Digitalisering av tilskuddsordninger

IMDi er nå i gang med digitalisering av tre tilskuddsordninger. På denne siden kan du lese mer om prosjektet.

Sist oppdatert: 22. desember 2021

IMDi er nå i gang med digitalisering av tre tilskuddsordninger:

Målet er at arbeidet med tilskuddene både i kommunene og IMDi blir enklere, sikrere og mindre ressurskrevende enn i dag. IMDi utvikler en helt ny digital løsning som kommunene skal bruke for å få oversikt over utløste tilskudd og til å søke om tilskudd. De tre tilskuddsordningene vil gå over til digital forvaltning gradvis gjennom 2021, med en endelig overgang til ny løsning fra tilskuddsåret 2022.

Digitaliseringen vil gjøre arbeidet med tilskudd enklere og sikrere for IMDi og kommunene:

 • Bedre oversikt og større forutsigbarhet
 • Enklere og raskere søknadsutforming og oppfølging
 • Kortere tid fra søknad inn til tilskudd blir utbetalt

Kommunene vil motta informasjon om og veiledning i bruk av nytt tilskuddssystem utover i 2021. 

Registrer deg hvis du ikke har registrert deg tidligere, og ønsker å bli varslet når vi oppdaterer innholdet på denne siden.

Spørsmål og svar: Tilgang og pålogging IMDi tilskudd

Jeg jobber med å følge opp integreringstilskudd og/eller særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger og har ikke mottatt informasjon om hvordan ta i bruk ny digital tilskuddsportal?

Dersom du har ansvar for å følge opp en eller begge disse tilskuddsordningene, så finnes mye informasjon om den nye løsningen på denne nettsiden. For tilgang, ta kontakt med kommuneadministrator for IMDinett. Da vil du bli tildelt en brukerrolle som gir deg tilgang til ny tilskuddsløsning.

Hvordan får jeg tilgang til IMDi Tilskudd?

IMDinett-kommuneadministrator for din kommune vil hjelpe deg med tilgang til IMDi Tilskudd.

Opprettelse av ny bruker: Be din IMDinett kommuneadministrator om å få opprettet en bruker til systemet samt få lagt ny tilgang «Kommune saksbehandler INTTIL/EMTIL» til brukeren din.

Dersom du allerede har en bruker tilknyttet til NIR eller bosetting: Be din IMDinett kommuneadministrator om å få lagt til ny tilgang «Kommune saksbehandler INTTIL/EMTIL» til denne brukeren.

Jeg er kommuneadministrator, men min bruker er satt inaktiv?

For reaktivering av kommuneadministrativ bruker, ring oss på 40 00 19 60, tastevalg 1 pålogging.

Jeg er ny bruker av IMDiNett - hvordan kommer jeg i gang?

Se brukerveiledning for ny IMDinett-bruker. Du logger deg på med brukernavn, passord og engangskode som lages av appen Buypass Code på din smarttelefon. Appen lastes ned på smarttelefon med mobilnummer som er registrert på din IMDinett-bruker.

Spørsmål og svar: Bruk av IMDI Tilskudd for kommunebrukere

Hvordan sortere utbetalingsoversikten og kontrollere utbetalingsgrunnlaget?

Se brukerveiledning.

Det står «Mangler data Mangler data» i personfeltet?

Der dette oppstår, skyldes det migrering av data og navn. Systemet vil oppdateres fortløpende når det gjøres oppdateringer på personens sak. Du kan uansett alltid identifisere personen ved hjelp av DUF nummer eller saksnummer. Alle personer har enten et DUF nummer eller et saksnummer der de 12 første sifrene i saksnummeret er DUF nummeret.

Hvordan kan man se utbetalingsinformasjon for terminutbetalingen?

I IMDi Tilskudd får du oversikt over totalbeløp for terminen samt tilskuddstyper og beløp for den enkelte person. Sammen med selve utbetalingstransaksjonen vil det følge med info om type tilskuddsart fordelt som følgende grupperinger:

 • AR-1, AR-1 EV, AR-1B, BHT og ELDR- tilskudd gjeldende for år 1
 • AR-2, AR-3, AR-4 og AR-5- tilskudd gjeldende for år 2-5
 • EMINB og EMINU- tilskudd gjeldende særskilt tilskudd enslige mindreårige.

Hvordan kan jeg sammenlikne utbetaling termin 3 med DSF listene for termin 1 og 2?

