Fagverksted 2022 - Rustet for fremtiden

Fagverkstedet 28.-29.09 2022 satte søkelys på hvordan kommuner, sivilsamfunnet og arbeidsgivere samarbeider om å bygge gode kvalifiseringsløp for ulike deltakere i introduksjonsprogrammet.  

Sist oppdatert: 18. oktober 2022

Fagverkstedet 2022 hadde som mål å bidra til styrket kompetanse, inspirere og bidra til erfaringsdeling på tvers av kommuner gjennom presentasjoner av aktuelle tema i plenum og parallelle sesjoner.  

Målgruppen for konferansen var programrådgivere, flyktningkonsulenter, lærere og andre som jobber med introduksjonsprogrammet. 

Her kan du lese mer om de ulike læringsverkstedene som var på årets konferanse, og se de ulike presentasjonene:  

Trondheim kommune: 

Mitt Karriereløp - kvalifiseringsløsning for deltakere med medbrakt høyere utdanning. 

Integreringsloven tar formell utdanning og kvalifisering på alvor, med mål om at flere skal få varig fotfeste i arbeidslivet. For å lykkes, må kompetansegapet fylles - og dette på kortere tid for deltakere med medbrakt høyere utdanning. 

Kvalifiseringssenter for innvandrere i Trondheim kommune har i samarbeid med NAV, voksenopplæringen og karrieresenteret i fylkeskommunen utviklet en egen kvalifiseringsløsning for deltakere med medbrakt høyere utdanning. Hver deltaker får sin individuelle plattform, hvor alle elementer i kvalifiseringen innlemmes og sys sammen. Målet er at plattformen skal gjøre det lettere for deltakere å se helhet i sitt introduksjonsprogram, og få forståelse og eierskap til eget løp. 

Kommunens hensikt er at plattformen skal bidra til likeverdighet, effektivisering og bedre tjenestekvalitet, ved at aktørene som følger opp deltakerne har tilgang til alt på ett sted. I Mitt Karriereløp kan deltakere starte fortløpende og aktørene samhandler om kvalifiseringen - på en arena hvor deltaker selv er den aktive part.  

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet 

IMDI Fagverksted 2022 - Mitt Karriereløp

Kontaktpersoner for prosjektet 

Annette Gunnerud, Prosjektkoordinator Mitt Karriereløp og koordinator introprogram, INN - Kvalifiseringssenter for innvandrere, Trondheim kommune  annette.gunnerud@trondheim.kommune.no 

Emilie Selstad, Prosjektleder Mitt Karriereløp og Karrierekraft, INN - Kvalifiseringssenter for innvandrere, Trondheim kommune  emilie.carin.selstad@trondheim.kommune.no

Stavanger kommune og Stavanger Turistforening 

Dugnad som arbeidspraksis 

Stavanger kommune har god dekning i næringslivet for arbeidspraksis, men har savnet en arena for deltakere som av ulike årsaker står lengre i fra et ordinært arbeidsliv. 

I prosjektet får deltakere fra introduksjonsprogrammet arbeidspraksis hos Stavanger Turistforening to dager i uken. Gjennom ukentlige dugnader har deltakerne knyttet gode relasjoner til de norske frivillige og til den norske naturen og kulturen, mens deltakerne har bidratt med sin mangfoldskompetanse. Samtidig bidrar prosjektet til å styrke det bynære friluftstilbud til barnefamilier, og nå nye målgrupper gjennom å bruke naturen som inkluderingsarena.  

For deltakere som har særlig behov for tilrettelegging, tett oppfølging og fleksibilitet i møte med arbeidslivet, har samarbeidet med Stavanger turistforening gjort det mulig med en meningsfull arbeidspraksis. Turistforeningen sin evne til å være fleksible i møte med deltakernes behov har skapt en unik arena for tilpasset læring, hvor språktreningen har blitt en viktig del av praksisplassen.  

