Digitalisering av tilskuddsordninger

IMDi har nå digitalisert tre tilskuddsordninger. På denne siden kan du lese mer om prosjektet. Lengst nede på siden finner du også vanlige spørsmål og svar som omhandler tilgang og bruk av den nye digitale løsningen.

Sist oppdatert: 28. juni 2022

IMDi har nå digitalisert tre tilskuddsordninger:

Målet er at arbeidet med tilskuddene både i kommunene og IMDi blir enklere, sikrere og mindre ressurskrevende enn i dag. IMDi har utviklet en helt ny digital løsning som kommunene skal bruke for å få oversikt over utløste tilskudd og til å søke om tilskudd. De tre tilskuddsordningene gikk over til digital forvaltning gradvis gjennom 2021, med en endelig overgang til ny løsning fra tilskuddsåret 2022.

Digitaliseringen vil gjøre arbeidet med tilskudd enklere og sikrere for IMDi og kommunene:

 • Bedre oversikt og større forutsigbarhet
 • Enklere og raskere søknadsutforming og oppfølging
 • Kortere tid fra søknad inn til tilskudd blir utbetalt

Det ble i februar 2022 gjennomført til sammen ti opplæringssesjoner med kommune saksbehandlere Ekstratilskudd i IMDi Tilskudd på Teams. For de som ikke deltok eller som ønsker en oppfriskning, ligger det opptak av opplæringen på denne siden.

Tilskuddsløsningen er åpen for søknader, og vil videreutvikles gjennom de neste månedene. Vi vil informere kommunenes ekstratilskudd saksbehandlere gjennom IMDis nettsider og på e-post. Se også aktuell informasjon om ekstratilskuddet i spørsmål og svar om ekstratilskuddet i lenkene under.

Spørsmål og svar: Tilgang og pålogging IMDi tilskudd

Jeg jobber med å utforme og sende inn søknader om ekstratilskudd, eller jeg følger opp integreringstilskudd/særskilt tilskudd, og har ikke mottatt informasjon om hvordan ta i bruk ny digital tilskuddsportal?

Dersom du har ansvar for å følge opp flere av disse tilskuddsordningene, så finnes mye informasjon om den nye løsningen på denne nettsiden. For tilgang, ta kontakt med kommuneadministrator for IMDinett. Da vil du bli tildelt en brukerrolle som gir deg den riktige tilgangen til ny tilskuddsløsning iht. ditt tjenstlige behov.

Hvordan får jeg tilgang til IMDi Tilskudd?

IMDinett-kommuneadministrator for din kommune vil hjelpe deg med tilgang til IMDi Tilskudd.

Opprettelse av ny bruker: Be din IMDinett kommuneadministrator om å få opprettet en bruker til systemet samt rolletilgang til IMDi Tilskudd.

Det er to rolletilganger. Hvis du jobber med å utforme og sende inn søknader om ekstratilskudd trenger du å tildeles rollen «Kommune saksbehandler ekstratilskudd». Andre tjenstlige behov skal dekkes med rollen «Kommune saksbehandler INTTIL/EMTIL».

Dersom du allerede har en bruker tilknyttet til NIR eller bosetting: Be din IMDinett kommuneadministrator om å få lagt til ny tilgang iht. ditt tjenstlige behov. Hvis du jobber med å utforme og sende inn søknader om ekstratilskudd trenger du å tildeles rollen «Kommune saksbehandler ekstratilskudd». Andre tjenstlige behov skal dekkes med rollen «Kommune saksbehandler INTTIL/EMTIL».

Jeg er kommuneadministrator, men min bruker er satt inaktiv?

For reaktivering av kommuneadministrativ bruker, ring oss på 40 00 19 60, tastevalg 1 pålogging.

Jeg er ny bruker av IMDiNett - hvordan kommer jeg i gang?

Se brukerveiledning for ny IMDinett-bruker. Du logger deg på med brukernavn, passord og engangskode som lages av appen Buypass Code på din smarttelefon. Appen lastes ned på smarttelefon med mobilnummer som er registrert på din IMDinett-bruker.

Jeg er eksisterende bruker av tilskuddsløsningen, men får ikke logget meg på?

Sjekk Driftsmeldinger for oversikt over planlagt nedetid i forbindelse med oppgraderinger og annen driftsrelatert informasjon.

Spørsmål og svar: Bruk av IMDI Tilskudd for kommunebrukere

Jeg har sendt inn endringsforespørsel men ennå ikke fått svar?

