Omfattende, men fragmentert tilbud for gründere

Oxford Research har på oppdrag for IMDi utarbeidet rapporten «Omfattende, men fragmentert tilbud. Kartlegging av tilbud til innvandrere som ønsker å starte egen bedrift».

Utgitt: 14. september 2023

Om rapporten

Rapporten kartlegger hvilke tilbud om etablereropplæring innvandrere som ønsker å starte egen bedrift, kan benytte seg av per i dag. Med etablereropplæring menes informasjonstilbud, hjelpetilbud og kurs om hvordan man starter foretak i Norge. Kartleggingen dekker tilbud som retter seg mot innvandrere, og ordinære tilbud som er tilgjengelige for alle, som innvandrere også kan benytte seg av.

Rapporten inneholder en oversikt over nasjonale tilbud, fylkesvise oversikter over kommunale, regionale og private aktører på feltet, samt hvordan disse tilbudene er tilpasset etablerere med innvandrerbakgrunn. I tillegg har forskerne gjennomført intervjuer med fylkeskommuner, næringshager, inkubatorer, nasjonale aktører, organisasjoner som jobber med innvandrerspesifikke utfordringer på feltet og gründere med innvandrerbakgrunn om utfordringer, barrierer og støttebehov i bedriftsetableringsfasen. Basert på kartleggingen og funn fra intervjuene, gir rapporten en oppsummering av det samlede tilbudet og en vurdering av hvor godt målgruppens behov dekkes.

Hovedfunn

Kartleggingen viser at tilbudet for innvandrere som ønsker å starte egen bedrift, er nokså omfattende. Rapporten har identifisert 170 ulike aktører og tilbydere av etablereropplæring. 31 aktører har tilbud som retter seg direkte mot innvandrere. Ytterligere 42 aktører har hjemmesider, informasjon eller tilbud tilgjengelig på engelsk, selv om de ikke henvender seg spesifikt til innvandrere.
Rapporten peker på enkelte barrierer for bedriftsetablering som kan være særlig utfordrende for etablerere med innvandrerbakgrunn, for eksempel tilgang til oppstartsfinansiering, tilgang til relevante nettverk, manglende oversikt over tilbud der man kan få bistand, og kunnskap om regelverk og lover knyttet til det å starte og drive en bedrift. Dette kan kompliseres ytterligere av manglende språkkunnskaper.

Tilbudene rettet mot innvandrere gis primært på norsk, og de er ofte gratis. Det finnes generelt få digitale tilbud til innvandrere. Videre er de fleste tilbudene hovedsakelig innrettet mot den tidlige fasen i entreprenørskapsprosessen. Rapporten trekker frem at det ofte er i denne fasen behovet for et mer spesialrettet tilbud mot innvandrere er størst. På dette tidspunktet har innvandrere større behov for tilbud som imøtekommer barrierene, gjennom kurs på engelsk, og/eller kurs som tematiserer bedriftsetablering i en norsk sammenheng.

Utviklingsmuligheter

Rapporten konkluderer med fire grep for å videreutvikle tilbudene slik at målgruppens behov dekkes i større grad:

  • En oversikt over tilgjengelige tilbud i en felles portal.
  • Markedsføring av tilbud på engelsk og andre språk.
  • Utvikling av nasjonale, standardiserte kurs på flere språk.
  • Sertifisering av tilbydere og kursholdere.

Se også Etablerertilbud for innvandrere

Se flere rapporter om

arbeidsliv og integrering.

Fant du det du lette etter?