Forberede og gjennomføre en tolket samtale

For at tolkingen skal bli så god som mulig, må tolkens arbeidsforhold legges til rette. Her får du tips om hva tolk og fagperson kan gjøre før, under og etter samtalen.

Sist oppdatert: 18. desember 2020
Informasjon om oppdraget

Forsvarlig tolking forutsetter nøye forberedelser. For at tolken skal kunne vurdere egen kompetanse, kapasitet og habilitet, må tolken få nødvendig forhåndskunnskap om oppdraget.

Som tolk, gjør det derfor til en regel at du alltid etterspør informasjon om oppdraget.

Fagperson eller oppdragsgiver bør alltid sikre at tolken får nødvendig informasjon på forhånd. Noen ganger vil det innebære at du formidler taushetsbelagt informasjon. Husk i så fall at tolken er underlagt streng taushetsplikt, og skal makulere all dokumentasjon etter oppdraget.

Dette er eksempler på informasjon tolken trenger:  

 • Tema, rammer og mål for møtet.
 • Hvor mange som skal delta i møtet.
 • Hvem som skal delta i møtet og hvilken funksjon eller rolle de har.
 • Hvem det skal tolkes for: navn, kjønn, alder, språk og eventuelt dialekt.
 • Skal det refereres til spesifikke dokumenter eller rapporter? I så fall må tolken få mulighet til å bli kjent med disse på forhånd.
 • Forventes det at tolken skal tolke konsekutivt eller simultant, og er det i så fall tilrettelagt for denne tolkemetoden?
 • Nøyaktig adresse til der tolkeoppdraget skal være, og navn og telefonnummer til kontaktperson.

Husk også å sette av nok tid til samtalen. Alt skal sies to ganger, og tolken vil trenge pauser.

Forberedelse før oppdraget

Dette gjør tolken

Tolken må lese seg opp på kontekst og terminologi. På nettsiden til virksomheten du skal tolke for, finner du som oftest informasjon om tjenester de yter, og fagbegreper og forklaringer på disse. 

Du bør lage deg konteksspesifikke termlister og ta med disse på oppdraget. Utdanningsdirektoratet har ordbøker på flere språk.

Dette gjør fagpersonen

Fagpersonen bør sjekke tolkens kvalifikasjoner i Nasjonalt tolkeregister. Alle tolkene i Nasjonalt tolkeregister har også et tolkebevis som viser deres kvalifikasjoner. 

Fagpersonen bør også gjøre seg kjent med tolkelovens krav til god tolkeskikk. En vellykket tolket samtale forutsetter at fagpersonen kjenner til og respekterer tolkens rolle og ansvarsområde. 

Avklar kjørereglene for samtalen

I forkant av en tolket samtale, bør tolk og fagperson avklare "kjørereglene" for samtalen:  

 • Hvem presenterer tolkens rolle – tolken selv eller fagpersonen?
 • Har fagperson en strategi for møtet som tolken bør være klar over?
 • Ved fremmøtetolking, avklar hvor tolken skal sitte.
 • Ved fjerntolking, bli enige om hvordan tolken skal komme til orde (turtakingssignaler).
 • Hvor langt er møtet? Tolking er svært konsentrasjonskrevende. Gi tolken pause minimum hvert 45 minutt. 

Les mer om tolkens arbeidsmetoder.

For å avklare ovennevnte forhold og eventuelt andre praktiske spørsmål, be om en forsamtale. Både tolk og fagperson kan ta initiativ til dette, men som møteleder ligger hovedansvar hos fagperson. En forsamtale tar kun noen minutter og vil bidra til bedre arbeidsforhold for tolken, og bedre kvalitet på tolkingen. 

Samarbeid mellom tolk og fagperson er ofte en forutsetning for at den tolkede samtalen skal bli vellykket. Samtidig må det ikke gå utover tolkens nøytralitet eller svekke tillitten til tolken hos den andre parten. Samarbeidet bør derfor begrenses til kun praktiske forhold.