Noen endringsforespørsler tas til etterretning etter at de er fulgt opp av IMDi, mens andre besvares kommunen i IMDi Tilskudd. Det er for tiden noe saksbehandlingstid tilknyttet endringsforespørsler fra kommunene grunnet overgang til nytt saksbehandlingssystem.

Det står «Mangler data Mangler data» i personfeltet?

Der dette oppstår, skyldes det migrering av data og navn. Du kan uansett alltid identifisere personen ved hjelp av DUF nummer eller saksnummer. Alle personer har enten et DUF nummer eller et saksnavn der de 12 første sifrene i saksnavnet er DUF nummeret.

Hvordan kan man se utbetalingsinformasjon for terminutbetalingen?

I IMDi Tilskudd får du oversikt over totalbeløp for terminen samt tilskuddstyper og beløp for den enkelte person. Sammen med selve utbetalingstransaksjonen vil det følge med info om type tilskuddsart fordelt som følgende grupperinger:

 • AR-1, AR-1 EV, AR-1B, BHT og ELDR- tilskudd gjeldende for år 1
  • AR-1 - Voksen i familie
  • AR-1 EV - Enslig Voksen
  • AR-1 B - Barn
  • BHT - Barnehagetilskudd
  • ELDR - Eldretilskudd
 • AR-2, AR-3, AR-4 og AR-5- tilskudd gjeldende for år 2-5
  • AR-2, AR 3, AR 4 og AR 5 – Voksen i familie
 • EMINB og EMINU- tilskudd gjeldende særskilt tilskudd enslige mindreårige
  • EMINB - Særskilt tilskudd enslige mindreårige 0-16 år
  • EMINU - Særskilt tilskudd enslige mindreårige 17-20 år
 • FHT1 og FHT2 - tilskudd gjeldende ekstratilskudd
  • FHT 1 - Tilskudd 1
  • FHT 2 - Tilskudd 2

Kan man skrive ut utbetalingsgrunnlaget?

Det er mulig å eksportere utbetalingsgrunnlaget til Excel. Se også brukerveiledning i IMDi Tilskudd.

Hvis jeg finner feil i tilskuddsoversikten og/eller utbetalingsgrunnlaget - hva gjør jeg?

Hvis det mangler integreringstilskudd for personer som er bosatt i 2021/2022 vil dette mest sannsynlig skyldes manglede registrering i folkeregistret eller manglende effektuering av vedtaket. Da vil personen komme med på neste terminutbetaling og det er ikke nødvendig å melde fra til oss.

Har du allikevel behov for å informere om sak/feil, gjøres det ved å sende inn en endringsforespørsel; som er kommunens kanal for å kommunisere med IMDi om enkeltsaker og om utbetalinger direkte i løsningen.

Vi har ikke mottatt tilskuddsbrev med informasjon fra IMDi og DSF-liste over personer bosatt i vår kommune?

Tilskuddsbrev sendes ikke lenger ut til kommunene. Denne informasjonen er i stedet tilgjengelig i IMDi Tilskudd. Du kan der eksportere utbetalingsgrunnlaget til Excel og bearbeide det videre der. Det er også tilgang til å ta ut ulike forhåndsdefinerte rapporter inne i IMDi Tilskudd.

Spørsmål og svar om integreringstilskudd og om tilskudd for enslige mindreårige flyktninger

Når ble IMDi Tilskudd tatt i bruk for integreringstilskudd og for tilskudd for enslige mindreårige flyktninger?

For første og andre termin 2021 ble integreringstilskudd og tilskudd for enslige mindreårige flyktninger utbetalt i gammel manuell løsning. IMDi Tilskudd ble tatt i bruk i forbindelse med tilskuddsutbetalinger fra og med tredje termin 2021.

Skal vi fortsette å søke om tilskudd på vanlig måte etter lansering av ny digital løsning IMDi Tilskudd?

Med IMDi Tilskudd er det ikke lenger nødvendig å søke om integreringstilskudd for personer som er bosatt i 2021 eller om særskilt tilskudd for enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i 2021. For personer og enslige mindreårige flyktninger som er bosatt i kommunen i 2020 og tidligere, og som ikke har utløst tilskudd tidligere, må kommunen søke om tilskudd som før, ved å sende inn skjema. Se vår side om Tilskudd 2020.

