Hvorfor ber vi deg gjøre dette på nytt?

IMDi har tidligere varslet kommunene om deres midlertidige resultater for introduksjonsprogrammet for 2017. Etter samkjøring med Statistisk sentralbyrås systemer og NIR har vi oppdaget at noen kommuner har fått forespeilet bedre resultater enn det som er realiteten.

I tillegg mangler det registering av vedtak om og tiltak i introduksjonsprogrammet for noen personer som ser ut til å ha deltatt i program i 2017. For noen deltakere som avsluttet programmet i fjor mangler det også avslutningsårsaker.

Dette fører til at datagrunnlaget for de ulike statistikkene om introduksjonsprogrammet som IMDi og Statistisk sentralbyrå lager, kan bli mangelfull. Du kan lese mer om statistikkpubliseringene lengre ned på denne siden.

Hva må du gjøre?

Kontroller data for 2017

Vi oppfordrer alle kommunene ta en siste sjekk på hva som er registrert for 2017.

Du må sjekke avslutningsårsaker for de som avsluttet programmet i 2017. Det gjør du ved å ta ut NIR-rapporten «Deltakere som har avsluttet introduksjonsprogram» i 2017 for din kommune. Se veiledningen under.

Vær oppmerksom på at NIR har avsluttet om lag 250 deltakere fra introduksjonsprogram i 2017, uten at kommunene selv har foretatt registreringen. Det kan for eksempel skyldes flytting eller at det har gått lang tid mellom registrering av ulike vedtak eller tiltak. Disse deltakere inngår i kommunens måloppnåelse, og er registret med «ikke måloppnåelse», noe som har innvirkning for kommunens måloppnåelse. Derfor er det spesielt viktig at du kontrollerer om avslutningsårsaker er korrekt.

For alle som deltok i 2017, må du også sjekke hva som er registrert av vedtak om programmet og tiltak i programmet. Under kan du laste ned en oversikt over hvilke tiltak din kommune hadde i introduksjonsprogram i fjor.

Usikker på hva du må registerere?

Kommunene har i henhold til introduksjonsloven plikt til å registrere en del data i NIR (eller sitt fagsystem) om sine deltakere i introduksjonsprogram. Det skal man gjøre så snart som mulig, og senest innen to måneder.

Hvis du er usikker på hva du må registrere, se NIR-forskrift.

Feil eller mangelfull registrering?

Du må i så fall korrigere feil, registrere det som mangler eller slette feilaktige registreringer så snart som mulig – og senest innen 12. juni.

Kommuner som bruker egne fagsystemer bør gjøre dette i sitt system og overføre data til NIR innen samme dato.

Hvis du opplever problemer med registrering eller finner feil i NIR du ikke selv kan rette, meld inn en sak til oss. Saken merker du med «Introtiltak 2017». Dersom du har behov for å gjøre registreringer mer enn 2 måneder tilbake i tid må du søke om etterregistreringstilgang via vårt supportsystem.

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på 40 00 19 60.

Hvis du lurer på hvordan du registrerer i NIR, se NIR-håndbok under.

Hva brukes dataene til?

SSB og IMDi forbereder publisering av tall og statistikk om introduksjonsprogrammet for 2017. Fra 2017 er kommunenes KOSTRA-rapportering til SSB om introduksjonsordningen avviklet, og SSB vil for første gang publisere statistikk basert på kommunenes registreringer i NIR/fagsystem.

Statistikkpubliseringene vil gi informasjon om introduksjonsprogrammet i den enkelte kommune, og vil blant annet inneholde informasjon om:

  • antall deltakere i introduksjonsprogram
  • hvilke tiltak flyktningene deltok i 
  • avslutningsårsak for deltakere som avsluttet introduksjonsprogram

SSB publiserer i tillegg tall for mottakere av introduksjonsstønad basert på kommunenes månedlige rapportering til Skatteetaten, NAV og SSB via til A-ordningen.

Fant du det du lette etter?