Se brukerveiledning.

Det tar lang tid å få frem listevisning over utbetalingssaker i IMDi Tilskudd?

Store kommuner kan oppleve at enten det tar lang tid eller avbrudd i IMDinett listevisning. Man kan da oppdatere siden ved å trykke «Ctrl+R».

Vi har fått utbetalt år 2 eller 3 på denne terminen for person(er) bosatt i 2020 eller tidligere som vi ikke har mottatt tilskudd for før?

Noen personer førstegangsbosatt i kommunen i 2020 eller tidligere som det ikke er utbetalt tilskudd for, vil nå kun få tilskudd år 2 eller år 3 på denne utbetalingen. Vi korrigerer dette fortløpende slik at tilskudd år 1 eller 2 blir oppdatert til fjerde terminutbetaling for 2021.

Noen personer har terminbeløp ulikt vanlig terminutbetalingsbeløp?

For noen personer er beløpet på tredje termin avvikende fra ordinært terminbeløp. Dette har tekniske årsaker og er allerede korrigert på fjerde termin slik at totalt beløp for 2021 blir korrekt.

Kan man skrive ut utbetalingsgrunnlaget?

Vær varsom med utskrifter slik at du ivaretar personvernet. Dersom det er nødvendig å skrive ut kan du gjøre utbetalingsgrunnlaget mer utskriftsvennlig ved å justere kolonnebredden og trykke «Ctrl+P».

Hvor finner jeg brukerveiledning til bruk av IMDi Tilskudd, der tilskuddsoversikten og utbetalingsgrunnlaget ligger?

Det er begrenset funksjonalitet i løsningen til å begynne med. Det er derfor ikke brukerveiledning inne i IMDi Tilskudd, dette vil legges inn i løsningen etter som flere funksjoner legges inn. Brukerveiledning og instruksjonsvideo ligger på innloggingssidene til IMDis digitale tjenester.

Hva er funksjonaliteten i ny løsning?

I den nye løsningen får kommunene oversikt over sine tilskudd direkte ved hjelp av IMDinett pålogging, og kan også sende inn endringsforespørsler/avviksmelding til IMDi.
Det er begrenset funksjonalitet i løsningen ved oppstart. Kommuneportalen vil inneholde utbetalingsgrunnlag og tilskuddsoversikt tilknyttet integreringstilskudd og særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger. Kommunen vil kunne kommunisere med IMDi om enkeltsaker og om utbetalinger, direkte i løsningen. Dette gjøres ved å sende inn endringsforespørsel.

Kommuneportalen vil i løpet av høsten 2021 og våren 2022 få ny og forbedret funksjonalitet, informasjon om dette vil komme fortløpende. Neste år kommer også søknadsskjema for tilskudd for flyktninger med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker.

Jeg ønsker å se tilskuddsoversikt og utbetalingsgrunnlag - hvor finner jeg det?

Informasjon om pålogging og bruk av IMDi Tilskudd finner du her: brukerveiledning og instruksjonsvideo.

Listen med utbetalingsgrunnlag i IMDi Tilskudd er ikke riktig?

Utbetalingsgrunnlaget som publiseres ved tredje termin vil i tillegg til terminutbetalinger år 2-5 også inneholde tilskuddsutbetalinger for personer som kommunen har bosatt i 2021. Ikke alle nybosatte vil være med i grunnlaget for tredje termin. Overgang til ny løsning medfører at vi jobber med å sikre at nye tilskuddssaker opprettes på riktig måte. De som ikke er med i grunnlaget for tredje termin, samt tidligere innsendte krav, vil fortløpende bli saksbehandlet og fremkomme på fjerde terminutbetaling for 2021.

Hvis jeg finner feil i tilskuddsoversikten og/eller utbetalingsgrunnlaget - hva gjør jeg?

Hvis det mangler tilskudd for personer som er bosatt i 2021 vil dette mest sannsynlig skyldes manglede registrering i folkeregistret eller manglende effektuering av vedtaket. Da vil personen komme med på neste terminutbetaling og det er ikke nødvendig å melde fra til oss. I forbindelse med oppstart og utbetaling av 3.termin ønsker vi derfor at kommunene i størst mulig grad avventer til 4.terminutbetaling med å melde manglende tilskudd.