Blir integreringstilskudd og tilskudd for enslige mindreårige flyktninger utbetalt i sin helhet, eller i terminer?

Integreringstilskudd for år 1 blir utbetalt i sin helhet som en engangsutbetaling etter bosetting og for år 2-5 utbetalt i terminer, også med ny løsning. Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger blir utbetalt fra bosettingsmåneden i sin helhet som en engangsutbetaling etter bosetting og i terminer for påfølgende år, også med ny løsning.

Må vi søke på nytt i den nye tilskuddsløsningen hvis vi ikke har fått svar på en søknad som er sendt iht. tidligere rutiner?

Alle tidligere innsendte søknader for integreringstilskudd år 1 eller førstegangssøknader, tilskudd for bosetting av enslige mindreårige vil bli behandlet i IMDi Tilskudd fortløpende.

Hvordan skal tilskudd deles mellom kommuner ved flytting?

For flyttinger registrert i folkeregisteret i 2021 må tilskudd deles mellom kommuner iht. rutinene i rundskriv for 2021. For flyttinger registrert i folkeregisteret fra og med 2022 er det nye rutiner ved flytting. For flyttinger registrert fra og med 2022 skal IMDi sørge for at tilskuddet følger personen når han eller hun flytter fra en kommune til en annen. Det vil være synlig for kommunen at et tilskudd er stoppet fordi en person har flyttet til en annen kommune.

Er det mulig å kommunisere med og søke dekning av tilskudd til andre kommuner i løsningen?

Nei. For flyttinger registrert i folkeregisteret fra og med 2022 vil IMDi sørge for at tilskuddet følger personen ved flytting og det vil dermed ikke være behov for å kontakte annen kommune ifm. flytting.

Blir tilskudd stoppet hvis en person går ut av målgruppen for tilskudd, flytter fra landet, eller dør?

Kommunen må gi beskjed via endringsforespørsel i IMDi Tilskudd ved slike hendelser. Tilskuddet vil da bli stoppet, og evt. for mye utbetalt tilskudd vil bli motregnet/krevd tilbakebetalt. Dette vil da være synlig i IMDi Tilskudd på neste terminutbetaling.

Vil kommunen få oversikt over tilskuddsutbetalinger i systemet?

I IMDi Tilskudd får du oversikt over totalbeløp for terminen samt tilskuddstyper og beløp for den enkelte person. Sammen med selve utbetalingstransaksjonen vil det følge med info om type tilskuddsart fordelt som følgende grupperinger:

 • AR-1, AR-1 EV, AR-1B, BHT og ELDR- tilskudd gjeldende for år 1
  • AR-1 - Voksen i familie
  • AR-1 EV - Enslig Voksen
  • AR-1 B - Barn
  • BHT - Barnehagetilskudd
  • ELDR - Eldretilskudd
 • AR-2, AR-3, AR-4 og AR-5- tilskudd gjeldende for år 2-5
  • AR-2, AR 3, AR 4 og AR 5 – Voksen i familie
 • EMINB og EMINU- tilskudd gjeldende særskilt tilskudd enslige mindreårige
  • EMINB - Særskilt tilskudd enslige mindreårige 0-16 år
  • EMINU - Særskilt tilskudd enslige mindreårige 17-20 år
 • FHT1 og FHT2 - tilskudd gjeldende ekstratilskudd
  • FHT 1 - Tilskudd 1
  • FHT 2 - Tilskudd 2

Når skjer utbetalingene av tilskudd?

Fra 2022 skjer utbetalingene kvartalsvis. Detaljert informasjon publiseres på våre nettsider fortløpende.

Hvordan skal kommunene sende og motta dokumentasjon/informasjon i ny digital løsning?

Hvis det for eksempel fortsatt mangler tilskudd for personer mer enn tre måneder etter bosettingsdato, er årsaken ofte manglede registrering i folkeregistret eller manglende effektuering av vedtaket. Vi ber derfor om at kommunen i slike tilfeller først følger opp mot sentrale myndigheter. Om feilen ikke er knyttet til dette ber vi om at kommunen melder fra til IMDi.

Det gjøres ved å sende inn en endringsforespørsel; som er kommunens kanal for å kommunisere med IMDi om enkeltsaker og om utbetalinger direkte i løsningen. Dersom personen utløser tilskudd vil personen da komme med på neste terminutbetaling.