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet  

Dugnad som arbeidspraksis 

Kontaktpersoner for prosjektet:  

Janne Rage, Fagleder jobbteam, Stavanger kommune: janne.rage@stavanger.kommune.noJohanne Fjelde, Prosjektleder for Den Norske Turistforening 

johanne@stf.no 

Marte Bulie, Fagsjef folkehelse og inkludering, DNT marte.bulie@dnt.no 

Skien kommune: 

Yrkesnorsk – en innholdsrik buffet med relevante læremidler om norsk arbeidsliv og kulturkoder.

Yrkesnorsk er en digital læringsplattform (Yrkesnorsk)  for voksne innvandrere med norsk som andrespråk. Målsettingen er at Yrkesnorsk skal være et godt verktøy i arbeidet med integrering og kvalifisering, og som kan bidra til å dekke et behov for læremidler om arbeidsliv og kulturkoder. 

Yrkesnorsk er utviklet av to lærere i Skien kommune og en lærer i Kragerø, i samarbeid med deltakere, lærere, veiledere og arbeidsgivere. Læremidlene er fritt tilgjengelige og kan brukes av alle som ønsker det. 

Lærere kan bruke Yrkesnorsk som et utgangspunkt for ulike temaer, og bruke hele eller deler av innholdet. Yrkesnorsk ivaretar behovet for å visualisere, og bygge grunnleggende ordforråd og kunnskap, blant annet ved bruk av selvrettende oppgaver. Tempoet og formen på videoene er utformet slik at det er lettere å få med seg innholdet for elever med norsk som andrespråk.  

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet 

Presentasjon Yrkesnorsk Skien kommune 

Kontaktpersoner for prosjektet  

Lina Vikre Skifjeld, Prosjektleder i Yrkesnorsk, Kvalifiserings- og integreringsenheten 

linavikre.skifjeld@skien.kommune.no 

Stine Hansen Bakkebø, Prosjektmedarbeider i Yrkesnorsk 

stine.bakkebo@skien.kommune.no 

Sauda kommune og COOP Extra: 

Mangfold i arbeidslivet i en liten kommune 

Alle flyktninger som deltar i introduksjonsprogram, skal lære norsk og få en innføring i det norske samfunnet. Sauda Vaksenopplæring og Coop Extra Sauda fortalte i Læringsverkstedet om hvordan de bruker språkpraksis som verktøy for å etablere et mangfoldig arbeidsliv i kommunen. 

Sauda er en liten kommune som ikke har så mange språkpraksisplasser å velge mellom, men hvor de fleste som bor her kjenner hverandre. Dette så kommunen på som en styrke de måtte utnytte, og her tok også Coop Extra sitt samfunnsansvar. Samarbeidet mellom kommunen og Coop Extra har vært positiv og enkel, uten for mye formaliteter. Målet har vært at det skal være vinn -vinn for alle parter. 

Coop Extra Sauda fikk Mangfoldsprisen i Rogaland for sitt arbeid i 2021. De har et bevisst forhold til mangfold, og innstillingen at alle må få prøve seg. Flere deltakere har begynt med språkpraksis og etter hvert endt med deltidsjobb. Coop Extra Sauda er opptatt av å bli enda bedre på inkludering for å dekke opp behovet for arbeidskraft. De ser også behovet for å senke terskelen ytterligere i denne og andre butikker, for å sikre mangfold i arbeidslivet. 

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet 

Presentasjon Sauda (PDF, 826 KB)

Kontaktpersoner for prosjektet:

Janne Eikevik, leder for voksenopplæring og introduksjonstjenesten, Sauda kommune  janne.eikevik@sauda.kommune.no 

Van Françoise Murekatete, Programrådgiver, Sauda Kommune 

van.francoise.murekatete@sauda.kommune.no 

Ivar Bakka, leder Coop Extra, Sauda 

Ivar.bakka@coop.no 

Sandefjord kommune og Vintage Baby: 

Jakten på den skjulte diamant 

Vintage Baby og NAV Sandefjord har siden 2015 samarbeidet om å skape kvalifiseringstiltak som bidrar til at innvandrerkvinner kommer i utdanning og jobb. De har lært mye på veien, og i dette Læringsverkstedet kommer de for å fortelle om reisen sin.   