Har du allikevel behov for å informere om sak/feil, gjøres det ved å sende inn en endringsforespørsel; som er kommunens kanal for å kommunisere med IMDi om enkeltsaker og om utbetalinger direkte i løsningen. Foreløpig funksjonalitet i løsningen gjør at det ikke er mulig for IMDi å svare på forespørselen inne i tilskuddsløsningen. Funksjonaliteten vil være på plass innen 1.termin 2022.

Vi har ikke mottatt tilskuddsbrev med informasjon fra IMDi og DSF-liste over personer bosatt i vår kommune?

Det stemmer. Denne informasjonen blir i stedet tilgjengelig i IMDi Tilskudd. Løsningen vil videreutvikles frem mot første terminutbetaling 2022, slik at du selv kan hente ut Excel fil med tilskuddsgrunnlaget.

Hvilken type opplæring vil kommunene få?

Opplæringen for kommunebrukere for integreringstilskuddet og tilskuddet for enslige mindreårige flyktninger består av en enkel e-læringsmodul samt et informasjonsskriv/brukerveiledning. Opplæringsmateriell er tilgjengelig på imdi.no.

I neste fase vil kommunene få tilbud om kurs/opplæringssesjoner relatert til tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker. Denne opplæringen vil finne sted sent i 2021 eller tidlig i 2022, det vil komme mer informasjon om dette i forkant.

Blir det felles pålogging for ny digital løsning og IMDinett (Bosetting og NIR)?

IMDi Tilskudd vil dele brukernavn og passord med IMDiNett (Bosetting og NIR). Pålogging til IMDi Tilskudd skjer via innloggingssiden på imdi.no.

Hvordan komme i gang/opprette bruker?

Tilganger vil tildeles av kommuneadministrator slik som for IMDinett Bosetting og NIR.

Blir det mulig for kommunebrukere å hente ut data og tilskuddsrapporter fra ny digital løsning?

Til å begynne med er det kun mulig for kommunene å se oversikter over kommunens utløste tilskudd. Etter hvert vil kommunene kunne hente ut oversikter og rapporter over kommunens utløste tilskudd og eksportere til andre løsninger/programmer, eksempelvis MS Excel.

Spørsmål og svar om integreringstilskudd

Når blir den nye digitale tilskuddsløsningen IMDi Tilskudd tatt i bruk for integreringstilskudd?

IMDi Tilskudd er nå tatt i bruk i forbindelse med tilskuddsutbetalinger for tredje termin 2021.

Hvor finner vi ny tilskuddsløsning IMDi Tilskudd?

IMDi Tilskudd vil dele brukernavn og passord med IMDiNett (Bosetting og NIR). Pålogging til IMDi Tilskudd skjer via innloggingssiden på imdi.no

Skal vi fortsette å søke om tilskudd på vanlig måte etter lansering av ny digital løsning IMDi Tilskudd?

Med IMDi Tilskudd er det ikke lenger nødvendig å søke om integreringstilskudd for personer som er bosatt i 2021. For personer som er bosatt i kommunen i 2020 og tidligere, og som ikke har utløst tilskudd tidligere, må kommunen søke om tilskudd som før, ved å sende inn skjema. Se vår side om Tilskudd 2020.

Hva skal vi gjøre hvis vi oppdager feil eller mangler i tilskuddsgrunnlaget fra IMDi?

Kommunen vil kunne sende endringsforespørsel om enkeltsaker og utbetalingsgrunnlag direkte i IMDi Tilskudd.

Vil det komme endringer i rundskrivet for 2021?

Det kan komme justeringer i rundskrivet, f.eks. relatert til nye søknadsrutiner. IMDi vil da informere om dette direkte til kommunene, på siden om integreringstilskudd og på denne nettsiden.

Blir integreringstilskudd utbetalt i sin helhet, eller i terminer - som tidligere?

For 2021 blir integreringstilskudd år 1 utbetalt i sin helhet og år 2-5 utbetalt i terminer, også med ny løsning. For 2022 kan det komme endringer i dette, som vi vil informere om i rundskrivet for 2022.

Må vi søke på nytt i den nye tilskuddsløsningen hvis vi ikke har fått svar på en søknad som er sendt iht. tidligere rutiner?

Alle tidligere innsendte søknader år 1 vil bli behandlet i IMDi Tilskudd fortløpende i 2021. År 1 krav som ikke fremkommer på 4.termin 2021, må kommunen melde endringsforespørsel på i IMDi Tilskudd.

