Hvordan bestemme om det trengs tolk?

Det er du som offentlig tjenesteyter som må finne ut om det er behov for tolk. Du skal bruke tolk når du mener det er nødvendig for at du og brukeren skal forstå hverandre. Siden det er du som har ansvar for å yte en faglig forsvarlig tjeneste, kan du velge å bruke tolk også i tilfeller brukeren selv ikke ønsker det.

Er du i tvil, skal du alltid bestille tolk!

Selv om en bruker kan norsk godt nok til å klare seg i hverdagslivet, kan det oppstå misforståelser i situasjoner der fagspråk brukes, som for eksempel i rettssaker eller under medisinsk behandling. Også de som vanligvis behersker norsk på et høyt nivå, kan oppleve vanskeligheter med språket når de blir syke eller utsatt for stress eller stort press. 

Hvis du er i tvil om det er behov for å bestille tolk, vil det oftest være riktig å gjøre det.

Mange brukere vil gjerne si de forstår nok norsk til at de ikke trenger tolk, selv om de i realiteten har behov for tolk. Derfor kan det være lurt å si det er viktig for deg som fagperson å vite at du har forstått alt riktig, og at du derfor har bestilt tolk til samtalen.

Bruk kvalifiserte tolker

Å jobbe som tolk krever svært gode språkkferdigheter og kunnskap om tolkens rolle og yrkesetikk. For å yte en god og likeverdig tjeneste, bør du derfor alltid bruke en kvalifisert tolk.

Husk at:

  • Det er forbudt å bruke barn som tolk.
  • Du skal ikke bruke familiemedlemmer, medfølgende eller andre tilfeldige personer som tolk. Det er ikke sikkert de har språklig og faglig kompetanse til å tolke. Hvis det er en kvalifisert tolk som er i familie, vil tolken i en slik situasjon være inhabil. Ikke bruk tolker som er inhabile.
  • Ikke bruk tospråklige medarbeidere som er ansatt for andre oppgaver enn å tolke. Dette kan lett føre til rolleforvirring. Tolking krever et upartisk ståsted.
  • Hvis du trenger skriftlig oversettelse, bør du bruke en statsautorisert oversetter, og ikke en tolk.

I denne videoen kan du se hva som kan bli konsekvensene når et familiemedlem opptrer som tolk. 

Råd til ledere: Hvordan bli bedre på å bruke tolk

  • Send dine ansatte på kurs i bruk av tolk.
  • Sørg for at virksomheten din har retningslinjer for bruk av tolk.
  • Anse tolkebruk som en nødvendig del av tjenesteytingen, ikke noe som kommer i tillegg.
  • Bruk forbrukermakten og etterspør kvalifiserte tolker med statsautorisasjon i tolking eller tolkeutdanning.
  • Anse tolken som en fagperson på lik linje med andre profesjoner.
  • Dokumenter virksomhetens tolkebruk: sakstype, tolkespråk og tolkens kvalifikasjoner. Dette vil gjøre det lettere å planlegge og budsjettere for fremtidig tolkebruk.

Eksempler på retningslinjer

Den enkelte virksomhet og kommune må selv sørge for å ha rutiner og retningslinjer for bestilling og bruk av tolk. Disse bør si noe om kvalitetssikring og betaling av tolketjenester, i hvilke situasjoner det skal brukes tolk og hvor man skal bestille tolk. Videre bør retningslinjene gjøres kjent blant de ansatte.

Flere sektorer har informasjon om bruk av tolk på sine nettsider. Noen har også retningslinjer:

Kontakt

Hvis du har spørsmål eller ønsker mer informasjon, ta kontakt med seniorrådgiver Mona Myran på e-post mmy@imdi.no.