Når må man bruke tolk?

Som offentlig tjenesteyter skal du informere, veilede og høre brukeren. Hvis språk er en barriere, er du pliktig til å bruke tolk. Det er ikke lov å bruke barn som tolk. Familiemedlemmer og tospråklige medarbeidere skal heller ikke tolke.

Sist oppdatert: 30. april 2024

Hvordan bestemme om det trengs tolk?

Det er du som offentlig tjenesteyter som må finne ut om det er behov for tolk. Du skal bruke tolk når du mener det er nødvendig for at du og brukeren skal forstå hverandre. Siden det er du som har ansvar for å yte en faglig forsvarlig tjeneste, kan du velge å bruke tolk også i tilfeller brukeren selv ikke ønsker det.

Er du i tvil, skal du alltid bestille tolk!

Selv om en bruker kan norsk godt nok til å klare seg i hverdagslivet, kan det oppstå misforståelser i situasjoner der fagspråk brukes, som for eksempel i rettssaker eller under medisinsk behandling. Også de som vanligvis behersker norsk på et høyt nivå, kan oppleve vanskeligheter med språket når de blir syke eller utsatt for stress eller stort press. 

Hvis du er i tvil om det er behov for å bestille tolk, vil det oftest være riktig å gjøre det.

Mange brukere vil gjerne si de forstår nok norsk til at de ikke trenger tolk, selv om de i realiteten har behov for tolk. Derfor kan det være lurt å si det er viktig for deg som fagperson å vite at du har forstått alt riktig, og at du derfor har bestilt tolk til samtalen.

Hvem kan være tolk

Etter tolkeloven har offentlige organer plikt til å bruke tolk etter tolkeloven § 6. Tolkeloven § 7 sier videre at tolken skal være kvalifisert. Frem til 31.12.2026 er det dispensasjon fra dette kravet, men IMDi anbefaler at offentlige organer alltid etterstreber bruk av kvalifisert tolk, også frem til dispensasjonsperiodens utløp. 

Husk at:

  • Det er forbudt å bruke barn som tolk.
  • Du skal ikke bruke familiemedlemmer, venner eller tilfeldige personer som tolk. Etter tolkeloven skal du ikke bruke tolker som er inhabile.
  • Ikke bruk tospråklige medarbeidere som er ansatt for andre oppgaver enn å tolke. Dette kan lett føre til rolleforvirring. Tolking krever et upartisk ståsted.
  • Hvis du trenger skriftlig oversettelse, bør du bruke en statsautorisert translatør, og ikke en tolk. En kvalifisert tolk har ikke nødvendigvis kvalifikasjoner som oversetter (skriftlig), og Nasjonalt tolkeregister skal derfor ikke brukes for å bestille skriftlig oversettelse. Du finner statsautoriserte translatører på Translatørportalen.

I denne videoen kan du se hva som kan bli konsekvensene når et familiemedlem opptrer som tolk. 

Råd til ledere: Hvordan bli bedre på å bruke tolk

  • Send dine ansatte på kurs i bruk av tolk.
  • Sørg for at virksomheten din har retningslinjer for bruk av tolk.
  • Anse tolkebruk som en nødvendig del av tjenesteytingen, ikke noe som kommer i tillegg.
  • Etterspør de best kvalifiserte tolkene.
  • Anse tolken som en fagperson på lik linje med andre profesjoner.
  • Dokumenter virksomhetens tolkebruk: sakstype, tolkespråk og tolkens kvalifikasjoner. Dette vil gjøre det lettere å planlegge og budsjettere for fremtidig tolkebruk.

Retningslinjer

Offentlige organer har i henhold til tolkeoloven et ansvar for å utarbeide rutiner og retningslinjer for bestilling og bruk av tolk. Disse bør si noe om kvalitetssikring og betaling av tolketjenester, i hvilke situasjoner det skal brukes tolk og hvor man skal bestille tolk. Videre bør retningslinjene gjøres kjent blant de ansatte.

Her finner du veiledende informasjon om hvordan dette kan gjøres i praksis.

Fant du det du lette etter?