Hvordan skal tilskudd deles mellom kommuner ved flytting?

For 2021 må tilskudd deles mellom kommuner iht. rutinene i rundskrivet for 2021, men i rundskrivet for 2022 vil det komme nye rutiner ved flytting. Fra 2022 skal IMDi sørge for at tilskuddet følger personen når han eller hun flytter fra en kommune til en annen. Det vil være synlig for kommunen at et tilskudd er stoppet fordi en person har flyttet til en annen kommune.

Vil det være mulig å kommunisere med og søke deling av tilskudd til andre kommuner i løsningen?

Det vil ikke være mulig å kommunisere direkte med andre kommuner i løsningen. Fra 2022 vil IMDi sørge for at tilskuddet følger personen ved flytting og det vil dermed ikke være behov for å kontakte annen kommune ifm. flytting.

Blir tilskudd stoppet hvis en person går ut av målgruppen for tilskudd, flytter fra landet, eller dør?

Så snart IMDi blir kjent med at noe av dette har skjedd, vil tilskuddet vil stoppet, og evt. for mye utbetalt tilskudd vil bli motregnet/krevd tilbakebetalt. Det vil være synlig i IMDi Tilskudd dersom dette har skjedd.

Vil kommunen få oversikt over tilskuddsutbetalinger i systemet?

I IMDi Tilskudd får du oversikt over totalbeløp for terminen samt tilskuddstyper og beløp for den enkelte person. Sammen med selve utbetalingstransaksjonen vil det følge med info om type tilskuddsart fordelt som følgende grupperinger:

 • AR-1, AR-1 EV, AR-1B, BHT og ELDR- tilskudd gjeldende for år 1
 • AR-2, AR-3, AR-4 og AR-5- tilskudd gjeldende for år 2-5
 • EMINB og EMINU- tilskudd gjeldende særskilt tilskudd enslige mindreårige.

Når skjer utbetalingene av tilskudd?

For 2021 skjer utbetalingene kvartalsvis. Fra 2022 vil utbetalingene skje etterskuddsvis iht. faste terminer.

Hvordan skal kommunene sende og motta dokumentasjon/informasjon i ny digital løsning?

Hvis det mangler tilskudd for personer som er bosatt i 2021 vil dette mest sannsynlig skyldes manglede registrering i folkeregistret eller manglende effektuering av vedtaket. Da vil personen komme med på neste terminutbetaling og det er ikke nødvendig å melde fra til oss. I forbindelse med oppstart og utbetaling av 3.termin ønsker vi derfor at kommunene i størst mulig grad avventer til 4.terminutbetaling med å melde manglende tilskudd.

Dette gjøres ved å sende inn en endringsforespørsel; som er kommunens kanal for å kommunisere med IMDi om enkeltsaker og om utbetalinger direkte i løsningen.

Spørsmål og svar om tilskudd for enslige mindreårige flyktninger

Når blir den nye digitale tilskuddsløsningen IMDi Tilskudd tatt i bruk for tilskudd for enslige mindreårige flyktninger?

IMDi Tilskudd er nå tatt i bruk i forbindelse med tilskuddsutbetalinger for tredje termin 2021.

Hvor finner vi ny tilskuddsløsning IMDi Tilskudd?

IMDi Tilskudd vil dele brukernavn og passord med IMDiNett (Bosetting og NIR). Pålogging til IMDi Tilskudd skjer via innloggingssiden på imdi.no.

Skal vi fortsette å søke om tilskudd på vanlig måte etter lansering av ny digital løsning IMDi Tilskudd?

Med IMDi Tilskudd er det ikke lenger nødvendig å søke om integreringstilskudd for personer som er bosatt i 2021. For personer som er bosatt i kommunen i 2020 og tidligere, og som ikke har utløst tilskudd tidligere, må kommunen søke om tilskudd som før, ved å sende inn skjema. Se vår side om Tilskudd 2020.

Hva skal vi gjøre hvis vi oppdager feil eller mangler i tilskuddsgrunnlaget fra IMDi?

Kommunen vil kunne sende endringsforespørsel om enkeltsaker og utbetalingsgrunnlag direkte i IMDi Tilskudd.

Vil det komme endringer i rundskrivet for 2021?

Det kan komme justeringer i rundskrivet, f.eks. relatert til nye søknadsrutiner. IMDi vil da informere om dette direkte til kommunene, på siden om tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og på denne nettsiden.