Spørsmål og svar om ekstratilskuddet - for personer med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker

Når skal man bruke funksjonen «Søk om ekstratilskudd» via knappen «Velg ny oppgave»?

Funksjonen skal kun brukes hvis kommunen har trukket en søknad tilbake grunnet feil i søknadskjema.

Dersom kommunen skal søke om en ny tilskuddsperiode må søknaden opprettes via personsøksiden. Kommunen skal i utgangspunktet ikke bruke eksisterende sak for å opprette ny søknad for ny tilskuddsperiode.

Må søknad via enhetsleder for elektronisk signering? På tidligere papirbasert søknad måtte både saksbehandler og enhetsleder signere.

Nei. Det er kommune saksbehandler ekstratilskudd som fyller ut og sender inn søknaden i IMDi Tilskudd på vegne av kommunen.

Vil IMDi fortsatt sende elektronisk brev til kommunen (avslagsbrev, avvisningsbrev, innvilgelsesbrev, krav om utfyllende dokumentasjon mv.) eller vil all dialog gå via IMDi Tilskudd?

All dialog i søknader (avslag, avvisning, innvilgelse, krav om utfyllende dokumentasjon mv.) om Ekstratilskudd vil kun gjøres tilgjengelig inne IMDi Tilskudd.

Hvordan regnskapsrapporteres tilskudd 2?

Dersom det søkes regnskapsbasert, laster kommune saksbehandler ekstratilskudd opp erklæring på regnskapsførte utgifter signert økonomiansvarlig opp sammen med øvrig dokumentasjon tilknyttet søknaden.

Dersom det søkes budsjettbasert, vil kommune saksbehandler ekstratilskudd etter endt tilskuddsperiode motta en aktivitet inne i IMDi Tilskudd. Her vil kommune saksbehandler ekstratilskudd bes om å fylle inn medgåtte beløp fordelt på de innvilgede tiltak samt laste opp erklæring på regnskapsførte utgifter signert økonomiansvarlig.

Budsjettbaserte søknader innvilget i gammelt system regnskapsrapporteres som før, med innsendelse av regnskapsrapportskjema mal-for-budsjett-og-regnskap.pdf (imdi.no) signert av enhetsleder.

Dette lastes opp i IMDi Tilskudd slik:

 1.  Søk opp personen det skal rapporteres på
 2. Velg ekstratilskuddssaken for året det gjelder
 3. Trykk på «Velg ny oppgave» og velg «Ettersendelse av dokumentasjon».
 4. Trykk «Start», legg inn beskrivelse og last opp vedlegg med skjema og forklaring til regnskap.

-tilskudd - illustrasjon.png

Dersom du ikke får sendt endringsforespørsel i en sak:

 1. Dersom du ikke får sendt endringsforespørsel i en sak, kan du bruke knappen «Meld fra om feil på oversikten» som ligger på forsiden til den omsøkte.
  Digitalisering av tilskudd - Meld om feil på oversikten.png
 2. Denne knappen finner du ved å søke opp gjeldende person, for så å bla helt ned på siden.
 3. Velg deretter den grønne knappen «Åpent skjema».
  Digitalisering av tilskudd - Tilknyttet skjema Åpent skjema.png
 4. Velg hvilket tilskudd det gjelder
 5. Legg inn DUF-nummer
 6. Beskriv problemet

Dersom du heller ikke får sendt «Meld fra om feil på oversikten» som beskrevet i punktene over, ta kontakt på sak på IMDis supportportal i IMDinett. 

Dersom du skal melde supportsak som «Kommune-saksbehandler Ekstratilskudd» trenger du å få tildelt rollen «Kommunekontaktsenter» av din kommuneadministrator, med mindre du også har rollen «Kommuneadministrator» eller «Kommunenirsuperbruker» fra før.

Får de som følger opp integreringstilskudd og særskilt tilskudd enslige mindreårige også tilgang til Ekstratilskudd søknadene?

Nei. Dette styres av rolletilganger basert på tjenstlig behov.

Kommunen har tidligere fått beskjed i tilskuddsbrev om at det ikke er nødvendig å vedlegge ny spesialisterklæring i eventuell søknad?

Kommunen må vedlegge tidligere spesialisterklæring i ny søknad slik at søknad kan sendes inn.

Hva skal vi gjøre hvis vi oppdager feil eller mangler i søknad, vedtak eller i annen informasjon relatert til en tilskuddssak?

