Viktige endringer i integreringsloven og integreringsforskriften

Det er gjort endringer i integreringsregelverket. Noen av endringene har allerede trådt i kraft, mens andre trer i kraft 1. august 2023. Det er svært viktig at kommunene gjør seg kjent med regelendringene, slik at kommunene fatter riktige vedtak.

Sist oppdatert: 30. desember 2023

Utvidet norskopplæring for personer med kollektiv beskyttelse   

Bakgrunn og formål 

Revidert nasjonalbudsjett ble vedtatt 16. juni. Bevilgningen til tilskudd til opplæring i norsk for personer med midlertidig kollektiv beskyttelse ble økt med 125,7 millioner kroner. Bevilgningen skal legge til rette for at kommuner som har kapasitet, kan gi opplæring i norsk utover ett år til personer i målgruppen som har behov for det for å nå et minimumsnivå i norsk, jf. integreringsforskriften §§ 27 og 28. Utvidet opplæring i norsk skal gis i tilknytning til opplæring gitt med hjemmel i integreringsloven § 37 d.  
 

Formålet med utvidelsen er å legge til rette for at deltakerne får et godt nok norsknivå til å delta i arbeidslivet, eller fases inn i arbeidslivet ved å lære norsk og jobbe samtidig, eller gå over til videre utdanning. 

Egen forskriftsbestemmelse 

Det er vedtatt en ny forskriftsbestemmelse som regulerer ordningen, se integreringsforskriften § 43g. Bestemmelsen trådte i kraft 1. juli og opphører 1. juli 2024.  

Kommunen har fritt skjønn

Hvor vidt ytterligere norskopplæring skal gis, er opp til kommunens frie skjønn. Dersom kommunen velger å gi ytterligere opplæring, må det fattes enkeltvedtak om dette. Det kan klages på kommunens vedtak om utvidet norskopplæring. 

Varighet og tilskudd 

Det kan fattes vedtak om utvidet opplæring i inntil 6 måneder av gangen. Dersom kommunen fatter vedtak om utvidet norskopplæring, vil dette utløse tilskudd på  
27 450,- per vedtak om utvidet norskopplæring.   

For personer som har videregående nivå eller høyere fra før, kan kommunen innvilge inntil 6 måneders utvidet norskopplæring, slik at samlet opplæring blir 18 måneder, med tillegg av godkjent permisjon. For denne gruppen vil det altså gis tilskudd for ett vedtak om utvidet norskopplæring.  

For personer som ikke har utdanning på videregående nivå fra før, kan kommunen innvilge utvidet norskopplæring med seks måneder av gangen i inntil to år, slik at de til sammen kan få inntil tre år norskopplæring med tillegg av godkjent permisjon. For gruppen nevnt over vil det altså kunne fattes inntil 4 vedtak om utvidet norskopplæring. Det vil bli utbetalt 27 450,- for hvert vedtak om utvidelse.  

Tilskuddet tilfaller kommunen som fatter vedtaket, og ikke eventuelle tilflyttingskommuner.   

Overgangsregler 

Personer som har gjennomført 12 måneders opplæring i norsk før § 43g trer i kraft vil kunne gis utvidet opplæring i norsk selv om dette ikke skjer i tilknytning til norskopplæring etter integreringsloven § 37 d.  

NIR  

IMDi jobber nå med tilpasning av NIR slik at kommunen skal kunne registrere vedtak om utvidet norskopplæring i NIR. Det vil ta noe tid før dette er på plass. Kommunene må inntil videre registrere vedtak om utvidet norskopplæring i egne systemer og etterregistrere vedtaket i NIR når funksjonalitet for dette er på plass.  Maler for vedtak om utvidet norskopplærling er publisert her. IMDi vil komme tilbake med nærmere informasjon om registrering i NIR etter sommeren. Informasjonen vil bli lagt ut her, se Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) | IMDi 

Utbetaling av tilskudd 

Utbetaling av tilskudd vil skje på bakgrunn av registrerte vedtak om utvidet norskopplæring i NIR. Tidspunktet for utbetaling av tilskudd er derfor avhengig av når funksjonalitet for slike vedtak er på plass i NIR. Tilskudd vil bli utbetalt inneværende år. IMDi vil informere kommunene nærmere om når og hvordan tilskuddet vil bli utbetalt via rundskriv og status for utbetaling av norsktilskudd.  

