Frist for å ajourføre data i NIR for 2021

Kommunenes frist for å ajourføre opplysninger i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) for rapporteringsåret 2021 er 28. februar 2022.

Sist oppdatert: 3. januar 2022

SSB og IMDi publiserer tall på bakgrunn av disse dataene. Det er derfor viktig at kommunene kontrollerer at vedtak og deltakelse i de ulike ordningene under introduksjonsloven og integreringsloven er registrert i NIR.

NIR er ikke tilpasset midlertidige lover som følge av utbrudd av covid-19. Kommunene har blant annet ikke anledning til å registrere vedtak om utvidet og forsterket introduksjonsprogram utover 3 år. Det samme gjelder deltakere som får fullført videregående opplæring som sluttmål, og dermed kan få program i inntil fire år. Det siste året vil ikke være mulig å registrere i NIR.

På IMDis nettsider ligger nærmere veiledning om hva kommunen kan/ikke kan registrere i NIR som følge av denne situasjonen. Kommunen er unntatt plikten til å registrere deltakelse i NIR for de deltakerne hvor registrering ikke er tilgjengelig.

Veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser som følge av utbrudd av covid-19 

Veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i integreringsloven for å avhjelpe konsekvenser av utbrudd av covid-19 

På bakgrunn av dette forventes det at datakvaliteten i NIR er betydelig lavere på enkelte områder i 2021. Det forventes også at avvikene mellom kommunenes og IMDis tall er større enn normalt. IMDi vil derfor ikke gjøre foreløpige resultater for deltakere som har avsluttet introduksjonsprogram tilgjengelig for kommunene slik vi har gjort tidligere år.

IMDi vil også ta dette avviket med i betraktningen ved publisering av endelige tall så langt det lar seg gjøre.

Det er likevel viktig at kommunen sjekker at registreringene i NIR er ajourført så langt det lar seg gjøre og etterregistrerer det som er mulig.

Kontroller registeringer for din kommune 

Slik gjør du det: 

  • Logg inn i NIR.
  • Se brukerveiledning for registreringer i NIR, både etter introduksjonsloven og integreringsloven.
  • Kontroller at personer som har deltatt i introduksjonsprogram i din kommune i løpet av 2021 er registrert i NIR med de tiltak personen har deltatt i. Tiltak registrerer du i NIR under fanen «Deltakelse Intro». Deltakelse i norsk og samfunnskunnskap skal både registreres under deltakelse norsk og under deltakelse intro i NIR.
  • Dersom du oppdager feil; rett feilen direkte i NIR, eller ved å korrigere i kommunens fagsystem og overføre dette på nytt til NIR. Hvis du retter i kommunens fagsystem, sjekk at alt vises riktig i NIR etter at data har blitt overført på nytt

Programdeltakere med utvidet/forsterket programtid utover 3 år

Kommunen har ikke tilgang til å registrere vedtak, tiltak og avslutningsårsak i NIR for introduksjonsdeltakere som har vedtak om utvidet og/eller forsterket introduksjonsprogram for programtiden som går utover 3 år, jf. informasjon under § 2 «Utvidet og forsterket introduksjonsprogram» i Veiledning til midlertidig lov om tilpasninger i introduksjonsloven for å avhjelpe konsekvenser som følge av utbrudd av covid-19.

Registrering av avslutningsårsak for personer som har avsluttet programmet i 2021

Kommunen skal registrere vedtak, tiltak og avslutningsårsak i NIR på alle personer som avsluttet i 2021, så langt det er mulig.

Registrering av avslutningsårsak for personer med gjennomføringsfrist i 2021 som ikke har avsluttet programmet i 2021

Det kan være deltakere i kommunen med gjennomføringsfrist som utløper i 2021, men som grunnet forlengelse i hht. midlertidig lov til introduksjonsloven fortsatt er i program i 2022.

Kommunen bør ikke registrere avslutningsårsak på disse personene. Dersom kommunen for eksempel registrerer avslutningsårsak «Annet» vil dette leses som at deltakeren har avsluttet programmet uten måloppnåelse.

Personer med vedtak om utvidet introduksjonsprogram og avslutningsårsak «Avslutningsårsak ikke registrert» når 3 års fristen er utløpt (med eventuelle tillegg av gyldig fravær og permisjon) vil tas ut av tallgrunnlaget for beregning av måloppnåelse for rapporteringsåret 2021. Dette forutsetter at kommunen ikke har registrert avslutningsårsak for deltakeren. Dette er et unntak og gjøres pga. mangel på tilpasninger i NIR til midlertidig lov.

Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR

Kommunen er pålagt å registrere løpende i NIR i henhold til forskrift om behandling av personopplysninger etter introduksjonsloven og integreringsforskriften etter integreringsloven. Plikten gjelder også kommuner som benytter kommunale fagsystem for overføring av data mellom kommunalt fagsystem og NIR. Dersom det kommunale fagsystemet ikke er tilpasset ny tjeneste for overføring av data mellom kommunalt fagsystem og NIR (WS4) må kommunen registrere direkte i NIR web.

Les mer: Overføring mellom kommunale fagsystem og NIR

Trenger du hjelp? 

Hvis du opplever problemer med registrering eller finner feil i NIR du selv ikke kan rette, meld inn en sak til oss på IMDinett support. Saken merker du med «Årsrapportering 2021».  

Hvis du ikke klarer å logge inn i NIR, ring oss på tlf. 40 00 19 60.

Fant du det du lette etter?