Digitalisering av tilskuddsordninger

IMDi er nå i gang med digitalisering av tre tilskuddsordninger. På denne siden kan du lese mer om prosjektet.

Sist oppdatert: 30. juni 2021

IMDi er nå i gang med digitalisering av tre tilskuddsordninger:

Målet er at arbeidet med tilskuddene både i kommunene og IMDi blir enklere, sikrere og mindre ressurskrevende enn i dag. IMDi utvikler en helt ny digital løsning som kommunene skal bruke for å få oversikt over utløste tilskudd og til å søke om tilskudd. De tre tilskuddsordningene vil gå over til digital forvaltning gradvis gjennom 2021, med en endelig overgang til ny løsning fra tilskuddsåret 2022.

Digitaliseringen vil gjøre arbeidet med tilskudd enklere og sikrere for IMDi og kommunene:

  • Bedre oversikt og større forutsigbarhet
  • Enklere og raskere søknadsutforming og oppfølging
  • Kortere tid fra søknad inn til tilskudd blir utbetalt

NB: Inntil videre må kommunene søke tilskudd som før, og utbetalinger kommer som før.

Kommunene vil motta informasjon om og opplæring i bruk av nytt tilskuddssystem utover i 2021. 

Registrer deg hvis du ikke har registrert deg tidligere, og ønsker å bli varslet når vi oppdaterer innholdet på denne siden.

Spørsmål og svar om integreringstilskudd

Hva skjer med måten IMDi administrerer integreringstilskuddet?

IMDi er i ferd med å utvikle en ny digital tilskuddsløsning (IMDi Tilskudd) som skal erstatte dagens søknadsbaserte opplegg. Oversikt over integreringstilskudd som utløses til kommunen blir å finne i den nye løsningen ila. høsten 2021 og informasjon om utbetalinger blir tilgjengelig samme sted.

Hvordan skal vi søke integreringstilskudd inntil ny digital løsning er på plass?

Inntil IMDi Tilskudd er på plass skal dere søke på vanlig måte, se integreringstilskudd.

Når blir den nye digitale tilskuddsløsningen tatt i bruk for integreringstilskudd?

IMDi Tilskudd vil bli tatt i bruk i forbindelse med tilskuddsutbetalinger for tredje termin 2021. Alle kommuner vil få nærmere beskjed om dette. Informasjon blir også tilgjengelig på denne nettsiden.

Skal vi fortsette å søke om tilskudd på vanlig måte etter lansering av ny digital løsning?

Når IMDi Tilskudd er på plass vil det ikke lenger være nødvendig å søke om integreringstilskudd. IMDi vil beregne tilskuddet til kommunen basert på informasjon vi har om personer som er i målgruppe for integreringstilskudd. Tilskuddsgrunnlaget vil være tilgjengelig i den nye løsningen.

Hva skal vi gjøre hvis vi oppdager feil eller mangler i tilskuddsgrunnlaget fra IMDi?

Det vil være mulig å melde fra til IMDi direkte i den nye digitale løsningen. Endringer vil bli automatisk korrigert på en senere utbetaling.

Vil det komme endringer i rundskrivet for 2021?

Det kan komme justeringer i rundskrivet, f.eks. relatert til nye søknadsrutiner. IMDi vil da informere om dette direkte til kommunene, på siden om integreringstilskudd og på denne nettsiden.

Blir integreringstilskudd utbetalt i sin helhet, eller i terminer - som tidligere?

For 2021 blir integreringstilskudd år 1 utbetalt i sin helhet og år 2-5 utbetalt i terminer, også med ny løsning. For 2022 kan det komme endringer i dette, som vi vil informere om i rundskrivet for 2022.

Må vi søke på nytt i den nye tilskuddsløsningen hvis vi ikke har fått svar på en søknad som er sendt iht. dagens rutiner?

Når det nærmer seg overgang til IMDi Tilskudd vil alle kommuner få beskjed om hvilke frister som vil gjelde for søknad iht. dagens rutiner. Vi vil svare på alle søknader som sendes innen denne fristen, enten med et tilskuddsbrev som i dag, eller med beskjed om at tilskuddet vil bli beregnet og utbetalt i den nye løsningen IMDi Tilskudd.

Hvordan skal tilskudd deles mellom kommuner ved flytting?

For 2021 må tilskudd deles mellom kommuner iht. rutinene i rundskrivet for 2021, men i rundskrivet for 2022 vil det komme nye rutiner ved flytting. Fra 2022 skal IMDi sørge for at tilskuddet følger personen når han eller hun flytter fra en kommune til en annen. Det vil være synlig for kommunen at et tilskudd er stoppet fordi en person har flyttet til en annen kommune.

Vil det være mulig å kommunisere med og søke deling av tilskudd til andre kommuner i løsningen?