Kommunen kan sende endringsforespørsel om enkeltsaker direkte i IMDi Tilskudd.

Når blir ekstratilskuddet utbetalt og blir det utbetalt i sin helhet eller i terminer?

Utbetaling av ekstratilskudd skjer som en del av påfølgende kvartalsutbetaling av integreringstilskudd og særskilt tilskudd. Hele tilskuddsbeløpet utbetales da i sin helhet.

Må vi søke på nytt i den nye tilskuddsløsningen hvis vi ikke har fått svar på en søknad som er sendt iht. tidligere rutiner?

Alle tidligere innsendte søknader vil bli behandlet i IMDi Tilskudd fortløpende. Svaret på søknaden vil komme i IMDi Tilskudd, selv om søknaden er fremmet iht. tidligere rutiner.

Hva skal kommunen gjøre hvis en person som har utløst ekstratilskudd flytter ut av kommunen eller flytter fra landet eller dør?

Dersom personer som har utløst ekstratilskudd flytter fra kommunen eller flytter fra landet eller dør, skal kommunen uten unødig opphold gi beskjed til IMDi ved bruk av endringsforespørsel i IMDi Tilskudd.

I tilfeller der vi f.eks. gjør feil (sender feil fil og avslutter oppgaven) - hvordan vil vi kunne rette opp i det?

Send endringsforespørsel «Andre endringsbehov i saken» i IMDi Tilskudd.

Er det kun IMDIs definerte tiltak man kan søke om?

Nei. Velg i så fall «Annet» i tiltaks-nedtrekksmenyen. Husk å beskrive tiltaket.

Skal man skrive utregningen under beskrivelse av tiltak?

Ja, det skal man.

Mottar jeg varsler til e-posten som er lagt inn når jeg mottar nye oppgaver og meldinger i tilskuddsløsningen?

Nei, ikke i utgangspunktet. Kommunebruker må selv konfigurere ønskede varslinger inne i tilskuddsløsningen. Se eget punkt «Din kommunes varsler» i brukerveiledningen inne i tilskuddsløsningen.

Får kommunen tilgang til søknadsdokumentene etter innsendelse i systemet?

Kommunen har kun tilgang til selve søknadsskjemaet etter innsendelse. Kommunen har ikke tilgang til innsendte søknadsvedlegg dokumenter etter innsendelse av søknad.

Vil kommunen få oversikt over tilskuddsutbetalinger i systemet?

I IMDi Tilskudd får du oversikt over totalbeløp for terminen samt tilskuddstyper og beløp for den enkelte person. Sammen med selve utbetalingstransaksjonen vil det følge med info om type tilskuddsart fordelt som følgende grupperinger:

 • AR-1, AR-1 EV, AR-1B, BHT og ELDR- tilskudd gjeldende for år 1
  • AR-1 - Voksen i familie
  • AR-1 EV - Enslig Voksen
  • AR-1 B - Barn
  • BHT - Barnehagetilskudd
  • ELDR - Eldretilskudd
 • AR-2, AR-3, AR-4 og AR-5- tilskudd gjeldende for år 2-5
  • AR-2, AR 3, AR 4 og AR 5 – Voksen i familie
 • EMINB og EMINU- tilskudd gjeldende særskilt tilskudd enslige mindreårige
  • EMINB - Særskilt tilskudd enslige mindreårige 0-16 år
  • EMINU - Særskilt tilskudd enslige mindreårige 17-20 år
 • FHT1 og FHT2 - tilskudd gjeldende ekstratilskudd
  • FHT 1 - Tilskudd 1
  • FHT 2 - Tilskudd 2

Hvilken status må aktiviteter ha for at de skal være sendt inn i IMDi Tilskudd?

Aktiviteter må ha status «Utført» for at de skal mottas og behandles av IMDis saksbehandlere. Står de som f.eks «Aktiv» vil aktiviteten kun være tilgjengelig for kommunen.

Spørsmål og svar om ekstratilskuddet - aktuelle utfordringer, oppdateringer og fremgangsmåter

I IMDI Tilskudd skjer det stadig forbedringer, det må påregnes enkelte utfordringer i innføringsfasen. Hvis du som kommunebruker opplever utfordringer ved tilskuddsløsningen kan du sjekke under om dette er kjente utfordringer allerede meldt IMDi, som nå er under utbedring samt finne veiledninger til gjennomføring av noen vanlige arbeidsprosesser:

IMDi Tilskudd viser at søknadsfristen er forlenget med opptil 5 måneder i søknadsskjema?

