Status utbetaling – IMDi Tilskudd

Her finner dere informasjon om status for faktiske utbetalinger fra IMDi Tilskudd og IMDinett. 

Sist oppdatert: 10. april 2024

Integreringstilskudd, særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger, ekstratilskudd og norsktilskudd

08.04.2024

Mandag 8. april gjennomførte IMDi 1. terminutbetaling. Utbetalingen inneholder tilskudd for tilskuddsordningene integreringstilskudd, særskilt tilskudd, ekstratilskudd og norsktilskuddsordningene. Utbetalingen inneholder etterslep fra 2023, samt nye personer i målgruppen i 1. kvartal 2024.

Verdt å merke seg:

  • Nytt av året, er at årssatsen for tilskudd til tilskuddsordningene «Voksne innvandrere» og «Kollektiv beskyttelse» fordeles over inntil fire terminutbetalinger. Mer om dette kan dere lese om i rundskrivet for tilskuddsordningene.
  • Grunntilskuddet skal i utgangspunktet utbetales ved 1. termin hvert år. I forbindelse med omlegging av denne tilskuddsordningen til utbetaling via IMDi tilskudd vil vi utbetale Grunntilskuddet ved 2. termin. IMDi beklager ulempene dette medfører.
  • 2. terminutbetaling i IMDi Tilskudd er planlagt gjennomført i løpet av uke 27.

19.12.2023

IMDi har nå gjennomført 4. terminutbetaling av ekstratilskudd, norsktilskudd, integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Termingrunnlaget for 4. termin/Q4 ble tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 19.12.2023 og er merket med termin 31.12.2023.

For integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige er det utbetalt for nye saker opprettet i perioden 23.10.2023-17.12.2023, termin 4/Q4 av år 2-5 tilskudd. For ekstratilskudd er det utbetalt for vedtak fattet i samme periode.

Ekstratilskudd innvilget i perioden 23.10.2023-17.12.2023 inngår i terminutbetalingen.

1 termin 2024 planlegges utbetalt primo april.

29.09.2023

Neste terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslig mindreårige – termin 3/2023 - vil bli utført medio oktober.
Også ekstratilskudd innvilget i perioden 01.07.2023 – 30.09.2023 vil inngå i terminutbetalingen.
Termingrunnlaget for 3. termin/Q 3 vil være tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd umiddelbart etter utbetaling, og være merket termin 30.09.2023.
Fjerde termin 2023 utbetales i uke 51.

13.07.2023

IMDi har nå gjennomført 2. terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige. Også ekstratilskudd innvilget i perioden 31.03.2023 – 07.07.2023 inngikk i terminutbetalingen.

Termingrunnlaget for 2. termin ble tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 12.07.2023 og er merket med termin 30.06.2023.

12.04.2023

Alle kommuner mottok i uke 15 første terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.
Også ekstratilskudd innvilget i perioden 21.12.2022 – 31.03.2023 inngikk i terminutbetalingen.
Termingrunnlaget for 1. termin ble tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 11.04.2023 og er merket med termin 31.03.2023.

21.12.2022

Alle kommuner mottok i uke 51 fjerde terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 30.09.2022 – 20.12.2022 inngikk i terminutbetalingen. 

Termingrunnlaget for 4. termin ble tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 21.12.2022 og er merket med termin 31.12.2022. 

21.10.2022

Alle kommuner mottok i uke 40 tredje terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 01.07.2022 – 30.09.2022 inngikk i terminutbetalingen.

Termingrunnlaget for 3. termin er tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 03.10.2022 og er merket med termin: 30.09.2022.

Grunnet tekniske utfordringer har vi ved denne utbetalingen registrert enkelte utbetalinger med 30.09.2022 og «planlagt». Alle utbetalinger merket slik (planlagt og 30.09.2022) vil bli utbetalt ved neste terminutbetaling.

28.06.2022

Alle kommuner mottok i uke 25/26 andre terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 01.04.2022 – 17.06.2022 inngikk i terminutbetalingen.

Termingrunnlaget for 2. termin er tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 01.07.2022 merket termin: 30.06.2022.

29.04.2022

Alle kommuner mottok i uke 17 første terminutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige.

Også ekstratilskudd innvilget i perioden 01.01.2022 – 31.03.2022 inngikk i terminutbetalingen.

Norsktilskudd 

IMDi har i uke 44 gjennomført tredje terminutbetaling 2023. Fra og med denne terminen er norsktilskuddet utbetalt samtidig med integreringstilskudd, særskilt og ekstratilskuddet. Termingrunnlaget for 3. termin ble tilgjengelig for alle kommuner i IMDi Tilskudd 23.10.2023 og er merket 30.09.2023. For integreringstilskudd er det utbetalt for nye saker opprettet i perioden 08.07-23.10, termin 3 av år 2-5 tilskudd. For ekstratilskudd er det utbetalt for vedtak fattet i samme periode.

Stortinget justerte satsene etter revidert statsbudsjett i juni 2023. Alle etterbetalinger er nå utbetalt.