Det vil ikke være mulig å kommunisere direkte med andre kommuner i løsningen. Fra 2022 vil IMDi sørge for at tilskuddet følger personen ved flytting og det vil dermed ikke være behov for å kontakte annen kommune ifm. flytting.

Hvordan får man oversikt dersom personer som utløser tilskudd flytter inn eller ut av kommunen?

I IMDi Tilskudd vil kommunen få oversikt over tilskudd som er utløst for en person, når tilskuddet startet, når det er blitt stoppet, og grunnen til at det er blitt stoppet.

Blir tilskudd stoppet hvis en person går ut av målgruppen for tilskudd, flytter fra landet, eller dør?

Så snart IMDi blir kjent med at noe av dette har skjedd, vil tilskuddet vil stoppet, og evt. for mye utbetalt tilskudd vil bli motregnet/krevd tilbakebetalt. Det vil være synlig i IMDi Tilskudd dersom dette har skjedd.

Vil kommunen få oversikt over tilskuddsutbetalinger i systemet?

IMDi Tilskudd vil inneholde alle tilskuddsutbetalinger til kommunen som er gjennomført i løsningen, med en sporbar referanse til utbetalingen.

Når skjer utbetalingene av tilskudd?

For 2021 skjer utbetalingene kvartalsvis. Fra 2022 vil utbetalingene skje etterskuddsvis iht. faste terminer. Dette vil også gjelde tilskudd for år 1 som i dag utbetales i sin helhet etter at søknaden er ferdigbehandlet.

Hvordan skal kommunene sende og motta dokumentasjon/informasjon i ny digital løsning?

I IMDi tilskudd vil det være mulig å kommunisere med IMDi om enkeltsaker og om utbetalinger, direkte i løsningen.

Spørsmål og svar om tilskudd for enslige mindreårige flyktninger

Hva skjer med måten IMDi administrerer tilskuddet for enslige mindreårige flyktninger?

IMDi er i ferd med å utvikle en ny digital tilskuddsløsning (IMDi Tilskudd) som skal erstatte dagens søknadsbaserte opplegg. Oversikt over tilskudd for enslige mindreårige flyktninger som utløses til kommunen blir å finne i den nye løsningen ila. høsten 2021, og informasjon om utbetalinger blir tilgjengelig samme sted.

Hvordan skal vi søke tilskudd for enslige mindreårige flyktninger inntil ny digital løsning er på plass?

Inntil ny IMDi Tilskudd er på plass skal dere søke på vanlig måte, se tilskudd for enslige mindreårige fyltninger.

Når blir den nye digitale tilskuddsløsningen tatt i bruk for tilskudd for enslige mindreårige flyktninger?

IMDi Tilskudd vil bli tatt i bruk i forbindelse med tilskuddsutbetalinger for tredje termin 2021. Alle kommuner vil få nærmere beskjed om dette. Informasjon blir også tilgjengelig på denne nettsiden.

Skal vi fortsette å søke om tilskudd på vanlig måte etter lansering av ny digital løsning?

Når IMDi Tilskudd er på plass vil det ikke lenger være nødvendig å søke om tilskudd for enslige mindreårige flyktninger. IMDi vil beregne tilskuddet til kommunen basert på informasjon vi har om personer som er i målgruppe for tilskudd for enslige mindreårige flyktninger. Tilskuddsgrunnlaget vil være tilgjengelig i den nye løsningen.

Hva skal vi gjøre hvis vi oppdager feil eller mangler i tilskuddsgrunnlaget fra IMDi?

Det vil være mulig å melde fra til IMDi direkte i den nye digitale løsningen. Endringer vil bli automatisk korrigert på en senere utbetaling.

Vil det komme endringer i rundskrivet for 2021?

Det kan komme justeringer i rundskrivet, f.eks. relatert til nye søknadsrutiner. IMDi vil da informere om dette direkte til kommunene, på siden om tilskudd for enslige mindreårige flyktninger og på denne nettsiden.

Blir tilskudd for enslige mindreårige flyktninger utbetalt fra måneden den enslige mindreårige blir bosatt - som tidligere?

Tilskudd for enslige mindreårige flyktninger blir utbetalt fra bosettingsmåneden, også i ny løsning. For 2021 skjer utbetaling samlet for det første året, og i terminer for påfølgende år. For 2022 kan det komme endringer i dette, som vi vil informere om i rundskrivet for 2022.

Må vi søke på nytt i den nye tilskuddsløsningen hvis vi ikke har fått svar på en søknad som er sendt iht. dagens rutiner?

Når det nærmer seg overgang til IMDi Tilskudd vil alle kommuner få beskjed om hvilke frister som vil gjelde for søknad iht. dagens rutiner. Vi vil svare på alle søknader som sendes innen denne fristen, enten med et tilskuddsbrev - slik som i dag, eller med beskjed om at tilskuddet vil bli beregnet og utbetalt i den nye løsningen IMDi Tilskudd.