Kilder 

For innhold i budsjettpost om tilskudd til opplæring i norsk for personer med kollektiv beskyttelse, se Prop. 118 S (2022–2023), kapittel 672, Post 60 Tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere. 

For informasjon om ordlyden i vedtatt forskriftsbestemmelse, se https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-06-26-1106    

https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-06-09-24

Endringer i de midlertidige bestemmelsene for personer med kollektiv beskyttelse 

De midlertidige bestemmelsene videreføres 

De midlertidige reglene for personer med kollektiv beskyttelse er videreført med enkelte endringer og presiseringer. Den viktigste innholdsmessige endringen er at deltakere i introduksjonsprogram etter de midlertidige reglene skal ha både rett og plikt til kompetansekartlegging. Endringene trådte i kraft 2. juni 2023 og oppheves 1. juli 2024. 

Endringer i husleieloven 

Av andre relevante endringer for kommunene nevnes at det er innført en ny midlertidig endring i husleieloven som åpner for å inngå tidsbestemt leiekontrakt med minstetid på ett år ved utleie av fritidsbolig som tas i bruk til bolig. 

Endringer i varighet av introduksjonsprogram for visse grupper

I tillegg er det gjort enkelte endringer i integreringsforskriften. En viktig endring er at personer som har fullført videregående opplæring fra Ukraina, og som ikke har ett års høyere utdanning i tillegg, kan delta i introduksjonsprogram i inntil ett år, dersom de har sluttmål om overgang til høyere utdanning eller høyere yrkesfaglig utdanning. Programtiden på ett år kan ikke forlenges.   

«Språktilbudet» i introduksjonsprogrammet kan bare være engelsk, i tillegg til norsk

Videre er det gjort en innstramning i forhold til hvilke språk som kan gis som «språktilbud» i et introduksjonsprogram etter integreringsloven § 37 c. Tidligere var det åpnet for at språktilbudet kunne være et annet språk enn norsk. Vedtatt forskriftsendring innebærer at språktilbudet må være enten norsk eller engelsk, jf integreringsforskriften § 43f. 

Kommunen kan gi færre foreldreveiledningsmøter og foreldreveiledningssamtaler

Det er innført en ny bestemmelse som innebærer at kommunen kan gi færre veiledningsmøter og veiledningssamtaler enn det som følger av integreringsforskriften § 3, dersom kapasitetshensyn gjør det nødvendig. Kommunen kan likevel ikke gi færre enn fire veiledningsmøter eller to veiledningssamtaler.  Bestemmelsen gjelder for alle som har rett og plikt til introduksjonsprogram, inkludert personer med kollektiv beskyttelse, jf. integreringsloven § 9 første ledd. 

Forskriftsendringene trådte i kraft 1. juli 2023 og oppheves 1. juli 2024. 

Kilder 

For oversikt over lovendringene som er vedtatt, se lov om endringer i lov om midlertidige endringer i lovverket som følge av ankomst av fordrevne fra Ukraina (videreføring mv.) 

For oversikt over forskriftsendringene som er vedtatt, se https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-06-09-831 

Endringer i de ordinære bestemmelsene i integreringsloven  

På bakgrunn av spørsmål om forståelsen og praktiseringen av loven er det vedtatt enkelte presiseringer i integreringsloven. Det er også gjort enkelte endringer i loven for å tilpasse loven bedre til de faktiske forholdene. Endringene trer i kraft 1. august 2023. 

