Mangfold i heleide statlige virksomheter

Samlet har det vært en positiv utvikling i andel ansatte med innvandrerbakgrunn i heleide statlige virksomheter i 2013. Det dokumenterer IMDi i siste rapport over status og aktiviteter for økt mangfold i 25 heleide statlige virksomheter.

Utgitt: 10. november 2015

Dette er syvende gang siden 2006 IMDi utarbeider en oversikt over rekrutteringsarbeidet i et utvalg heleides statlige virksomheter som arbeider for å fremme mangfold og rekruttering av personer med innvandrerbakgrunn. 

Forventer mangfold

Som eier forventer staten at virksomhetenes personalpolitikk preges av mangfold, og at de gjennomfører tiltak for å fremme likestilling og mangfold. Denne rapporten gir en status på hvordan virksomhetene arbeider med dette.

Det er stor variasjon mellom virksomhetene på hvor systematisk og målrettet de arbeider for likestilling og mangfold. De 25 virksomhetene er svært ulike, både hva gjelder størrelse og forretningsområde. Rammevilkår og rekrutteringsbehov er også svært ulike. Enkelte av dem opererer i internasjonal rekruttering og konkurranse, mens andre utelukkende er i det norske markedet. 

Rapporten viser at det ansettes flest innvandrere fra EU/EØS, USA, Canada, Australia og New Zealand. Det har også vært økning i andelen ledere med innvandrerbakgrunn i virksomhetene, selv om de fortsatt utgjør en ganske liten andel av ledere totalt (2,8 prosent).

Flest “lette” tiltak

Resultatene i rapporten gjør det vanskelig å trekke bastante konklusjoner, til det er ulikhetene virksomhetene i mellom for store, i tillegg til andre mer metodiske begrensninger. Likevel ser det ut til at en del “lettere” og generelle mangfoldstiltak er relativt utbredt, mens de noe “tyngre” og mer spesifikke tiltakene er desto mindre utbredt. 

Eksempler på “lette” tiltak det store flertallet virksomheter gjør for å øke mangfoldet blant ansatte er i annonser å oppfordre innvandrere om å søke eller ha mangfold nedfelt i sine virksomhetsplaner.

Det er langt færre som bruker mer spesifikke tiltak, som å skulle innkalle minst en kvalifisert innvandrer som søker til intervju, bruk av rekrutteringsplasser, egen rekrutteringsplan for personer med innvandrerbakgrunn

Eller klart definerte mål/måltall for andel/antall personer med innvandrerbakgrunn blant de ansatte. Sett over flere år er det dessuten en tendens til nedgang i bruken av flere av disse mer spesifikke tiltakene, blant annet en ganske markant nedgang i antall virksomheter som benytter seg av intervjuordningen.

Tidligere undersøkelser

Se flere rapporter om

arbeidsliv.

Fant du det du lette etter?