Hvordan skal tilskudd deles mellom kommuner ved flytting?

For 2021 må tilskudd deles mellom kommuner iht. rutinene i rundskrivet, men fra 2022 vil det komme nye rutiner ved flytting. Fra 2022 skal IMDi sørge for at tilskuddet følger personen når han eller hun flytter fra en kommune til en annen. Det vil være synlig for kommunen at et tilskudd er stoppet fordi en person har flyttet til en annen kommune.

Vil det være mulig å kommunisere med, og søke deling av tilskudd, til andre kommuner i løsningen?

Det vil ikke være mulig å kommunisere direkte med andre kommuner i løsningen. Fra 2022 skal IMDi sørge for at tilskuddet følger personen ved flytting, og det vil dermed ikke være behov for å kontakte annen kommune ifm. flytting.

Hvordan får man oversikt dersom personer som utløser tilskudd flytter inn eller ut av kommunen?

I IMDi Tilskudd vil kommunen få oversikt over tilskudd som er utløst for en person, når tilskuddet startet, når det er blitt stoppet, og grunnen til at det er blitt stoppet.

Blir tilskudd stoppet hvis en person går ut av målgruppen for tilskudd, flytter fra landet, eller dør?

Så snart IMDi blir kjent med at noe av dette har skjedd, vil tilskuddet vil stoppet, og evt. for mye utbetalt tilskudd vil bli motregnet/krevd tilbakebetalt. Det vil være synlig i IMDi Tilskudd dersom dette har skjedd.

Vil kommunen få oversikt over tilskuddsutbetalinger i systemet?

IMDi Tilskudd vil inneholde alle tilskuddsutbetalinger til kommunen som er gjennomført i løsningen, med en sporbar referanse til utbetalingen.

Når skjer utbetalingene av tilskudd?

For 2021 skjer utbetalingene kvartalsvis. Fra 2022 vil utbetalingene skje etterskuddsvis iht. faste terminer. Dette vil også gjelde for første tilskuddsår, som i dag utbetales når søknaden er ferdigbehandlet.

Hvordan skal kommunene sende og motta dokumentasjon/informasjon i ny digital løsning?

I IMDi tilskudd vil det være mulig å kommunisere med IMDi om enkeltsaker og om utbetalinger, direkte i løsningen.

Spørsmål og svar om tilskudd for personer med nedsatt funksjonsevne eller adferdsvansker

Når blir det mulig å søke om tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker i den nye løsningen?

Det vil ikke bli mulig å søke om dette tilskuddet i den nye løsningen før i 2022. Inntil da skal kommunene bruke dagens skjema tilgjengelig på tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne eller atferdsvansker. Det vil komme nærmere informasjon om overgang til ny løsning for denne tilskuddsordningen.

Hvordan skal man søke tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker i den nye løsningen?

Det vil komme nærmere informasjon om dette i andre halvår 2021, men når ny løsning er på plass vil all dokumentasjon, kommunikasjon og informasjon relatert til søknaden behandles her.

Spørsmål og svar: Ta i bruk mulighetene i løsningen

Hvilken type opplæring vil kommunene få?

Opplæringen for kommunebrukere for integreringstilskuddet og tilskuddet for enslige mindreårige flyktninger vil bestå av en enkel e-læringsmodul samt et informasjonsskriv/brukerveiledning. Dette vil bli distribuert til alle kommuner i løpet av september.

I neste fase vil kommunene få tilbud om kurs/opplæringssesjoner relatert til tilskudd for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller adferdsvansker. Denne opplæringen vil finne sted sent i 2021 eller tidlig i 2022, det vil komme mer informasjon om dette i forkant.

Blir det laget brukerveiledninger, og vil man ha tilgang til support?

Ja. Brukerveiledninger vil ligge i løsningen og det vil også være informasjon om hvor kommunene skal henvende seg ved feil eller spørsmål.

Blir det felles pålogging for ny digital løsning og IMDinett (Bosetting og NIR)?

Ja, IMDi Tilskudd vil dele pålogging med IMDinett (Bosetting og NIR). Rollen du tildeles vil avgjøre hva du vil ha tilgang til i den nye løsningen.

Hvordan komme i gang/opprette bruker?

Her vil det komme nærmere informasjon, men hovedregelen vil være at tilganger vil tildeles av kommuneadministrator slik som for IMDinett Bosetting og NIR.

Blir det mulig for kommunebrukere å hente ut data og tilskuddsrapporter fra ny digital løsning?

Ja, kommunene kan hente ut oversikter og rapporter over kommunens utløste tilskudd og eksportere til andre løsninger/programmer, eksempelvis MS Excel.

Fant du det du lette etter?