Vintage Baby og NAV Sandefjord forteller om hvordan de har jobbet for at de som står lengst unna arbeidslivet skal få jobb. I Norge er innvandrerkvinner med lav eller ukjent kompetanse de som troner høyest på arbeidsledighetsstatistikken. Dette er fortellingen om samarbeid på tvers av næringsliv, forvaltningsnivåer og formelle sektorinndelinger, for å gi mennesker nye muligheter gjennom samarbeid. Der kommunen og en sosial entreprenør bestemte seg for at man ikke kunne fortsette å se på at så mange ikke fikk brukt kompetansen sin i arbeidslivet.  

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet:  

Du kan lese mer om Vintage baby og Sandefjord kommune her: Cafe Vintage Baby - Sandefjord kommune | IMDi)

Kontaktpersoner for prosjektet: 

Anette Gordner Guldahl, Prosjektleder NAV Integrering, NAV Sandefjord anette.gordner.guldahl@nav.no 

Camilla Johannessen, Sosial entreprenør, Vintage Baby post@vintage-baby.org 

NAV Sunnhordaland og Bremnes Seashore 

Lakseoppdrett og mangfold - historien om et vellykket samarbeid 

Etter eit årelangt fokus på inkludering, har nesten halvparten av dei tilsette i Bremnes Seashore fleirkulturell bakgrunn, og meir enn 20 nasjonalitetar er representerte. Dette blir lagt merke til, og i august 2021 fekk dei tildelt Integrerings- og mangfaldsdirektoratet sin mangfaldspris for Vestland fylke. Dette er dei stolte av! 

Gjennom tett samarbeid med NAV Sunnhordland, har Bremnes Seashore i 2021/2022 blant anna kunne tilby jobb til mange lokale arbeidssøkjarar. Bedrifta har også bidratt til å gje arbeid til personar som slit med å få innpass i arbeidslivet. Dei som er fast tilsette får tilbod om norskkurs via Bømlo vaksenopplæring. 

Medarbeidarar med lokal tilhøyrsel har vist seg å vera veldig positivt for bedrifta. Lokale krefter gjev større stabilitet i arbeidsstyrken ved at folk blir verande lenger i jobb, og ikkje minst at Bremnes Seashore har fått eit veldig mangfaldig arbeidsmiljø med god spreiing i alder, kjønn og kulturelle bakgrunnar. Denne samansettinga har auka samhaldet mellom dei tilsette, og dei har fått eit meir samansveisa arbeidsmiljø. I denne læringsverkstaden får vi blant anna høyra eigne historier presentert av produksjonssjef Jihad og hovudverneombod Mersija. 

NAV Sunnhordland bidreg til utvikling av tilsette i form av arbeidstrening, lønstilskot mm. Målet er at fleire kan ta fagbrev. Den målsettinga heng tett saman med berekraftsmålet deira; å styrke Bremnes Seashore som ein trygg, utviklande og inkluderande arbeidsplass og aktiv samfunnsbyggar. 

Her kan du se presentasjonen fra læringsverkstedet 

Presentasjon Bremnes Seashore  

Kontaktpersoner for prosjektet: 

Guro Lyngas Dreyer, Nav Sunnhordaland Guro.Lyngas.Dreyer@nav.no 

Linn Tove Hollund, Bremnes Seashore: linn.tove@seashore.no 

Karina Børnes, Bremnes Seashore: karinab@seashore.no  

IMDI - Krasjkurs

Krasjkurs #1: Koordinering på integreringsfeltet - programrådgiverens viktige rolle 

Krasjkurs #2: Integreringsloven - rammeverk for gode kvalifiseringsløp 

Hensikten med Krasjkursene var å gi deltakerne faglig påfyll og inspirasjon på viktige, faglige problemstillinger i gjennomføring av introduksjonsprogrammet. 

Krasjkursene vil bli omarbeidet og gjøres tilgjengelig som digitale kompetansepakker for programrådgivere på Fagressurs for introduksjonsprogrammet | Introduksjonsprogrammet (imdi.no)

Fant du det du lette etter?