Jobbe som tolk

Det er behov for tolketjenester i over hundre språk, i alle deler av offentlig sektor og i hele Norge. Her kan du lese om hvilke ferdigheter en tolk må ha, hvordan få oppdrag, og om lønn og arbeidsvilkår.

Sist oppdatert: 18. desember 2020

Hvilke ferdigheter må en tolk ha?

Tolkens oppgave er å lytte og oppfatte det som kommer til uttrykk, huske og reformulere det og gjengi samme innhold på et annet språk. Dette er en krevende oppgave som forutsetter spesifikke ferdigheter og egenskaper.

En tolk må:

 • kunne snakke to språk svært godt
 • ha god forståelse for offentlig sektor
 • ha spesifikk kontekstkunnskap
 • ha evne til å sette seg inn i nye fagområder
 • ha god hukommelse, konsentrasjonsevne og notatteknikk

Det er kun kvalifiserte tolker som skal ta oppdrag i offentlig sektor. Les mer om hvordan du kan kvalifisere deg til tolkeyrket. 

Krav til tolker i lov og forskrift

Tolkeloven og tolkeforskriften stiller krav til hvordan tolker skal utøve yrket sitt. Det som tidligere var regulert i «Retningslinjer for god tolkeskikk», er nå lovfestet.

Betydningen av tolkens taushetsplikt og krav om habilitet er vektlagt i egne paragrafer, § 15 og § 16. God tolkeskikk er definert i tolkeloven § 14, mens § 10 stiller krav om politiattest for utførelse av oppdrag for enkelte myndigheter. 

Taushetsplikten for tolker er veldig streng og vil du være tolk er det svært viktig at du aldri forteller noen om det som kommer frem under en tolkesamtale. Tolkeloven sier også at tolken ikke må være inhabil. Hovedhensynet bak kravet om inhabilitet er at tolken skal være upartisk og ikke tolke i en sak hvor tolken kan ha interesse av utfallet i saken. Slektskap eller nære bånd mellom tolken og en av partene vil gjøre det vanskelig for tolken å opptre upartisk.

Kravet om god tolkeskikk innebærer blant annet at tolken skal ha tilstrekkelig tolkefaglig kompetanse for tolkeoppdraget, opptre upartisk, ikke misbruke informasjon tolken har fått kjennskap til gjennom tolking, og at tolken må forsikre seg om at forholdene ligger til rette for forsvarlig utførelse av tolkeoppdraget.

Slik kan du få oppdrag

De fleste som jobber som tolk er frilansere. Det vil si at de ikke er fast ansatt, men jobber på oppdrag etter behov.

Tolker får tilbud om tolkeoppdrag:

 • direkte fra offentlige og private virksomheter som har behov for tolk
 • gjennom kommunale leverandører av tolketjenester
 • gjennom private leverandører av tolketjenester

Enkelte tolker er selvstendig næringsdrivende. På Skatteetaten sine nettsider kan du lese mer om hva det innebærer.  

Kun noen kommunale tolkeformidlere har fast ansatte tolker i deltids- eller fulltidsstillinger. 

Oppdrag direkte fra offentlig etat

Offentlige etater kan lete opp tolker i nasjonalt tolkeregister og kontakte tolken direkte. Enkelte etater har også egne lister over tolker registrert i sine systemer. Under finner du en oversikt over offentlige etater som bestiller tolketjenester direkte hos tolken. Klikk på lenkene og les mer om hvilke krav de stiller til tolker, og hvordan du tar kontakt.

Sporadiske oppdrag for offentlige og private virksomheter

Virksomheter som ikke har stort behov for tolker, har ofte ikke avtaler med tolker, men henvender seg direkte til tolker når behovet oppstår. Dette kan gjelde både offentlige virksomheter, utdanningsinstitusjoner, direktorater og departementer som har behov for tolking i samtaler, møter, seminarer og konferanser, og det kan gjelde organisasjoner og privat næringsliv. I slike tilfeller kan du som tolk selv ta stilling til henvendelsen og avtale pris og betingelser. Dere avtaler om du skal få utbetalt honorar som lønn, eller om du skal sende faktura.

Oppdrag gjennom leverandører av tolketjenester

Det finnes både kommunale og private leverandører av tolketjenester. For å øke sjansen for oppdrag er de fleste tolker registrert hos flere leverandører.

Det finnes kommunale leverandører av tolketjenester i disse kommunene:

Det finnes mange private leverandører av tolketjenester. En oversikt over disse finner du på Gule Sider.

Når du får tilbud om et oppdrag, må du først vurdere om du er kvalifisert til å påta deg oppdraget (Forskrift til tolkeloven §§ 3). Du bestemmer selv om du påtar deg oppdraget eller ikke. 

Et vellykket tolkeoppdrag krever forberedelser. Les mer om hvordan du kan forberede og gjennomføre en tolket samtale. 

Lønn

Det finnes ikke et lønnsregulativ for tolker. Timesatsen for et oppdrag kan derfor variere mye, og ofte etter:

 • hvilken sektor oppdraget er i
 • lengden på oppdraget 
 • tolkens formelle kvalifikasjoner
 • om tolken bestilles direkte eller gjennom en leverandør

Reisetid, kilometergodtgjørelse og eventuelle utlegg kommer i tillegg.

Noen offentlige etater gir timelønn etter tolkens kategori i Nasjonalt tolkeregister. Jo høyere kategori, jo høyere lønn. Dette gjelder blant annet Utlendingsdirektoratet og politiet. I domstolene er tolkens timelønn regulert i tråd med salærsatsen for advokater. For å dra full nytte av dette forutsettes det at tolken får tolkeoppdraget direkte, og ikke gjennom en leverandør.   

Tolkeform og tolkemetoder

Tolking kan gjøres på plass, på telefon eller på skjerm. En tolk kan tolke en samtale simultant (samtidig), konsekutivt (etterfølgende) eller veksle mellom disse metodene. 

Les mer om tolkens arbeidsmetoder og ulike tolkeformer.

Fagorganisering

Hvis du ønsker kontakt med andre tolker eller engasjere deg i arbeidet med å forbedre tolkenes arbeidsvilkår, ta kontakt med en tolkeforening/-organisasjon.

Norsk tolkeforening (NTF) er en interesseforening for kvalifiserte tolker. NTF jobber for at tolk skal bli en beskyttet tittel og for mer regulerte arbeidsvilkår for yrket.

Tolkene i Akademikerforbundet (TiA) er en fagorganisasjon for tolker.

Fagforbundet for tolker er en underavdeling i Fagforbundet. Fagforbundet for tolker jobber for tolkers rettigheter og for at langt flere tolker skal få fast ansettelse.

AVYO er en selstendig organisasjon i Delta og organiserer ansatte i NAV og HELFO, samt frilanstolker for døve og døvblinde.

Erfaringer fra tolker

Se filmen "Tolkenes stemmer" hvor åtte tolker deler sine erfaringer om å være tolk i Norge. 

Fant du det du lette etter?