Driftstøtte til regionale innvandrerorganisasjoner

Sist oppdatert: 2. februar 2023

Kort om tilskuddet

 • Innvandrerorganisasjoner som bidrar aktivt til integrering og som arbeider for økt arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn kan få støtte til drift. IMDi gir støtte til drift av regionale innvandrerorganisasjoner, inkludert innvandrerråd og paraplyorganisasjoner på fylkesnivå. Kommunene gir tilskudd til drift av lokale innvandrerorganisasjoner. Tilskuddet er en del av ordningen «Tilskudd til integreringsarbeid i regi av frivillige organisasjoner».
 • Søknadsfristen er 22.02.2022
 • 31. januar holdes det et informasjonsmøte om ordningen.
 • Ramme: om lag 400 000 kr, men med forbehold om mindre justeringer
 • Kontakt: e-post:  Fri-tilskudd@imdi.no, telefon: 40 02 10 05   

Tilskuddsmottakere

Tilskuddsmottakerne for driftstøtten er regionale innvandrerorganisasjoner, inkludert innvandrerråd og paraplyorganisasjoner på fylkesnivå. Det kan gis driftstøtte til organisasjoner som har enkeltmedlemmer eller medlemsorganisasjoner. En regional innvandrerorganisasjon defineres som en organisasjon hvor flertallet av medlemmene har innvandrerbakgrunn, og at medlemmene er bosatt i samme region.  

Organisasjonene må være registrert i Frivillighetsregisteret. Med frivillig organisasjon forstås virksomheter som driver frivillig virke på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis. 

Kriterier for å få tilskudd

For å kunne motta tilskudd, må organisasjonene aktivt bidra til å øke arbeids- og samfunnsdeltakelsen blant innvandrere og deres barn. I tillegg er det et krav om at organisasjoner som har betalende medlemmer, må ha minst 20 betalende medlemmer basert på medlemstallene til organisasjonen i 2020, dersom organisasjonen ble etablert i 2020 eller tidligere. Organisasjonen må ha eksistert i minimum ett år.

Driftsstøtte kan ikke gis til tros- og livssynssamfunn som mottar annen form for statsstøtte

Dette kan dere få i tilskudd

Veiledende satser for utmåling av driftstilskudd for regionale innvandrerorganisasjoner med enkeltmedlemmer:

 • Under 30 medlemmer: 25 000 kroner.
 • Mellom 30 og 80 medlemmer: 50 000 kroner.
 • Over 80 medlemmer: 75 000 kroner.
 • Det kan gis støtte på inntil kr. 75 000 for organisasjoner som ikke har enkeltmedlemmer (men medlemsorganisasjoner).

Tildelingen av støtte baseres på antallet betalende medlemmer, det vil si medlemmer som har betalt medlemskontingent via bank til organisasjonens konto. Organisasjonene må legge frem medlemsliste ved søknad.

Kommunen kan gi støtte til drift av lokale innvandrerorganisasjoner over samme tilskuddsordning. Kommunene har egne utlysninger og frister (se Kontakt). Søknader til de 40 kommunene sender dere via kommunenes nettsider. 

Kommunene er: Arendal, Bergen, Bodø, Bærum, Drammen, Fredrikstad, Gjøvik, Hamar, Kristiansand, Oslo, Sandefjord, Sandnes, Sarpsborg, Lillestrøm, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim, Tønsberg, Ålesund, Alta, Asker, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Grimstad, Hammerfest, Harstad, Haugesund, Larvik, Lindesnes, Lillehammer, Lørenskog, Molde, Moss, Narvik, Nordre Follo, Porsgrunn, Stjørdal, Øygarden, og Ullensaker. 

Hva kan tilskuddet dekke?

Driftstøtten kan benyttes til å dekke de ordinære driftsutgiftene av organisasjonene, eksempelvis årsmøter, leie av lokale, kontorrekvisita etc.

Slik søker dere 

Logg inn i Søknadsportalen

Søknaden skal godkjennes i IMDis søknadsportal av organisasjonens leder eller av den som har delegert myndighet til å godkjenne søknader. Når søknaden er sendt inn gjennom portalen, regnes den som elektronisk signert.

Søknadsfrist: 22. februar 2022. 

Søknadens innhold

Søknaden skal inneholde en beskrivelse av organisasjonens virke, og hvordan organisasjonen bidrar til økt arbeids- og samfunnsdeltakelse for innvandrere og deres barn. I tillegg ber vi om at det legges ved:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Beskrivelse av organisasjonens bidrag for integrering og økt arbeids- og samfunnsdeltakelse blant innvandrere og deres barn
 • Årsrapport med aktivitetsoversikt fra siste driftsår
 • Revidert regnskap fra siste driftsår
 • Medlemsoversikt (enkeltmedlemmer eller organisasjoner)
 • Budsjett og handlingsplan med aktiviteter for søkeåret

Når utbetales tilskuddsmidlene? 

Tilskuddet blir utbetalt så snart søknaden er behandlet, tilskuddsbrev er sendt og vilkårene er akseptert. 

Rapportering 

 Organisasjoner som får tilskudd, skal sende inn årsrapport og regnskap: 

 • I årsrapporten må organisasjonen beskrive arbeidet sitt og hvordan de har bidratt til økt arbeids- og samfunnsdeltakelse for innvandrere og deres barn. 
 • Regnskapsrapporten skal være utarbeidet etter regnskapslovens bestemmelser
 • Tilskuddet skal som hovedregel brukes og regnskapsførers i 2022. Dersom tilskuddet ikke kan brukes, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrevet.   
 • Nærmere rapporteringskrav og frister vil stå i tilskuddsbrev til dem som får innvilget støtte. 
 • IMDi eller Riksrevisjonen kan kontrollere at dere bruker midlene i tråd med føringene.(Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd). 

Rundskriv 

Rundskriv 10/2022

Kontakt oss 

For spørsmål om tilskuddsordningen eller tekniskstøtte til søknadsportalen ta kontakt på telefon: 40 02 10 05 eller e-post: fri-tilskudd@imdi.no.

Fant du det du lette etter?