Søknadsfrist for ekstratilskudd bestemmes i utgangspunktet av Rundskriv for tilskuddsordningen. I forbindelse med innføringen av IMDi Tilskudd har IMDi utsatt søknadsfristen i søknadsskjemaet. Mange kommuner opplever nå at fristen på søknadsskjemaet fremdeles er forlenget med opptil 5 måneder, selv om opprinnelig søknadsfrist er etter perioden (13.12.2021 – 18.05.2022) som gav forlenget frist.

Kommunen kan forholde seg til fristen som står på søknadsskjemaet, og trenger ikke å søke utsatt frist dersom den allerede er forlenget på søknadsskjemaet. IMDi oppfordrer allikevel kommunen til å levere søknader så snart de er klare, slik at dere får svar raskest mulig.

Dersom kommunen ønsker å søke ytterligere utsatt frist utover det som står på søknadsskjemaet, kan dette gjøres via side 1 i søknadsskjemaet. Er det allerede gitt 5 måneder utsatt frist på opprinnelig frist, vil kommunen da kunne søke om 1 måned ekstra. Til sammen 6 måneder.

Er det allerede gitt 3 måneder utsatt frist på opprinnelig frist, vil kommunen da kunne søke om 3 måneder ekstra. Til sammen 6 måneder.

Forfallsdato for utsatt søknadsfrist nærmer seg, hvordan kan jeg søke utsatt frist på nytt?

Kommunen bruker da knapp inne i søknadsskjema «Søk om utsettelse» for å sende IMDi søknad om utsatt frist, det kan søkes om utsatt frist inntil 2 ganger:

Digitalisering av tilskudd - utsatt frist søkeknapp.png

Hva skal gjøres dersom kommunen har trukket en søknad og allikevel ønsker å søke?

Gå inn på saken, under «Velg ny oppgave» bruk nedtrekkmenyen og opprett ny søknad i saken ved å trykke på «Søk om ekstratilskudd».

Hvordan melde inn tekniske feil i løsningen?

Løsningen er under videreutvikling, og det må påregnes enkelte utfordringer i innføringsfasen. Dersom du i rollen «Kommune-saksbehandler Ekstratilskudd» opplever kritiske feil som ikke allerede er beskrevet på denne siden, kan dette meldes inn som sak på IMDis supportportal i IMDinett.

Dersom du skal melde supportsak som «Kommune-saksbehandler Ekstratilskudd» trenger du å få tildelt rollen «Kommunekontaktsenter» av din kommuneadministrator, med mindre du også har rollen «Kommuneadministrator» eller «Kommunenirsuperbruker» fra før.

NB: Vi opplever for tiden en feil som gjør at kommunebrukere i bydelene i Oslo kommune ikke får tilgang til IMDis supportportal ved tildeling av rollen «Kommunekontaktsenter» i IMDi nett. Det jobbes med feilretting slik at de som tildeles rollen «Kommunekontaktsenter» får tilgang til IMDis supportportal. 

Kommunen har fått innvilget utsatt søknadsfrist i gammelt system men får ikke fremmet søknad i IMDi Tilskudd da opprinnelig søknadsfrist er passert?

For at IMDi skal kunne åpne opp for at kommunen får sendt inn søknad i IMDi Tilskudd selv om opprinnelig søknadsfrist er passert – meld inn som sak i IMDis supportportal i IMDinett at søknaden er innvilget utsatt frist.

Systemet henger seg opp om søknaden står åpen uten at det jobbes i den, og jeg må starte på nytt med søknaden.

Vi arbeider med forbedring av ytelse slik at ikke dette skjer. Inntil videre, husk å lagre og lukke dersom du ikke skriver i søknaden slik at ikke påbegynt søknad mistes.

Hvordan søker jeg på ekstratilskudd for år 6, år 7, osv.?

IMDi jobber med å få på plass en løsning for kommunene slik at det for kvalifiserte personer (enslige mindreårige til og med året de fyller 20 år samt personer med alvorlig, funksjonsnedsettelse og/eller alvorlig atferdsvansker som bosettes fra UDIs særskilte botilbud) kan søkes videre etter år 5.

Vi håper at denne løsningen er på plass i løpet av juni 2022, og vi vil deretter oppdatere denne teksten med fremgangsmåte.

Fant du det du lette etter?