19.12.2023

IMDi gjennomførte den 19.desember utbetaling av norsktilskudd, integreringstilskudd, særskilt tilskudd og ekstratilskudd for 4.termin 2023. Termingrunnlaget for 4.termin/Q4 er tilgjengeliggjort for alle kommuner og fylkeskommuner i IMDi Tilskudd og er merket med termin 31.12.2023. Utbetalingen inneholder blant annet tilskudd til utvidet norskopplæring og avvik for prisjustert sats for grunntilskudd.
1.termin 2024 planlegges utbetalt primo april 2024.

23.10.2023

IMDi gjennomførte utbetaling av norsktilskudd for 3.kvartal 2023. Norsktilskuddene ble for første gang utbetalt i den nye tilskuddsløsningen, IMDi Tilskudd. Utbetalingen inneholder kun tilskuddstypene persontilskudd, persontilskudd §37d, asylnorsk og samfunnskunnskap i mottak. Tilskudd for utvidet norskopplæring vil først utbetales ved neste terminutbetaling som er planlagt medio desember 2023. Prisjusterte satser fra revidert nasjonalbudsjett 2023 (RNB 2023) skal også være utbetalt ved denne terminutbetalingen. For ytterligere informasjon om overgangen til nytt tilskuddssystem ber vi deg om å lese på siden for digitalisering av tilskuddsordninger.

18.08.2023

IMDi gjennomførte terminutbetaling for 2.kvartal 2023 for norsktilskuddsordningene for perioden 01.04.23 - 30.06.23.

Årssatsene for tilskuddsordningene Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, Opplæring i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere i mottak og Opplæring i norsk for personer med kollektiv beskyttelse ble i revidert nasjonalbudsjett 2023 prisjustert. De justerte satsene ligger tilgjengelig på de enkelte tilskuddsordningene på IMDi sin hjemmeside under "Dette får kommunen i tilskot".
I forbindelse med det pågående prosjektet med at norsktilskuddsordningene skal over fra IMDinett og til det nye tilskuddssystemet, IMDi Tilskudd, vil avvik mellom tidligere tilskuddssats og justert sats først bli korrigert i forbindelse med utbetaling i nytt system. Dette er planlagt å skje høsten 2023.

Ved overgang til IMDi Tilskudd vil også tilskuddene utbetales til nye datoer, dermed vil tredje- og fjerdekvartals kjøringene av norsktilskudd kunne avvike fra hva som er oppgitt i rundskriv. Norsktilskuddene vil i fremtiden utbetales ved samme termindatoer som IMDis andre store tilskuddsordninger, integreringstilskudd, særskilt tilskudd og ekstratilskudd. Nye utbetalingstidspunkt vil komme fortløpende for de aktuelle tilskuddsordningene.

12.juli 2023 publiserte IMDi en nyhetssak om viktige endringer i integreringsloven og integreringsforskriften. Her er det blant annet informasjon om utvidet norskopplæring for personer med kollektiv beskyttelse; dens varighet, tilskuddssats og overgangsregler, samt informasjon rundt endringer for gjennomføring av opplæring for voksne innvandrere. 

23.05.2023:

Utbetaling av norsktilskudd for 1. kvartal 2023 er nå gjennomført.

17.02.2023:

Utbetaling av norsktilskudd for 4.kvartal 2022 er nå gjennomført.

17.01.2023:

Utbetaling av Grunntilskudd for 2023 er nå gjennomført.

24.11.2022:

Utbetaling av norsktilskudd for 3.kvartal 2022 er nå gjennomført.

18.11.2022:

IMDi er dessverre noe forsinket med utbetalingen av norsktilskudd for tredje kvartal. Utbetaling planlegges innen uke 48. Oppdatering følger når utbetalingen er gjennomført.

13.09.2022:

Neste terminkjøring planlegges utbetalt i løpet av uke 37. Tilskuddsutbetalingen vil inneholde tilskudd for nye personer i målgruppen i andre kvartal. Tilskudd for personer med kollektiv beskyttelse vil bli kjørt i en egen tilskuddskjøring og vil ikke bli utbetalt i uke 37. Se Rundskriv for planlagte utbetalingsdatoer for denne gruppen. Minner også om at kommunen må registrere opplæringsvedtak for personene som ønsker opplæring, for at tilskudd skal utløses.

23. juni 2022:

Neste terminkjøring for norsktilskuddet planlegges til 15. september (ikke 15. august som opprinnelig planlagt). Årsak er tilpasning til midlertidige regler for personer som har fått oppholdstillatelse etter utlendingslovens § 34 – Kollektiv beskyttelse i en massefluktsituasjon.

Har du spørsmål?

Hvis kommunen ikke finner svar i rundskrivet til tilskuddsordningen, eller du trenger hjelp med konkrete saker, må du melde inn en sak til oss. Saken bør inneholde en så nøyaktig beskrivelse som mulig og med DUF-nummer i et eget felt for dette. Det er superbrukere og administrativ bruker i kommunen som kan melde inn saker.

Meld inn sak 
Fant du det du lette etter?