Fristen for gjennomføring av opplæring skal regnes fra oppstartsdato for opplæringen 

Den viktigste endringen som trer i kraft 1. august er at fristen for gjennomføring av opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal regnes fra oppstartsdatoen for opplæringen. Det skal sette én felles oppstartsdato for opplæringen, slik at fristen for opplæring i både norsk og samfunnskunnskap løper fra samme tidspunkt. Selv om opplæringen i norsk og samfunnskunnskap kan starte på forskjellige datoer, har departementet vurdert det slik at en felles fristberegning kan bidra til at også opplæringen i samfunnskunnskap gis på et tidlig tidspunkt.   

Fristen for å ta prøve i samfunnskunnskap skal regnes fra oppstartsdato for opplæringen

I tillegg er det vedtatt at fristen for å ta prøve i samfunnskunnskap skal løpe fra samme tidspunkt som fristen for opplæring i samfunnskunnskap, det vil si fra oppstartsdato for opplæringen. 

Tydeliggjøring av ansvaret for opplæringen når deltaker går i kombinert opplæringsløp 

Ansvaret for opplæring i norsk og samfunnskunnskap når deltakerne går i opplæringsløp som kombinerer grunnskoleopplæring og videregående opplæring tydeliggjøres i loven. Fylkeskommunen skal sørge for opplæringen dersom fylkeskommunen har hovedansvaret for opplæringstilbudet etter opplæringsloven. Dersom det ikke kan fastslås hvem som har hovedansvaret for opplæringstilbudet etter opplæringsloven, er utgangspunktet at fylkeskommunen skal sørge for opplæringen i norsk og samfunnskunnskap, med mindre kommunen og fylkeskommunen har avtalt noe annet.     

Unntak fra kravet om å være bosatt etter avtale for familiegjenforente som innvilges asyl 

For rett og plikt til introduksjonsprogram gjøres det unntak fra kravet om å være bosatt etter avtale for personer som først har vært familiegjenforent med flyktning og som deretter får innvilget beskyttelse på selvstendig grunnlag. I dag inntrer krav om å være bosatt etter avtale når disse personene får innvilget beskyttelse. Dette førte til at de mistet retten og plikten til introduksjonsprogram som de hadde som familiegjenforente, med mindre de allerede har startet opp i introduksjonsprogram som familiegjenforente.  

Endringer i de ordinære bestemmelsene i integreringsforskriften 

Kommunen kan gi færre foreldreveiledningsmøter og foreldreveiledningssamtaler

Det er innført en ny bestemmelse som innebærer at kommunen kan gi færre veiledningsmøter og veiledningssamtaler enn det som følger av integreringsforskriften § 3, dersom kapasitetshensyn gjør det nødvendig. Kommunen kan likevel ikke gi færre enn fire veiledningsmøter eller to veiledningssamtaler.  Bestemmelsen gjelder for alle som har rett og plikt til introduksjonsprogram, inkludert personer med kollektiv beskyttelse, jf. integreringsloven § 9 første ledd. Forskriftsendringen trådte i kraft 1. juli 2023 og oppheves 1. juli 2024.

Endringer som trer i kraft 1. august

Med virkning fra 1. august 2023 er det vedtatt flere mindre endringer i integreringsforskriften på bakgrunn av spørsmål om forståelsen og praktiseringen av integreringsregelverket. Blant annet presiseres reglene om fritak og det er tatt inn en definisjon av hva som menes med utdanning på videregående nivå etter integreringsloven.

I tillegg er det fastsatt overgangsregler for hvem som omfattes av ny fristberegning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap, og ny fristberegning for prøve i samfunnskunnskap. De nye fristberegningsreglene gjelder for deltakere som får innvilget oppholdstillatelse etter  1. august 2023. Endringene gjelder også for deltakere som søker om oppholdstilltatelse fra utlandet og får innvilget opppholdstillatelse før 1. august 2023, men som ankommer Norge etter 1. august 2023. 

Kilder 

For oversikt over lovendringene som er vedtatt, se https://lovdata.no/dokument/LTI/lov/2023-06-09-24 

For oversikt over forskriftsendringene som er vedtatt, se https://lovdata.no/dokument/LTI/forskrift/2023-06-26-1105 

 

 

 

Fant du det du lette etter?