Etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet

IMDi lanserer sin nyeste rapport: Etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet – Indikatorer, status og utviklingstrekk.

Sist oppdatert: 4. april 2024

I fjor høst la Regjeringen frem en ny handlingsplan mot rasisme og etnisk diskriminering. Et av tiltakene i planen er å utvikle et rammeverk for å måle status og utvikling i etnisk mangfold og inkludering i det norske arbeidslivet.  

IMDi legger i dag fram et rammeverk som skal vise hvordan det kan brukes til å måle etnisk mangfold og inkludering.  Formålet med rammeverket er å systematisere den kunnskapen som finnes. Og få en mer oversikt over innvandreres integrering i arbeidslivet. 

Indikatorene i rammeverket tar utgangspunkt i innvandrere fordeler seg mellom ulike deler av arbeidsmarkedet. Det gir svar på mange spørsmål: I hvilke typer jobber har mange ansatte innvandrerbakgrunn. I hvilke yrkesgrupper er innvandrere underrepresentert? 

Skal vi danne oss et helhetlig bilde av etnisk mangfold og inkludering er det ikke nok å telle andelen innvandrere i ulike næringer eller yrker.

I vårt arbeid med rammeverket har det vært minst like viktig å tallfeste «kvaliteten» i det etniske mangfoldet i norsk arbeidsliv.  

Fremover vil IMDi videreutvikle rammeverket og følge med på utviklingen i indikatorene. Målet er å skape en faktabasert, samfunnsrelevant og tidsaktuell kunnskapsstatus om etnisk mangfold og inkludering i arbeidslivet. 

Et av IMDis viktigste oppdrag er å utvikle og tilgjengeliggjøre kunnskap på integrering og mangfold. Dette rammeverket tror vi er et viktig bidrag i denne jobben.

Fant du det du lette etter?