelte deltagers opplevelse av nytte, motivasjon og trivsel. Vi stiller også spørsmål om temaer som relasjon med lærer og programrådgiver, veiledning og digitale hjelpemidler.

For å få gjennomført undersøkelsen, er IMDI avhengig av at den enkelte kommune selv tilrettelegger for at deltakere i introduksjonsprogrammet kan dele sine erfaringer. Målet er at undersøkelsen skal gi verdifull innsikt både for den enkelte kommune, og for videreutvikling av introduksjonsprogrammet nasjonalt. Den tekniske løsningen gjør det enkelt og lite ressurskrevende for kommunene å tilrettelegge for undersøkelsen.

Les mer om brukerundersøkelsen.

Slik kan din kommune delta i årets brukerundersøkelse

Kommuner som ønsker å delta, kan registrere kontaktperson(er) innen 15. oktober 2021. Registrer at din kommune vil delta.

Undesøkelsen kan besvares i perioden 21. oktober til 31. januar 2021. (Svarfristen er utvidet på grunn av smitteverntiltak i forbindelse med pandemien.)  

Undersøkelsen er oversatt til flere språk

Undersøkelsen er oversatt til 18 språk/dialekter, både som tekst og lyd. Det samme er invitasjon og veiledning. Den enkelte deltager kan videre velge om han eller hun ønsker å besvare undersøkelsen på PC, nettbrett eller mobiltelefon.

Veiledning for kommuner 21. oktober

Vi arrangerer også et eget webinar for kommuner om hvordan undersøkelsen kan gjennomføres og tilrettelegges. Invitasjon til webinaret sendes til kommuner som har registrert seg for deltakelse i undersøkelsen i 2021. Registrer at din kommune vil delta.

Svarene gir verdifull innsikt

Når spørreundersøkelsen er gjennomført, vil kommuner som deltar få tilgang til introduksjonsdeltakeres samlede svar. Kommuner som tilrettelegger for å besvare spørreundersøkelsen, vil dermed kunne få verdifull kunnskap om hvordan egne deltakere opplever introduksjonsprogrammet. I tillegg vil det være mulig for kommunene å sammenlikne sine resultater med andre kommuner, fylker og på nasjonalt nivå. Vi publiserer også nøkkeltall og nettartikler om sentrale nasjonale funn.

Slik gjennomførte Lunner kommune fjorårets undersøkelse

I videoen kan du se en deltaker og en leder for den kommunale flyktningtjenesten dele sine erfaringer med å gjennomføre brukerundersøkelsen, samt hvorfor de har valgt å delta.

En av fire introduksjonsdeltakere besvarte undersøkelsen i 2020

Fjorårets undersøkelse ble besvart av om lag 2 700 deltakere fra 150 kommuner. Dette tilsvarte en fjerdedel av alle som deltok i introduksjonsprogram i perioden undersøkelsen ble gjennomført. Tilbakemeldingene fra kommunene tyder på at restriksjoner i forbindelse med koronapandemien forhindret mange fra å delta. I år kan forhåpentligvis kommunene i enda større grad tilrettelegge for gjennomføring av undersøkelsen, slik at flere introduksjonsdeltakere kan dele sine opplevelser i programmet.

Les mer om resultatene fra 2020-undersøkelsen.

 

Fant du det du lette etter?