Blir tilskudd for enslige mindreårige flyktninger utbetalt fra måneden den enslige mindreårige blir bosatt - som tidligere?

Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger blir utbetalt fra bosettingsmåneden, også i ny løsning. For 2021 skjer utbetaling samlet for det første året, og i terminer for påfølgende år. For 2022 kan det komme endringer i dette, som vi vil informere om i rundskrivet for 2022.

Må vi søke på nytt i den nye tilskuddsløsningen hvis vi ikke har fått svar på en søknad som er sendt iht. tidligere rutiner?

Alle tidligere innsendte førstegangssøknader vil bli behandlet i IMDi Tilskudd fortløpende i 2021. Førstegangs søknadskrav som ikke fremkommer på 4. termin 2021, må kommunen melde endringsforespørsel på i IMDi Tilskudd.

Hvordan skal tilskudd deles mellom kommuner ved flytting?

For 2021 må tilskudd deles mellom kommuner iht. rutinene i rundskrivet, men fra 2022 vil det komme nye rutiner ved flytting. Fra 2022 skal IMDi sørge for at tilskuddet følger personen når han eller hun flytter fra en kommune til en annen. Det vil være synlig for kommunen at et tilskudd er stoppet fordi en person har flyttet til en annen kommune.

Vil det være mulig å kommunisere med, og søke deling av tilskudd, til andre kommuner i løsningen?

Det vil ikke være mulig å kommunisere direkte med andre kommuner i løsningen. Fra 2022 skal IMDi sørge for at tilskuddet følger personen ved flytting, og det vil dermed ikke være behov for å kontakte annen kommune ifm. flytting.

Blir tilskudd stoppet hvis en person går ut av målgruppen for tilskudd, flytter fra landet, eller dør?

Så snart IMDi blir kjent med at noe av dette har skjedd, vil tilskuddet vil stoppet, og evt. for mye utbetalt tilskudd vil bli motregnet/krevd tilbakebetalt. Det vil være synlig i IMDi Tilskudd dersom dette har skjedd.

Vil kommunen få oversikt over tilskuddsutbetalinger i systemet?

I IMDi Tilskudd får du oversikt over totalbeløp for terminen samt tilskuddstyper og beløp for den enkelte person. Sammen med selve utbetalingstransaksjonen vil det følge med info om type tilskuddsart fordelt som følgende grupperinger:

 • AR-1, AR-1 EV, AR-1B, BHT og ELDR- tilskudd gjeldende for år 1
 • AR-2, AR-3, AR-4 og AR-5- tilskudd gjeldende for år 2-5
 • EMINB og EMINU- tilskudd gjeldende særskilt tilskudd enslige mindreårige.

Når skjer utbetalingene av tilskudd?

For 2021 skjer utbetalingene kvartalsvis. Fra 2022 vil utbetalingene skje etterskuddsvis iht. faste terminer.

Hvordan skal kommunene sende og motta dokumentasjon/informasjon i ny digital løsning?

Hvis det mangler tilskudd for personer som er bosatt i 2021 vil dette mest sannsynlig skyldes manglede registrering i folkeregistret eller manglende effektuering av vedtaket. Da vil personen komme med på neste terminutbetaling og det er ikke nødvendig å melde fra til oss. I forbindelse med oppstart og utbetaling av 3.termin ønsker vi derfor at kommunene i størst mulig grad avventer til 4.terminutbetaling med å melde manglende tilskudd.

Dette gjøres ved å sende inn en endringsforespørsel; som er kommunens kanal for å kommunisere med IMDi om enkeltsaker og om utbetalinger direkte i løsningen.

Spørsmål og svar om tilskudd for personer med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker

Når blir det mulig å søke om tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker i den nye løsningen?

Det vil ikke bli mulig å søke om dette tilskuddet i den nye løsningen før i 2022. Inntil da skal kommunene bruke dagens skjema tilgjengelig på tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker. Det vil komme nærmere informasjon om overgang til ny løsning for denne tilskuddsordningen.

Hvordan skal man søke tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker i den nye løsningen?

Det vil komme nærmere informasjon om dette sent i andre halvår 2021, men når ny løsning er på plass vil all dokumentasjon, kommunikasjon og informasjon relatert til søknaden behandles her.

Fant du det du lette etter?