Når samtalen skal gjennomføres

Under samtalen er det flere ting både tolk og fagperson må tenke på.

Hvor skal tolken sitte?

Tolkens plasseringen kan ha stor betydning for hvor vellykket den tolkede samtalen blir. Ofte vil plassering avhenge av størrelsen og møbleringen i rommet. Dette bør du tenke på:

 • Fysisk plassering kan signalisere "parti". Tolken bør derfor sitte i nøytral avstand til samtalepartene, for eksempel på enden av bordet når partene sitter ovenfor hverandre, som i en trekant.
 • Tolken må se og høre partene godt, både for å oppfatte hva som blir sagt, og for å ha mulighet til å styre turtakingen.  

Presentasjon av tolkens rolle

I starten av en samtale bør tolken informere om sin rolle og funksjon i samtalen – på både norsk og tolkespråket. Noen ganger er det fagpersonen som informerer om dette, og tolken tolker. Hvem som informere om tolkens rolle er noe tolken og fagpersonen må avklare på forhånd.

Presentasjon av tolkens rolle bygger på tolkens yrkesetiske retningslinjer, og bør ha med punktene under. Her er orienteringen formulert som at det er tolken som fremfører den:

 • Tolken vil tolke det som kommer til uttrykk og ikke utelate, legge til eller endre noe av innholdet.
 • Tolkens oppgave er å gjengi innholdet i alt dere sier til hverandre - uten å utelate, legge til eller endre noe.
 • Tolken vil opptre upartisk i samtalen, og kan ikke bidra med egne meninger eller råd.
 • Altså dere har selv ansvaret for innholdet og gangen i samtalen.
 • Snakk derfor direkte til hverandre, og ikke til tolken. Ikke si «spør ham om han vil…», men spør direkte: «vil du?».
 • Hvis det er noe tolken ikke oppfatter eller forstår, vil tolken be deg gjenta eller forklare, og så tolke din forklaring.
 • Tolken er underlagt streng taushetsplikt, og har ikke lov til å snakke med noen om det tolken får vite. Samtalen mellom dere er derfor å betrakte som fortrolig.
 • Tolkens eventuelle notater vil bli makulert i deres påsyn.
 • Tolken omtaler seg selv som «tolken». 

Tips til hvordan samtale via tolk

For at samtalen skal bli så lik en vanlig samtale som mulig, er det noen samtaletekniske grep fagpersonen bør huske på: 

 • Uttrykk deg klart og kort, og gi tolken mulighet til å tolke.
 • Vær forberedt på å forklare begreper som er spesifikke for din institusjon.
 • Snakk direkte med den minoritetsspråklige, ikke om han eller henne.
 • Hvis noe er uklart for deg eller du er usikker på hva den minoritetsspråklige har oppfattet, spør han eller henne, ikke tolken. 
 • Ikke pålegg tolken andre oppgaver enn å tolke.

Etter samtalen

Noen ganger kan det være behov for en kort prat etter oppdraget. Dette kan være for å gi tilbakemelding på ting som fungerte bra eller mindre bra, og som eventuelt kan gjøres annerledes neste gang. 

Fagpersonen bør gi tilbakemelding til tolkeformidleren dersom det var vesentlig svakheter ved tolkingen. Ved brudd på tolkelovens krav til tolker skal IMDi varsles dersom tolken er oppført i Nasjonalt tolkeregister. 

Dersom tolken under oppdraget opplever noe som ikke er greit, som for eksempel at fagpersonen prøver å pålegge tolken andre oppgaver enn å tolke, eller ber tolken om å oppgi informasjon om bruker, bør tolken gi tilbakemelding til fagpersonen. Tolken kan også melde tilbake til sin tolkeformidler.

Kurs i bruk av tolk

Trenger du mer kunnskap om hvordan bruke tolk? OsloMet – Storbyuniversitetet tilbyr dagskurs til offentlig ansatte i kommunikasjon via tolk.

Fant du det du lette etter?