Bestille tolk

Det er offentlig tjenesteyter som har ansvar for å bestille tolk. For å sikre god og forsvarlig tolking, bestill alltid kvalifisert tolk. Nasjonalt tolkeregister gir oversikt over kvalifiserte tolker og deres tolkefaglige kvalifikasjoner.

Sist oppdatert: 18. desember 2020

Hvordan bestille tolk?

Det er flere måter du kan bestille tolk på. 

  • Sjekk om virksomheten din har en intern formidlingsenhet eller en rammeavtale

Noen offentlige etater har egne enheter som tar hånd om etatens tolkebehov. Dette er blant annet Utlendingsdirektoratet, Tolkesentralen ved Oslo universitetssykehus, Romerike og Glåmdal tingrett og Oslo politidistrikt. Flere etater og kommuner har rammeavtaler med en eller flere leverandører av tolketjenester.

Hvis din virksomhet ikke har dette, kan du kontakte en tolk direkte eller bestille fra en leverandør av tolketjenester.

  • Kontakt tolker fra Nasjonalt tolkeregister

Den beste måten å sikre at du får en kvalifisert på er å ta direkte kontakt med tolker i Nasjonalt tolkeregister.

Det kan være at du må ta flere telefoner før du får tak i noen. Men du vil ha bedre kontroll på tolkens kvalifikasjoner, hvem som utfører det aktuelle oppdraget og at tolken er kvalifisert for oppgaven.

  • Bestill fra en leverandør av tolketjenester

En leverandør av tolketjenester bistår deg med den praktiske delen ved kjøp av tolketjenester. De finner tilgjengelig tolk, lager avtale med tolken og håndterer faktura og honorar. Det kan derfor være tidsbesparende å bestille fra en leverandør.

Vær klar over at tolker du bestiller fra leverandører ofte er ufaglærte. Be derfor om å få en tolk som er oppført i Nasjonalt tolkeregister når du bestiller. 

Når du har bestilt og får tilsendt tolkens navn, bør du sjekke tolkenes kvalifikasjoner i Nasjonalt tolkeregister. Hvis du ikke finner tolken i registeret, er tolken mest sannsynlig ufaglært. Da bør du gi beskjed til leverandøren og be om å få en ny – og kvalifisert – tolk.  

Det finnes både kommunale og private leverandører av tolketjenester. Her er en oversikt over de kommunale: 

Det finnes mange private leverandører av tolketjenester. En oversikt over disse finner du på Gule Sider. 

  • Bestille tolk for døve, hørselshemmede eller døvblinde

Offentlige virksomheter som behøver tolk til døve, hørselshemmede eller personer med døvblindhet, kan bestille tolk hos Tolketjenesten ved NAV Hjelpemiddelsentral. Tolketjenesten - nav.no

NAV har også samlet informasjon for deg som ønsker å benytte tolk for døve, hørselshemmede og døvblinde på større arrangement. Les mer her: For arrangører - nav.no

I løpet av 2022 vil det også være mulig å søke opp tegnspråktolker og skrivetolker i Nasjonalt tolkeregister.

Fremmøte- eller fjerntolking?

Det er best om tolken møter opp personlig.

Hvis det ikke er mulig, er tolking via skjerm et godt alternativ. Teknologien innenfor videokommunikasjon er blitt mye mer tilgjengelig og anvendbar, og stadig flere tolker jobber nå via skjerm. Skjermtolking bør foretrekkes så langt det er mulig. Telefontolking bør som regel bare benyttes til kortere samtaler. 

Du kan lese mer om de ulike tolkeformene her.

Bruk kvalifiserte tolker

Ikke bruk ufaglærte tolker

Tolk er ikke en beskyttet tittel. Det betyr at den som vil, kan jobbe som tolk.

I dag gjennomføres mesteparten av tolkingen i offentlig sektor med ufaglærte tolker. Som tjenesteyter har du i slike tilfeller ingen garanti for at tolken har nødvendig språklig og faglig kompetanse. Bruk av ufaglærte tolker kan føre til misforståelser, true rettsikkerheten og i verste fall utgjøre fare for liv og helse. Mange ufaglærte tolker mangler også innsikt i de yrkesetiske retningslinjene og hvor bredt taushetsplikten favner.

Du må selv sørge for at tolken du bestiller er kvalifisert. Du finner kvalifiserte tolker i Nasjonalt tolkeregister. 

Prioriter den best kvalifiserte tolken

Det er forskjell på kvalifiserte tolker. De fleste tolker i tolkeregisteret har tolkeutdanning eller statsautorisasjon, eller begge deler. Andre har bestått språktester og fått grunnleggende opplæring som gjør dem i stand til å tolke i offentlig sektor. Les mer om de ulike kvalifikasjonskategoriene.

Bestill i god tid

Det kan være vanskelig å få tak i kvalifiserte tolker på kort varsel. De fleste tolker er frilansere og vurderer om de skal takke ja til oppdrag ut fra honorar, oppdragslengde og arbeidsforhold. I mange språk er kvalifiserte tolker et knapphetsgode.

Bestill derfor tolk i god tid. Det kan lønne seg å avtale tidspunkt for oppdraget først med tolken, og deretter med brukeren.

Avklar språk og dialekt

I mange land snakkes det flere språk. Det kan også være store forskjeller på dialekter innenfor et språk, som for eksempel på arabisk og kurdisk.

Vær sikker på at du vet hvilket språk og dialekt brukeren snakker før du bestiller tolk. 

Hvis du kontakter tolken direkte kan du avklare om han eller hun behersker den aktuelle dialekten. En profesjonell tolk vil heller avslå et oppdrag på en dialekt tolken ikke kan, enn å påta seg et oppdrag vedkommende ikke er kompetent til.

Forbered samtalen

God tolking krever forberedelser foran hvert oppdrag. Ved bestilling gi tolken så mye informasjon om oppdraget som mulig. Da får tolken anledning til å forberede seg og vurdere om han eller hun er kompetent for oppdraget.

En vellykket tolket samtale krever også at du som tjenesteyter er forberedt. Les om hvordan du kan forberede og gjennomføre en tolket samtale.

Får du ikke tak i kvalifisert tolk?

Noen ganger kan det være vanskelig å få tak i kvalifisert tolk. Dersom du ikke lykkes og det ikke haster, anbefaler vi å endre tidspunktet for møtet. 

Det er også noen språk hvor det er ikke finnes kvalifiserte tolker i Norge. Dersom du må bruke en ufaglært tolk, vær ekstra påpasselig. Du kan stille tilleggsspørsmål for å se om informasjonen er riktig formidlet og forstått. Du kan også be brukeren gjenta det han eller hun har forstått. I noen tilfeller kan det være aktuelt å ta opp den tolkede samtalen for etterprøving. I slike tilfeller må alle parter samtykke. 

Sett deg alltid godt inn i tolkens yrkesetikk

Gi også tilbakemelding om tolkeoppdraget til leverandøren, og henvis gjerne tolken til IMDi for informasjon om kvalifisering.

Fant du det du lette etter?